Revitalizace zeleně hřbitova na ulici 5. května v Rožnově pod Radhoštěm

Cíl: Cílem projektu je zachovat jedinečnost místa při respektování výsledků analýzy aktuálního zdravotního stavu jednotlivých dřevin, a i přes výrazný zásah do stávající zeleně, který vyplynul z analýzy, zachovat hřbitov na ulici 5. května jako funkční a estetický působivý prostor.
Hřbitov na ulici 5. května v Rožnově pod Radhoštěm je etno hřbitov, který byl založen v roce 1888. Aleje stromů, které byly vysázeny v době založení hřbitova, jsou základem jeho kompozičního řešení, tvoří dominantu tohoto prostoru a vytváří neopakovatelnou atmosféru tohoto pietního místa. Zdravotní stav jednotlivých stromů je špatný a proto je nutné poškozené stromy odstranit a vysázet nové. Cílem navrženého řešení je odstranit ty části alejí, které tvoří dřeviny poškozené, ve špatném zdravotním stavu, u kterých je i vysoké bezpečnostní riziko a nahradit je kvalitní výsadbou stromů, znovu lip, které odstraněné stromy nahradí. Všechny stromy, u kterých je reálný předpoklad alespoň 15 let dalšího rozvoje budou zachovány. Značná část jich je navržena k ošetření, jehož cílem je maximálně prodloužit jejich životnost. K odstranění jsou navrženy i nevhodné náletové dřeviny¨, které v některých částech tvoří nevhodné porosty.
Část stromů původních alejí byla při opravě cestní sítě hřbitova v 70. letech zalita asfaltem. Tím došlo k jejich výraznému poškození. Tento asfalt musí být odstraněn nejen proto, že poškozuje stávající stromy, ale zejména proto, že z prostorotvorných důvodů neumožňuje novou výsadbu. Součástí projektu je tedy nejen nová výsadba a regenerace ucelených trávníkových ploch, ale také úprava původně asfaltových komunikací, které budou mít hlinitopísčitý (mlatový) povrch. Hřbitov dnes nemá pevnou hranici. Z těchto důvodů je součástí návrhu i řešení části oplocení, které by částečně bránilo vstupu mimo provozní dobu hřbitova, chránilo by jeho území před vandalismem i dalšími negativními vlivy. Navržená obnova původních alejí je plně v souladu s kompozičními principy, na základě kterých byl hřbitov v minulosti založen.

Doba realizace: říjen 2013 až říjen 2014

Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 3 469 317 Kč z toho způsobilé výdaje činí 1 888 119 Kč

Zdroje financování: Dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) 70 % způsobilých výdajů 1 321 683 Kč, ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 5% způsobilých výdajů 94 406 Kč, Spolufinancování z obecního rozpočtu 472 030 Kč což je 25 % způsobilých výdajů a nezpůsobilé výdaje ve výši 1 581 198 Kč. Nezpůsobilými výdaji jsou náklady nesouvisející s obnovou zeleně a výnos z dřevní hmoty pokácených dřevin. Celková spoluúčast města na financování projektu činí 2 053 228 Kč.

Dotační titul: Operační program Životní prostředí - 42. výzva, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF), primární oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny

Další informace:http://www.opzp.cz/sekce/181/prijate-a-schvalene-zadosti/

Více informací u projektového manažera projektu:
Ing. Jana Konečná
Tel.: 571 661 242
Email: konecna.or (zavinac) roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Kancelář č. 214

Vytvořeno 20.3.2014 22:28:43 - aktualizováno 21.3.2014 21:34:17 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load