Karlův kopec – obnova zeleně kolem lázeňského chodníku k Jurkovičově rozhledně

Cíl: Cílem projektu je zajistit další kvalitní rozvoj porostů, které lemují tzv. „Lázeňský chodník“ vedoucí od centrálního parkoviště u areálu NKP Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm k Jurkovičově rozhledně. Tím dojde k zachování a obnově přírodního bohatství, kulturního rázu a ekologické stability krajiny. Cílem je i zvýšení biodiverzity posílením druhové diverzity bylinného a keřového patra řešeného území, čehož bude dosaženo výsadbou původních druhů dřevin. Dalším cílem je zajistit bezpečnost návštěvníků a zabránit prohlubování eroze, která se i vlivem vzrůstajícího počtu lidí pohybujících se na daném území, zvětšuje.
V roce 2012 byla na Karlově kopci v Rožnově pod Radhoštěm postavena rozhledna, dle návrhu z roku 1896 známého architekta Dušana Sama Jurkoviče. Celým územím Karlova kopce prochází síť chodníků, které byly vystavěny na přelomu 19. a 20. století a které umožňovaly návštěvníkům města „zdravotní procházky“ v jeho bezprostředním okolí. Tyto procházkové okruhy byly postupně stále méně využívány, avšak nikdy nebyly zcela zapomenuty. V současné době je jedna z tras této komunikační sítě kvůli rozhledně znovu velmi intenzivně využívána. Tato skutečnost však s sebou přináší specifické problémy, které by měl tento projekt vyřešit.
Projekt řeší obnovu zeleně podél trasy chodníku v šíři cca 20 m. Na základě výsledků zpracovaných průzkumů byl zpracován návrh zdravotních probírek, ošetření stávajících stromů, návrh dosadeb dřevin a obnovy menší travnaté plochy, která na vrcholu kopce navazuje na řešení úprav v bezprostřední blízkosti rozhledny. Pěstební zásahy jsou navrženy tak, aby jejich technologie navazovaly a byly plynule propojeny s adekvátní následnou údržbou. V rámci projektu je řešena i vlastní oprava „lázeňského chodníku“ a protierozní opatření v jeho těsné blízkosti. Tyto ale nebyly předmětem žádosti o dotaci.

Doba realizace: listopad 2013 až říjen 2014

Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 984 298 Kč, z toho způsobilé výdaje činí 966 793 Kč

Zdroje financování: Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 85 % způsobilých výdajů 821 774 Kč, ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 5% způsobilých výdajů 48 340 Kč, Spolufinancování z obecního rozpočtu 96 679 Kč což je 10 % způsobilých výdajů a nezpůsobilé výdaje ve výši 17 505 Kč. Nezpůsobilými výdaji jsou náklady nesouvisející s obnovou zeleně. Celková spoluúčast města na financování projektu činí 114 184 Kč.

Dotační titul: Operační program Životní prostředí - 46. výzva, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), primární oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur

Další informace:http://www.opzp.cz/sekce/181/prijate-a-schvalene-zadosti/

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Jana Konečná
Tel.: 571 661 242
Email: konecna.or (zavinac) roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Kancelář č. 214

Vytvořeno 20.3.2014 22:30:42 - aktualizováno 21.3.2014 21:32:56 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load