Pozvánka

na 6. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, které se koná dne 25. 04. 2023 od 14:00 hodin v obřadní místnosti Městského úřadu Rožnov pod RadhoštěmPOZVÁNKA

na 6. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

které se koná dne 25. 04. 2023 od 14:00 hodin

v Obřadní místnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm


Program:

A) Procesní body

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města

B) Útvar tajemníka

3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů

4 - Zpráva o činnosti rady města

5 - Informace o investiční akci Kulturní centrum

6 - Informace o investiční akci Přístavba městské knihovny a informace o provozním a finančním modelu

C) Odbor kanceláře starosty

7 - Navržení zástupců města (kandidátů) do předsednictva a dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

D) Odbor finanční

8 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 4/2023

9 - Smlouva o poskytnutí dalšího finančního příspěvku - financování autobusové linky Dolní Paseky

10 - Schválení dotací z programu na revitalizaci bytových domů

E) Odbor školství a kultury

11 - Projednání a schválení OZV o zkrácení doby nočního klidu v roce 2023

F) Odbor správy majetku

12 - Projednání a schválení koupě pozemků p. č. 33/5 a p. č. 33/6 ve vlastnictví P M a koupi pozemků p. č. 1337/2 a p. č. 1337/70 ve vlastnictví L M, vše v k. ú. Tylovice.

13 - Projednání a schválení Smlouvy o smlouvě budoucí darovací a budoucí kupní - stavba "Propojovací chodník RETIGO"

14 - Projednání a schválení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – pozemky pod komunikací a chodníkem na ul. Hradišťko

15 - Odkup budovy internátu Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel od Zlínského kraje

G) Různé

16 - Schválení změny zakladatelské listiny městských společností

17 - Informace k podnětu - zřízení pracovních skupin zastupitelstva města pro oblast energetickou a oblast školství

18 - Návštěva všech příspěvkových a komerčních organizací pro zastupitele města

19 - Informace, podněty

 

 

 

Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města


V Rožnově pod Radhoštěm, dne 18. 4. 2023


Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy ( dle ustanovení § 71 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).


Vytvořeno 18.4.2023 15:16:29 | přečteno 336x | petra.graclikova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load