Veřejné zakázky

Oprava výtluků komunikací v majetku města,2023

Zveřejněno: 31.3.2023 13:59
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy výtluků komunikací v majetku města tryskovou metodou a uložením asfaltové směsi.

AV vybavení Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm

Zveřejněno: 28.3.2023 17:53
Předmětem zakázky je dodávka audiovizuální techniky, scénického osvětlení, provedení elektroinstalací a další související činnosti.

Oprava komunikace ul. 1 máje k BD č. p. 1157 a 1158

Zveřejněno: 27.3.2023 14:27
1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla „Oprava komunikace ul. 1 máje k BD č. p. 1157 a 1158“.

Oprava komunikace ul. 1 máje k BD č. p. 1157 a 1158

Zveřejněno: 27.3.2023 14:05
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla „Oprava komunikace ul. 1 máje k BD č. p. 1157 a 1158“.

IT vybavení Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm

Zveřejněno: 24.3.2023 17:22
Předmětem zakázky je dodávka a instalace informační techniky a další související činnosti.

Oprava chodníků Dolní park, část 2

Zveřejněno: 22.2.2023 14:07
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla „Oprava chodníku Dolní park, část 2“. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 této výzvy.

Kosení vyhrazených travnatých ploch včetně podzimního sběru listí na území města Rožnov pod Radhoštěm, 2023

Zveřejněno: 22.2.2023 10:47
Předmětem plnění veřejné zakázky je kosení vyhrazených travnatých ploch včetně podzimního sběru listí na území města Rožnov pod Radhoštěm, 2023, a to kompletní provedení kosení ploch včetně vyhrabání a podzimního sběru listí. Blíže je předmět plnění specifikován v zadávací dokumentaci a ve výzvě k podání nabídky

Oprava chodníků sídliště Záhumení, část 1

Zveřejněno: 23.1.2023 20:02
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace díla „Oprava chodníku sídliště Záhumení, část 1“. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 této výzvy.

Rekonstrukce jezírka v Horním parku, Rožnov p. R. V.

Zveřejněno: 21.11.2022 22:49
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího jezírka, jejíž součástí bude odstranění sedimentů ze dna, odstranění poškozených podkladních vrstev a vytvoření nových, osazení novou revizní šachtou na vyústním potrubí, úprava vyústního objektu včetně uložení trubek. Plocha hladiny jezírka je cca 979 m2, objem vody cca 935 m3 s předpokládanou hloubkou vody 0,6 - 1 m. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

„Přístřešek na kola u ZŠ Videčská, na parcele č. 3689/1, k.ú. Rožnov p.R.“

Zveřejněno: 4.10.2022 9:15
Předmětem zakázky je kompletní realizace akce „Přístřešek na kola u ZŠ Videčská, na parcele č. 3689/1, k.ú. Rožnov p.R.“. Jedná se o provedení zemních prací pro základy přístřešku a dešťovou kanalizaci, provedení základů objektu a dešťové kanalizace se vsakem a chráničky přívodu elektro a SLP, zapravení dotčených ploch, dále vlastní výroba ocelové konstrukce přístřešku, nátěry, provedení cihelné vyzdívky, zhotovení zastřešení přístřešku a jeho odvodnění, výroba a dodávka posuvných vrat, včetně elektronického uzavírání.

„Zimní údržba chemických materiálem – zkrápění solí na území města Rožnov pod Radhoštěm 11/2022 až 04/2023“

Zveřejněno: 22.9.2022 13:30
Předmětem zakázky je zajištění sjízdnosti místních komunikací na ulicích pas. č.: • 340c místní komunikace III. třídy – ulice 5. května • 362c místní komunikace III. třídy – ulice Lesní • 381c místní komunikace III. třídy - část ulice Kulturní od ulice 5. května po Finanční úřad • 367c místní komunikace III. třídy – část ulice Svazarmovská od křižovatky s ulicí 1. máje po odbočku na parkoviště nad krytým bazénem • 376c místní komunikace III. třídy, 411u, 417u – ulice 1. máje od křižovatky s ulicí 5. května po křižovatku se silnicí 1. třídy I/35 na ulicí Meziříčská. • 340c místní komunikace III. třídy – část ulice 5. května s jednosměrným provozem od křižovatky s ulicí Horská po kruhový objezd na ulici 5. května • 336c místní komunikace III. třídy – část ulice Horská od křižovatky ulice Horská - Hradišťko po vjezd od ZŠ 5. května • 104c místní komunikace III. třídy – ulice Pionýrská a část ulice Palackého místní komunikace 700c po Pionýrskou • 117c místní komunikace III. třídy – ulice J. Wolkera • 126c místní komunikace III. třídy – ulice Partyzánská • 115c část místní komunikace III. třídy ulice J. Fučíka od ulice Palackého po ulici J. Wolkera • 511c místní komunikace III. třídy – ulice Tyršovo nábřeží • 412c místní komunikace III. třídy – ulice Zuberská po betonárku Jedná se o odstraňování sněhu pluhováním a posyp vozovky chemickým materiálem – zkrápěnou solí. Údržba místních komunikací bude prováděna tak, aby vrstva sněhu na komunikaci nebyla vyšší než 5 cm a byla v souladu s požadavky § 46 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro místní komunikaci zařazenou do I. pořadí důležitosti dle přílohy č. 7 uvedené vyhlášky pro posyp zkrápěnou solí. Posypové materiály a jejich nakládku si zajišťuje zhotovitel díla na zařízeních, která oprávněně používá, tato zařízení nejsou ve vlastnictví zadavatele. Údržba bude prováděna nákladními automobily vybavenými předsazenou radlicí a zkrápěcím zařízením.

Obměna ICT MěÚ Rožnov pod Radhoštěm V.

Zveřejněno: 8.9.2022 23:30
Předmětem veřejné zakázky je obměna systémů Technologického centra Města Rožnov pod Radhoštěm a s tím související poskytování služeb finančního leasingu na tuto obměnu technologických částí po dobu 48 měsíců. Finanční leasing bude poskytnut na virtualizační servery, virtualizační platformu, softwarově definované úložiště, zálohovací server a software, databázový server, poštovní server, NAS, firewall, serverové operační systémy a rozšíření stávajících UPS. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění komplexní správy a servisu předmětu veřejné zakázky po dobu 60 měsíců. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Software pro sociální odbor

Zveřejněno: 7.9.2022 12:51
Předmětem veřejné zakázky je dodání a implementace komplexního informačního systému sociální agendy, který bude začleněn do IT infrastruktury prostředí městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm. Součástí dodání je technická podpora během implementace, včetně proškolení 15-ti uživatelů (školení bude probíhat v prostorách zadavatele a vše potřebné pro realizaci školení, tj. místnost a techniku zajistí zadavatel) a technické podpory na 12 měsíců. Součástí řešení bude také dodávka potřebného softwarové vybavení v neomezené licenci pro neomezený počet uživatelů.

Parkoviště u ZŠ Pod Skalkou - II. Etapa - mezi pavilony

Zveřejněno: 5.9.2022 10:23
Jedná se o výstavbu nových parkovacích míst v areálu ZŠ Pod Skalkou, které budou sloužit výhradně pro zaměstnance školy. Zpevněné plochy parkoviště pro pojízdné plochy, předláždění stávajících navazujících pochozích ploch, odvodnění zpevněných ploch plošným průsakem, dešťová vpust se zaústěním do stávající dešťové kanalizace, demontáž stávající brány, drátěného oplocení, zhotovení nového oplocení, nová automatická dvoukřídlá brána a jednokřídlá branka. Součástí stavby nového stavu je úprava nivelety lapáku tuku a lapačů splavenin, umístění vedení, napájení a dálkové ovládání brány s automatickým pohonem s připojením do HR ZŠ.

Dodávka 35 ks počítačů All In One

Zveřejněno: 20.7.2022 18:00
Předmětem zakázky je dodávka 35 ks počítačů All In One pro Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm.

Obměna ICT MěÚ Rožnov pod Radhoštěm IV.

Zveřejněno: 18.7.2022 10:49
Předmětem veřejné zakázky je obměna systémů Technologického centra Města Rožnov pod Radhoštěm a s tím související poskytování služeb finančního leasingu na tuto obměnu technologických částí po dobu 48 měsíců. Finanční leasing bude poskytnut na virtualizační servery, virtualizační platformu, softwarově definované úložiště, zálohovací server a software, databázový server, poštovní server, NAS, firewall, serverové operační systémy a rozšíření stávajících UPS. Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je rovněž zajištění komplexní správy a servisu předmětu veřejné zakázky po dobu 60 měsíců.

Rekonstrukce jezírka v Horním parku, Rožnov p. R. IV.

Zveřejněno: 15.7.2022 16:30
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího jezírka, jejíž součástí bude odstranění sedimentů ze dna, odstranění poškozených podkladních vrstev a vytvoření nových, osazení novou revizní šachtou na vyústním potrubí, úprava vyústního objektu včetně uložení trubek. Plocha hladiny jezírka je cca 979 m2, objem vody cca 935 m3 s předpokládanou hloubkou vody 0,6 - 1 m. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Fontána na Masarykově náměstí, Rožnov pod Radhoštěm

Zveřejněno: 29.6.2022 8:24
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Fontána na Masarykově náměstí, Rožnov pod Radhoštěm, a to podle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Milanem Chládkem, IČO 136 32 761, Bratří Hlaviců 76, 755 01 Vsetín z 01/2022 (číslo zakázky RPR/0122/ÚS a výkazu výměr, které tvoří Přílohu č. 1 těchto zadávacích podmínek.

Protipovodňová opatření pro město Rožnov pod Radhoštěm - VIS a LVS

Zveřejněno: 13.6.2022 17:36
Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného informačního systému a lokálního varovného systému pro město Rožnov pod Radhoštěm, které zajistí základní ozvučení předmětných oblastí prostřednictvím venkovních bezdrátových akustických jednotek sloužících pro přenos varovných informací pro obyvatele v případě ohrožení povodněmi. Záměrem zadavatele je vybudovat lokální výstražný a varovný systém, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí z vodního toku a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace. Předmětem této veřejné zakázky není aktualizace digitálního povodňového plánu, kterou řeší zadavatel separátně.

Obnova místních komunikací poškozených v souvislosti s řešením kůrovcové kalamity v Rožnově pod Radhoštěm

Zveřejněno: 1.6.2022 18:12
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce asfaltového krytu třech úseků místních komunikací města Rožnov pod Radhoštěm, který byl poškozen po zvýšeném dopravním zatížení těžkou nákladní dopravou v důsledku těžby a svozu dřeva. Je patrná hloubková koroze povrchu, mozaikové i síťové trhliny nebo četné vysprávky. Místní komunikace se nachází v zastavěné oblasti a slouží k dopravní obsluze jednotlivých místních částí. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Chodník u MŠ Na Zahradách, Rožnov pod Radhoštěm

Zveřejněno: 1.6.2022 14:08
Jedná se o výstavbu nového tělesa chodníku a pochozí plochy, demontáž stávajícího oplocení školky, zhotovení nového oplocení v novém umístění, úprava plynového zařízení (úprava HUP), demontáž oplocení dvora a zřízení nového oplocení v jiném umístění, nová dešťová kanalizace a následná úprava asfaltobetonového povrchu místní komunikace.

Rekonstrukce jezírka v Horním parku, Rožnov p. R. III.

Zveřejněno: 25.5.2022 21:10
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího jezírka, jejíž součástí bude odstranění sedimentů ze dna, odstranění poškozených podkladních vrstev a vytvoření nových, osazení novou revizní šachtou na vyústním potrubí, úprava vyústního objektu včetně uložení trubek. Plocha hladiny jezírka je cca 979 m2, objem vody cca 935 m3 s předpokládanou hloubkou vody 0,6 - 1 m. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce školní kuchyně

Zveřejněno: 24.5.2022 11:21
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce školní kuchyně v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Fontána na Masarykově náměstí, Rožnov pod Radhoštěm

Zveřejněno: 18.5.2022 12:40
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Fontána na Masarykově náměstí, Rožnov pod Radhoštěm, a to podle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Milanem Chládkem, IČO 136 32 761, Bratří Hlaviců 76, 755 01 Vsetín z 01/2022 (číslo zakázky RPR/0122/ÚS a výkazu výměr, které tvoří Přílohu č. 1 těchto zadávacích podmínek.

ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce školní kuchyně

Zveřejněno: 25.4.2022 13:18
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce školní kuchyně v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Oprava chodníků Pod Hrází v Rožnově pod Radhoštěm

Zveřejněno: 11.4.2022 9:17
Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace akce Oprava chodníků Pod Hrází v Rožnově pod Radhoštěm, a to dle projektové dokumentace, která je přílohou výzvy k podání nabídky.

Dodání GIS řešení pro MěÚ Rožnov pod Radhoštěm

Zveřejněno: 30.3.2022 9:37
Předmětem veřejné zakázky je dodání a implementace komplexního geoinformačního systému, dále GIS, který je založen na technologii tenký (webový) klient. Umožní vybraným pracovníkům tvorbu pasportů a jejich správu v budově MěÚ a přes mobilní zařízení v terénu na webovém prohlížeči s možností vzdáleně získávat informace z katastru nemovitostí. Pasporty budou na sdíleném datovém prostředí, kde všichni dotčení pracovníci uvidí totožná data. Dále GIS umožní publikovat pro občany vybraná data na webovém prohlížeči, kde budou mít občané možnost hlásit závady z území města. Další moduly jsou popsány v kapitole „Požadované moduly komplexního GIS“. Součástí dodání jsou odborné konzultace při implementaci, školení pro vybrané zaměstnance a technická podpora na 12 měsíců. Dodané řešení bude současně umožňovat zpřístupnění geodat veřejnosti, zaměstnancům objednatele a dalším organizacím objednatele (např. příspěvkové organizace zadavatele). Součástí řešení bude dodávka potřebného softwarové vybavení, v neomezené licenci pro neomezený počet uživatelů.

Oprava komunikací Láz a Žerotínská v Rožnově pod Radhoštěm

Zveřejněno: 17.3.2022 12:10
Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace akce „Oprava komunikací Láz a Žerotínská v Rožnově pod Radhoštěm“, a to dle přiložených projektových dokumentací, které jsou přílohou výzvy k podání nabídky.

Celoroční údržba zeleně na vyhrazených travnatých plochách na území města Rožnov pod Radhoštěm 2022

Zveřejněno: 15.3.2022 13:45
Předmětem plnění veřejné zakázky je celoroční údržba zeleně na vyhrazených travnatých plochách na území města Rožnov pod Radhoštěm a to kompletní provedení kosení ploch včetně vyhrabání a podzimního sběru listí v lokalitě Koryčanské Paseky na plochách s pasportním číslem 48, 49, 51, 52, 53, 85, 115, 117 a v lokalitě Jižní město na plochách s pasportním číslem 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 71, 72, 73 a kosení dětských hřišť včetně vyhrabání v lokalitě Koryčanské Paseky na ploše s pasportním číslem 51 (ulice Borová) a v lokalitě Jižní město na ploše s pasportním číslem 28 (Tyršovo nábřeží) (dále jen „plochy údržby“). Plochy údržby včetně označení pasportním číslem jsou graficky vyznačeny v příloze č. 1 smlouvy o dílo.

Silnice III/4867: Komunikace pro pěší, Rožnov pod Radhoštěm – Tylovice, úsek 3 (3.1 a 3.2) a oprava úseku 2

Zveřejněno: 8.3.2022 13:29
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavebních prací „Silnice III/4867: Komunikace pro pěší, Rožnov pod Radhoštěm – Tylovice, úsek 3 (3.1 a 3.2) a oprava úseku 2“, a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zhotovenou osobou citovanou v čl. 1 odst. 3 zadávací dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Vytvořeno 6.1.2006 14:09:00 - aktualizováno 31.3.2023 14:21:51 | přečteno 282x | petra.graclikova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load