Karpatské inspirace

Cíl: Hlavní cíle projektu spočívají v přiblížení a účinné popularizaci specifických regionálních tradic obyvatelům obou stran hranice prostřednictvím širokospektrálních aktivit zahrnujících tištěné materiály (knihy, almanach, pexeso) a formou besed, ve kterých budou přítomní na Slovensku i v České republice seznámeni s tradicí slovesného folkloru, gastronomie a dalších oblastí tradiční kultury. Základem pro naplnění těchto hlavních cílů je dlouhodobá partnerská spolupráce měst Považská Bystrica a Rožnov pod Radhoštěm. Projekt má za cíl přiblížení tradic karpatského kulturního teritoria především v části moravsko-slovenského pomezí. Některé z aktivit projektu naplňují doporučení UNESCO "Dohoda o zachovaní nemateriálního kulturního dedictví" ze dne 10.10. 2003, a také tyto aktivity přispívají k uplatňování zásad UNESCO "Doporučení k ochraně tradiční lidové kultury a folkloru " z roku 1989. Projekt by měl svými akltivitami přispět k obnovení povědomí o některých svébytných rysech kulturního odkazu moravsko-slovenského pomezí - a v konečném důsledku aby se také vybrané prvky materiálního a nemateriálního dědictví opět staly integrální součástí života zdejšího obyvatelstva.

Mezi specifické cíle projektu se řadí:

1. Zavedení 10 nových kulturních akcí (besedy, soutěž včetně slavnostního vyhlášení) se zaměřením na popularizaci a rozvíjení regionálních tradic
2. Posilnění přeshraniční spolupráce v oblasti kultury mezi čtyřmi institucemi (tři partneři + některá ze škol v P. Bystrici) i jednotlivci příhraničního regionu
3. Zvýšení návštěvnosti kulturních akcí se zaměřením na obnovu a rozvoj kulturních tradic o 20% obyvatel příhraničního regionu
4. Zvýšení vzájemné informovanosti o tradicích a kultuře příhraničního regionu prostřednictvím 2.200 kusů nových publikací a dalších materiálů čerpajících náměty z lidové kultury moravské i slovenské strany Karpat
5. rozvíjení tvůrčích schopností dětí a mládeže vycházející z regionálních tradic mající výstup v podobě almanachu
6. mezinárodní literární soutěž (ČR / SR) pro děti a mládež s vydáním dvojjazyčného almanachu
7. oživení zájmu mládeže o slovenskou kulturu a v neposlední řadě o slovenský jazyk, na Slovensku pak oživení zájmu o českou kulturu a český jazyk
8. podpora a rozvoj literárního potencionálu dětí a mládežeAktivity:


Aktivita 1: Černé hodinky
Pohádky, historické pověsti, pověrečné povídky, vyprávění ze života apod. vykazují překvapivé podobnosti na moravské i slovenské straně. Byla to totiž ústní tradice, která v minulosti fixovala mnoho z poznatků, zkušeností a znalostí bez ohledu na státní či zemskou příslušnost. Jejím prostřednictvím se tato jedinečná suma informací napříč léty přenášela na další pokolení. Postupující modernizace, posilování vlivu masmédií a celková kulturní nivelizace tyto tradiční prvky kulturního dědictví moravsko-slovenského pomezí v průběhu 20. století silně nivelizovaly.
Náplně této aktivity jsou koncipovány tak, aby na obou stranách dnešní státní hranice přinesly poznání a poučení všem věkovým skupinám, zvláštní zřetel je ovšem věnován dětem a dospívající mládeži jako budoucím nositelům kulturních hodnot a sekundárně i regionálního povědomí. Pamatováno je především na formování lokální a regionální identity, k níž tradiční kultura moravsko-slovenského pomezí neoddělitelně náleží.
Jednotlivé dílčí aktivity se budou odehrávat na území ČR i SR, jejich obsahová stránka i strukturace je přitom sestavena tak, aby byla zaručena dlouhodobá udržitelnost i po skončení projektu.
Výstupy:
1) Kniha Černé hodinky - zpracování moderně koncipovaného lexikonu bytostí, které se vyskytují v projevech ústní lidové slovesnosti západokarpatského regionu (slibky, světlonohové, bastrmani, čarodějníci, čerti, lulkyně atd.). Po úvodní kapitole (jejím autorem je etnograf a znalec kulturního odkazu kraje PhDr. Jaroslav Štika, CSc.) budou v této knize postupně představeny jednotlivé postavy kouzelných pohádkových a pověsťových bytostí tak, jak je zachovaly rukopisné záznamy lidové slovesnosti z 19. století. Každá kapitola bude uvedena obecnou charakteristikou dané bytosti, na tento úvod naváže ukázka 1 – 3 textů pohádek či pověstí, v nichž se daná postava vyskytuje. Jako doklad kulturní blízkosti lidové slovesné tvorby na moravské i slovenské straně bude samostatný oddíl knihy věnován i zcela svébytným bytostem slovenských pohádek, které se např. nevyskytují v moravských příbězích. Důležitou složkou knihy, která doplní textovou část jsou ilustrace malířky Ludmily Vaškové. Přínosem publikace je také fakt, že editor knihy (etnograf  PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.) vybral vedle obecně známých textů i dosud nepublikované záznamy. Slovenský partner bude do této dílčí aktivity zapojen v oblasti konzultační při výběru textů jako vhodných reprezentantů slovesné produkce patřičného regionu. Kniha bude v rámci projektu poskytnuta čtenářům na obou stranách státní hranice, bude českými i slovenskými institucemi využívána v rámci jejich výukových i volnočasových aktivit.
Publikace: knižní vazba, předpokládaný počet stran 140, plnobarevný tisk, ilustrace, náklad 500 kusů.
2) Pexeso, které by hravou formou přiblížilo jednotlivé pohádkové bytosti, jež přiblíží publikace Černé hodinky. Vzájemné obsahové propojení knihy a pexesa je zde zvoleno záměrně, aby bylo možné u dětí pokud možno co nejstabilněji fixovat znalosti o slovesné tradici  regionu. Jejich důkladné osvojení se může do budoucna stát podnětem k dalšímu předávání regionální tradice a jejího dalšího rozvíjení.
3) Komponovaný cyklus interaktivních besed pojmenovaných podle knihy Černá hodinky -  ve spolupráci se slovenským partnerem bude připravena série besed o pohádkových příbězích i postavách na moravské i slovenské straně, které by adventním čase a v době letního besedování pokud možno co nejširšímu dětskému publiku, ale i seniorům přinesly populárně-naučnou formou informace o příbuznosti ústní tradice moravsko-slovenského pohraničí. Koncepce této aktivity vychází opět z tradičních po generace zažitých příležitostí k společným setkáváním, které se v tradičním společenství odehrávaly v zimním a letním čase. Černé hodinky i letní besedování pod lípou nabízely možnost rozvíjet nejen regionální a lokální ústní tradice, ale také přispívaly k utužování mezigeneračních vazeb - důraz zde proto bude kladen na slovesný projev ve specifické atmosféře tzv. černé hodinky.  realizováno bude pět besed na české a pět besed na slovenské straně. Organizaci besed zajistí všichni partneři projektu.
Harmonogram: říjen, listopad, prosinec 2010, leden, únor 2011. Na slovenské straně se besedy uskuteční v některé ze základních škol zřizovaných městem Považská Bystrica, na české straně se besedy uskuteční (a za jejich organizaci bude rovněž zodpovídat) Městská knihovna Rožnov p.R. Dětské oddělení městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm je místem, které pravidelně navštěvují jak děti, tak mládež a to nejen za účelem půjčování knížek a získávání informací, ale je pro ně i místem setkávání s kamarády. V oddělení pro ně jako nádstavbu k projektu připravíme pravidelné středeční odpoledne – hodina vyprávění s dětmi. Projekt bude navazovat na večerní „černé hodinky“ a ve spolupráci se seniory vytvoříme prostor pro vyprávěné příběhy z dob minulých, ale prostor bude i pro příběhy současné, ty, které prožíváme.
Harmonogram: jednou měsíčně 10/2010 – 3/2011 tj. 6x, středy v knihovně – hodinka vyprávění s dětmi
4) Almanach dětských prací - stalo se už tradicí, že knihovna pravidelně vyhlašuje literární soutěže pro děti základních škol a to ve spolupráci s projekty Klubu dětských knihoven SKIP a v průběhu roku připravuje pro děti i čtenáře spoustu zajímavých aktivit, které mají za cíl rozvíjet a podporovat literární potenciál a čtenářství. Jednou z akcí je literární soutěž, vítězné práce jsou pak vydány v almanachu literárních prací. Tématem roku 2010 / 2011 jsou „černé hodinky“, návrat ke kořenům, k poznání pamětí prarodičů. Cílem je navodit atmosféru časů, kdy vyprávění mělo své pevné místo v životě lidí a vytvářelo tak silnou vazbu k místu, ve kterém žijeme. Knihovna ve spolupráci se ZŠ, SŠ v Rožnově p.R. i v Povážské Bystrici vyhlásí mezinárodní literární soutěž pro děti a mládež. Vybrané literární práce pak vydá v tištěném dvojjazyčném almanachu, který bude představen na slavnostním vyhodnocení. Almanach bude využíván na základních školách učiteli českého (a slovenského) jazyka, na pobočkách knihoven, při besedách a je prezentací knihovny při různých slavnostních příležitostech.
Harmonogram: - září 2010 vyhlášení mezinárodní literární soutěže (Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm / ZŠ v Povážské Bystrici), březen 2011  uzávěrka literární soutěže, vyhodnocení literárních prací, grafická příprava a tisk almanachu, duben 2011  slavnostní vyhodnocení vítězných literárních prací

Aktivita 2:
Chutě a vůně z karpatských strání - Tradiční strava využívající především domácí produkty a místní suroviny se stala v posledních letech zajímavým fenoménem, který je stále více využíván jako nástroj přispívající k formování lokální a regionální identity. Přestože je tento kulturní fenomén v posledních letech stále více popularizován, jeho poznání zůstává mnohdy velmi povrchní a komerční. Dílčí činnosti této aktivity by tedy měly přiblížit v podobě tiskovin, ale i besed  alespoň část s bohatého odkazu a především pokusit se uvést alespoň některé z nich v život.
1) Tématická struktura tiskovin zahrnuje vydání deseti pohlednic, které by receptářovou formou přiblížily 5+5 receptů na tradiční pokrmy z moravské i slovenské strany (celkem 1000 ks). Propojení pohlednice s graficky zpracovaným receptem umožní nejen případné opětovné zavedení některých tradičních jídel do běžného jídelníčku osob, které se zúčastní jednotlivých aktivit projektu, ale při případném rozeslání poštou se stanou účinným nástrojem nejen propagace projektu samotného, ale znásobí se tím účinnost i počet osob, které by se mohly prostřednictvím těchto tiskovin ispirovat.
2) Součástí aktivity je také příprava a vydání publikace, která by do hloubky přiblížila stravovací zvyklosti městečka Rožnova, který je posledním městským sídlem před hranicí se Slovenskem. Díky intenzivním kontaktům s venkovským zázemími slovenskými obcemi se v tradiční stravě zdejších obyvatel objevovaly nejen typické městské pokrmy, ale také řada kulturních vnosů venkovského charakteru, včetně prvků ze slovenské strany hranice. Publikace bude mít formát A6, ilustrována bude znalcem tradiční kultury Moravy i Slovenska PhDr. Jiřím Langerem,. CSc, přinese mimo jiné i řadu receptů.
3) Tyto aktivity navíc doplní i dvě besedy o tradiční stravě na území ČR a jedna na území SR. Účastníci besed tak budou moci rozvinout své poznatky získané prostřednictvím tiskovin, včetně praktické ochutnávky některých specifických jídel.

Doba realizace: duben 2010 – duben 2011
Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 19.742,55 EUR


Zdroje financování: Dotace z Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj


Dotační titul: Program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, Fond mikroprojektů spravovaný Regionem Bílé Karpaty

Více informací u spoluautora projektu:
Mgr. Tomáš Gross
Tel.: 571 661 137
Email: gross.os (zavinac) roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Rožnov pod Radhoštěm
Kancelář č. 228

Vytvořeno 20.3.2014 21:52:09 - aktualizováno 21.3.2014 21:40:12 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load