Pozvánka

na 7. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, které se koná dne 20. 06. 2023 od 14:00 hodin v Obřadní místnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm


POZVÁNKA

na 7. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

které se koná dne 20. 06. 2023 od 14:00 hodin

v Obřadní místnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm

Program:

A) Procesní body

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města

B) Útvar tajemníka

3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů

4 - Zpráva o činnosti rady města

5 - Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny

C) Odbor kanceláře starosty

6 - Pojmenování stávajících nepojmenovaných úseků ulic (prodloužení definičních čar ulic)

7 - Návrh na udělení CENY MĚSTA 2023

8 - Rezignace člena Strategického výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm

9 - Projednání závěrečného účtu Sdružení Mikroregion Rožnovsko za rok 2022

D) Odbor finanční

10 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 5/2023

11 - Projednání a schválení Smlouvy o půjčce a dalším postupu v souvislosti s realizací stavby „Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky – Rožnov pod Radhoštěm“

12 - Projednání a schválení závěrečného účtu města 2022 a účetní závěrky 2022

13 - Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2022

14 - Projednání a schválení Dodatku č. 3 k úvěrové smlouvě ČSOB - 127 mil Kč - posun čerpání a splátek

15 - Projednání a schválení Dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě (Komerční Banka, a.s.) - 170 mil Kč - posun čerpání a splátek

16 - Projednání a schválení dohody o ukončení ručení za úvěr projektu Čistá řeka Bečva II

E) Odbor strategického rozvoje a projektů

17 - Zpráva o stavu ovzduší v lokalitě Rožnov pod Radhoštěm

F) Odbor školství a kultury

18 - Individuální dotace 2023 II. kolo

G) Odbor správy majetku

19 - Projednání a schválení Plánovací smlouvy (Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem) na vybudování a převod technické a dopravní infrastruktury ke stavbě „Příprava území pro výstavbu RD - Umístění komunikace, inž. sítí dané lokality“ se soukromými investory v lokalitě Balkán (začátek střední ulice), k.ú. Tylovice..

20 - Projednání a schválení směny části pozemku p. č. 1219/1 o výměře 29 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 46/1 o výměře 14 m2 a část pozemku p. č. 46/4 o výměře 15 m2 , vše v k.ú. Tylovice.

21 - Vyhlášení záměru na prodej bytových jednotek v bytovém domě Lesní č. p. 2330 Rožnov pod Radhoštěm

H) Různé

22 - Zpráva jednatele společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.

23 - Schválení změny zakladatelské listiny společnosti KRYTÝ BAZÉN ROŽNOV, spol. s r.o.

24 - Zpráva jednatele společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV, spol. s r.o.

25 - Zpráva jednatele společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o.

26 - Zpráva jednatele společnosti TV Beskyd s.r.o.

27 - Informace k fungování Výboru pro dostavbu Kulturního centra

28 - Informace o konání Valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

29 - Informace o konání Valné hromady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

30 - Informace, podněty

 

Ing. Jan Kučera, MSc.

starosta města

 

 V Rožnově pod Radhoštěm, dne 13.6.2023

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy ( dle ustanovení § 71 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).


Vytvořeno 14.6.2023 8:31:36 | přečteno 1164x | petra.graclikova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load