Pozvánka

na 8. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm, které se koná dne 19. 09. 2023 od 14:00 hodin v Obřadní místnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.POZVÁNKA

na 8. zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm,

které se koná dne 19. 09. 2023 od 14:00 hodin

v Obřadní místnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm

Program:

A) Procesní body

1 - Jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu a 3. členné návrhové komise

2 - Schválení programu zasedání zastupitelstva města

B) Útvar tajemníka

3 - Informace o kontrole plnění úkolů uložených MěÚ zastupitelstvem města a vyřízení podnětů

4 - Zpráva o činnosti rady města

5 - Informace o investičních akcích Kulturní centrum a Přístavba městské knihovny

C) Odbor kanceláře starosty

6 - Volba člena strategického výboru

7 - Oznámení o vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně

8 - Změna Zásad pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva, členů výborů a komisí

9 - Aktualizace předpisu č. PZ/02 Pravidla pro udělování ocenění a poskytování záštit města Rožnov pod Radhoštěm

10 - Informace o podpoře zdravotních služeb v Rožnově pod Radhoštěm

D) Odbor finanční

11 - Projednání a schválení rozpočtového opatření číslo 6/2023

12 - Poskytnutí zápůjčky za účelem financování nové ordinace Ortodoncie

13 - Projednání vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí - zvýšení místního koeficientu pro některé části města od roku 2024

E) Odbor strategického rozvoje a projektů

14 - Aktualizace Koncepce rozvoje bydlení města Rožnov pod Radhoštěm 2018 - 2028

15 - Informace o nákupu sportovní haly

F) Odbor školství a kultury

16 - Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí dotace Fotbalovému clubu FC Rožnov p. R. na technické zhodnocení fotbalového hřiště

G) Odbor správy majetku

17 - Opakované vyhlášení záměru na prodej 2 bytových jednotek v bytovém domě Lesní č. p. 2330 Rožnov pod Radhoštěm

18 - Vyhlášení záměru na prodej bytové jednotky 1688/19 v bytovém domě Valašská 1688, Rožnov pod Radhoštěm

19 - Vyhlášení záměru na prodej bytových jednotek na ulici lesní 2330 v Rožnově pod Radhoštěm stávajícím nájemcům

20 - Projednání vítězných nabídek na prodej bytových jednotek a schválení prodeje pěti bytových jednotek v bytovém domě Lesní č. p. 2330 Rožnov pod Radhoštěm.

21 - Projednání a schválení směny části pozemku p. č. 1555/2 o výměře 230 m2 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm za část pozemku p. č. 1554 o výměře 230 m2 ve vlastnictví EP Rožnov, a.s., vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

22 - Projednání budoucího výkupu pozemků od společnosti ATINERA s.r.o. - v lokalitě ulice Meziříčská a ulice 5. května související s realizací studie "Revitalizace prostoru u nádraží v Rožnově p. R"

23 - Projednání a schválení nákupu pozemku p. č. st. 2604, jehož součástí je stavba ubytovacího zařízení č.p. 1077 (bývalý internát) a pozemku p. č. 1002/64 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

24 - Projednání a schválení výkupu pozemku p. č. 1998/6 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm

25 - Prodej části pozemku p. č. 1306/1 ve vlastnictví města a nabytí celého pozemku p. č. 1306/2 do vlastnictví města to vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm - lokalita Rosava

26 - Projednání a schválení Plánovací smlouvy (Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví k věcem) na vybudování a převod technické infrastruktury na a v pozemku p. č. 837/1 v k.ú. Tylovice, stavby "ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRODLOUŽENÍ VODOVODU K PARCELE 390/2" v lokalitě "Balkán" se soukromými investory.

27 - Projednání změny smlouvy o výkupu inženýrských sítí č. 180/2019/OSM v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od soukromých vlastníků (lokalita Rybníčky Pod Kozincem) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm-úprava vyplacení poslední splátky

28 - Informace k průmyslové zóně Zubersko - budoucí výkup pozemků pro smíšenou stezku

H) Různé

29 - Zpráva ředitele Hasičského sboru Rožnov pod Radhoštěm

30 - Informace, podněty

 


Mgr. Tomáš Gross

místostarosta města


V Rožnově pod Radhoštěm, dne 12. 9. 2023

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy ( dle ustanovení § 71 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).


Vytvořeno 12.9.2023 14:30:50 | přečteno 4885x | petra.graclikova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load