Efektivní úřad

1

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy
ve městě Rožnov pod Radhoštěm

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002999

Projekt se zaměřuje na investice do efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb ve městě Rožnov pod Radhoštěm za účelem zlepšení naplňování poslání organizace veřejné správy a zvýšení jejího výkonu. Projekt obsahuje pět klíčových aktivit, prostřednictvím jejichž realizace chceme dosáhnout stanovených cílů projektu.


Příjemce projektu: Město Rožnov pod Radhoštěm
Cílová skupina:zaměstnanci Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm
volení zástupci Města Rožnov pod Radhoštěm
veřejnost
Trvání projektu:2. 1. 2017 – 31. 12. 2018
Rozpočet projektu: 6,1 mil. Kč.
Financování:Tento projekt je financován z prostředků:

   • ESF - prostřednictvím OP Zaměstnanost (85%)
   • Státního rozpočtu ČR (10%)
   • Spoluúčasti Města Rožnov pod Radhoštěm (5%)


Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je investice do efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb ve městě Rožnov pod Radhoštěm za účelem zlepšení naplňování poslání organizace veřejné správy a zvýšení jejího výkonu.

1. Cílem projektu je optimalizovat výkon a kvalitu fungování Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm prostřednictvím zavedení strategie organizace a jejího následného naplňování.

2. Cílem projektu je nastavení takového fungování úřadu, v rámci kterého dojde k přenášení pozitivních názorů, hodnot, potřeb a snah lidí do programů, projektů, politiky a plánů fungování města. Je to nastavení principu tzv. udržitelného rozvoje ve fungování města zavedením Místní agendy 21.

3. Cílem projektu je také profesionalizace výkonu veřejné správy prostřednictvím zavedení kvalitních a funkčních nástrojů řízení lidských zdrojů a profesního rozvoje zaměstnanců úřadu.

Přínos projektu
Díky realizaci projektu dojde k nastavení systémového řízení MěÚ, které bude odpovídat potřebám Města Rožnov p. R., jeho občanů, poslání úřadu a zároveň nebude v tak vysoké míře, jako dříve, podléhat politickému vlivu.

Projekt přináší zvýšení kvality fungování úřadu. V rámci projektu budou vytvořeny kapacity pro detailní analýzu MěÚ, tvorbu a návrh implementace strategie. Po řadě let dojde k vytvoření strategie organizace a systematickému řízení. V další aktivitě dojde k zavedení Místní agendy 21, jejíž zvedení do úrovně a průběžné zdokonalování na vyšší stupně přinese nástroje pro přenášení pozitivní názorů a potřeb občanů do programů, projektů a plánů fungování města. Zavedením strategie rozvoje lidských zdrojů dojde k rozvoji řízení znalostí a lidí v organizaci. Zlepší se tak využití a příprava lidských zdrojů pro naplňování poslání organizace - tedy zajištění služeb přenesené státní správy a samosprávy. V rámci školení bude zvýšena odborná úroveň pracovníků úřadu, čímž dojde ke snížení rizika vzniku chyb, špatných rozhodnutí a zrychlení vyřízení úkonu. V rámci projektu budou na MěÚ vyškoleni experti, kteří zajistí řešení vybraných oblastí interně, čímž dojde ke snížení nákladů na externí služby a eliminace rizika rozdílné kvality služeb externích poradců. 


Klíčové aktivity projektu
V projektu budou realizovány čtyři klíčové aktivity:
1. Zavedení a aplikace vybrané moderní metody strategického řízení -MA21
2. Strategie a strategické řízení městského úřadu
3. Zefektivnění řízení lidských zdrojů
4. Profesionalizace lidských zdrojů
5. Zajištění materiálně-technického vybavení pracovníků

1. KA1 Zavedení a aplikace vybrané moderní metody strategického řízení – MA21

Cílem aktivity je zvýšení kvality a optimalizace výkonu veřejné správy zavedením principu tzv. udržitelného rozvoje ve fungování města zavedením Místní agendy 21.

Místní agenda 21 (MA21) je program, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do výkonu a provozu místní správy. Je to z časového hlediska velmi náročný proces. Tento proces skrze zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji zvyšuje kvalitu života ve všech jeho směrech a vede k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních. Je tedy tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě. Město Rožnov pod Radhoštěm je jednou z obcí České republiky, která se ztotožňuje s myšlenou zavádění principu trvale udržitelného rozvoje do svého fungování a má tedy zájem o registraci a postupné dosažení jednotlivých kategorií v rámci MA21.

2. KA2 Strategie a strategické řízení městského úřadu

Cílem aktivity je analýza městského úřadu, tvorba strategie a návrh její implementace včetně nastavení strategického řízení organizace.

Strategie organizace je klíčovým dokumentem pro rozvoj a podkladem pro strategické řízení organizace. Jedná se o dokument zastřešující jednotlivé oblasti fungování organizace, jakými jsou například: lidské zdroje, znalosti, informační a komunikační technologie, finance, procesy, kvalita služby nebo firemní kultura. Důležitou součástí tvorby dokumentu je analytická část popisující stávající situaci vnitřního a vnějšího prostředí, ale také část implementační, která řeší nastavení naplnění strategie a systém strategického řízení.

V rámci této klíčové aktivity dojde ke zpracování strategie úřadu. Dokument bude sestávat ze tří samostatných výstupů. První částí je analýza úřadu. Ta bude zaměřena na analýzu vnějšího prostředí (například SLEPT analýza), analýzu vnitřního procesu a analýzu stakeholderů. Výstupem bude samostatný analytický dokument. Na tuto činnost naváže tvorba strategie organizace obsahující misi, vizi a strategické cíle. Třetí části bude návrh implementace strategie, včetně jednotlivých opatření, odpovědností a termínů. Cílem je zavést strategické řízení jako hlavní nástroj pro rozvoj organizace.

3. KA3 Zefektivnění řízení lidských zdrojů

Smyslem veřejné správy je výkon veřejné služby. Aby tento výkon mohl být podáván v co nejvyšší kvalitě, je důležité mít profesionální a výkonný tým zaměstnanců. Jelikož právě zaměstnanci, jako lidský zdroj organizace, jsou rozhodujícím faktorem její úspěšnosti, je pro žadatele velmi důležité do jeho rozvoje investovat.
Cílem této aktivity je zajištění profesionalizace veřejné správy prostřednictvím systémového a koncepčního přístupu k řízení lidských zdrojů žadatele zacíleného na zvýšení efektivnosti činnosti úřadu, motivovanosti zaměstnanců a spokojenosti občanů. 
V rámci této aktivity dojde k tvorbě systému řízení lidských zdrojů (ŘLZ). Konkrétně se jedná o vytvoření koncepce celkového procesu ŘLZ a metodik v oblasti přijímání zaměstnanců, adaptačního procesu zaměstnanců k doplnění běžných personálních činností. Dále se jedná o vytvoření systému hodnocení zaměstnanců, doplnění a inovaci systému vzdělávání zaměstnanců a jejich odměňování s cílem zakomponovat do stávajícího systému i zásluhovostní složku mzdy.

4. KA4 Profesionalizace lidských zdrojů

Zvyšování znalostí zaměstnanců města, jako zaměstnavatel, investuje do kvalitního a profesionálního výkonu veřejné správy. Jedná se o investici do lidských zdrojů, která přináší nejen zvýšení profesionalizace, kvality veřejné správy a poskytování veřejných služeb, ale především spokojenost samotných zaměstnanců a občanů, jako klientů veřejné správy.

Cílem této aktivity je tedy profesionalizace lidských zdrojů na MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm prostřednictvím rozvoje znalostí jednotlivých pracovníků.

Žadatel v této oblasti identifikoval několik základních potřeb:

 • vychovat ze svých expertů interní lektory, kteří budou schopni kvalitně předávat nabyté informace
 • vychovat experty v konkrétních oblastech (veřejné zakázky, projektové řízení, informační technologie (IT)), které ve své zaměstnanecké struktuře postrádá, a tím ušetřit finanční prostředky za nákup služeb pro pokrytí těchto oblastí
 • odborně vzdělat své zaměstnance v potřebných oblastech specifikovaných ve Strategii vzdělávání zaměstnanců zařazených do organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

5. KA5 Zajištění materiálně-technického vybavení pracovníků

Cílem této klíčové aktivity je zajištění materiálně-technického vybavení pracovníků projektu tak, aby byli schopni plnit své pracovní úkoly související s realizací projektu.
V rámci této aktivity dojde k pořízení notebooku vč. MS Office, multifunkčního zařízení, flash-disku, mobilního telefonu, mobilního flipchartu, kompaktního přenosného dataprojektoru a plátna.
Všechno toto vybavení je nezbytné pro práci s cílovou skupinou, přípravu podkladů pro práci s cílovou skupinou, tvorbu výstupů projektu, ale také pro administraci projektu. Je tedy nezbytnou součástí realizace všech klíčových aktivit projektu. Zakoupení vybavení bude využíváno dle potřeby a domluvy jednotlivými pracovníky realizačního týmu projektu.

Kontaktní údaje na členy realizačního týmu

Jméno a příjmení

Pracovní pozice

Emailový kontakt

Telefon

Martina Novosádová

projektová a finanční manažerka

martina.novosadova@email.cz

777 827 001

Ing. Zdeněk Mikel MBA

Odborný pracovník strategie úřadu

zdenekmikel@email.cz

604 220 313

Mgr. Alena Jungová

Metodik řízení lidských zdrojů

a.jungova@avenuehr.cz

739 023 959

Markéta Mikulenková

Odborný pracovník řízení lidských zdrojů

m.mikulenkova@avenuehr.cz

603 825 813

Ing. Petr Kozel

Odborný garant Místní agendy 21

petr.kozel@vpcsro.eu

605 701 120

Mgr. Iva Májková

Koordinátorka Místní agendy 21

iva.majkova@roznov.cz

571 661 239

Mgr. Dagmar Šnajdarová

Koordinátorka Místní agendy 21

dagmar.snajdarova@roznov.cz

517 661 242

Ing. Aleš Dresler, Ph.D.

Odborný garant strategie úřadu

ales.dresler@seznam.cz

606 181 385

Úvodní seznámení s projektem – Kino Panorama Rožnov pod Radhoštěm 17.1.2017

Vytvořeno 19.1.2017 13:11:49 - aktualizováno 2.8.2017 15:18:30 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load