Rozšíření separace a svozu biologických odpadů ve městě Rožnov pod Radhoštěm – II. etapa

Rozšíření separace a svozu biologických odpadů ve městě Rožnov pod Radhoštěm – II. etapa
 (CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003931)

Projekt řeší množství bioodpadu, které je jako součást směsného komunálního odpadu vyváženo na skládky. Biologicky rozložitelné komunální odpady je potřebné separovaně sbírat, látkově nebo energeticky využívat a omezovat jejich ukládání na skládky, kde jsou zdrojem skleníkového plynu metánu a výluhů v průsakových vodách. Efektivní sběr a separace těchto druhů odpadů pozitivně ovlivňuje základní složky životního prostředí. Projekt řeší vytvoření vhodné kapacity nádob pro občany města, do kterých budou moci odevzdávat vytříděný bioodpad. Svoz bioodpadu bude probíhat prostřednictvím externí společnosti.

Cíl: Cílem projektu je podpora odděleného shromažďování a sběru biologicky rozložitelných odpadů na území města Rožnov pod Radhoštěm. Nákupem nádob a kontejnerů se rozšíří možnosti pro separaci bioodpadu a tím bude eliminováno množství tohoto druhu odpadu končícího ve směsném komunálním odpadu a jeho ukládání na skládky.

Doba realizace: červenec 2017 / srpen 2018

Výše rozpočtu: celkové náklady projektu 915 tis. Kč

Zdroje financování: Projekt Rozšíření separace a svozu biologických odpadů ve městě Rožnov pod Radhoštěm – II. etapa je spolufinancován Evropskou unií. Dotace z Evropského fondu soudržnosti bude poskytnuta ve výši 777 tis. Kč.

Dotační titul: Operační program Životní prostředí

Výstupy projektu: Pořízení nádob na bioodpad objemu 240 l (1000 ks) a jejich bezplatní výpůjčka obyvatelům města Rožnov pod Radhoštěm. Pořízení kontejnerů na bioodpad objemu 770 l (30 ks) a jejich rozmístění na sběrných hnízdech v zástavbě s bytovými domy. 


Více informací u projektového manažera projektu:
Mgr. Martina Halamíčková
Tel.: 571 661 109
Email: martina.halamickova@roznov.cz
Masarykovo náměstí 128
Rožnov pod Radhoštěm
Kancelář č. 211
111
Vytvořeno 23.4.2018 12:45:42 - aktualizováno 23.4.2018 13:29:40 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load