Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření v mikroregionu Rožnovsko

logo ozpoCíl: Prověření a navržení přírodě blízkých protipovodňových a protierozních opatření (revitalizace vodních toků; zvýšení retenční schopnosti krajiny; zamezení vzniku a snižování dopadů rizikových hydrologických situací; omezení rizika eroze zemědělské půdy; obnova přirozených odtokových poměrů; zlepšení morfologie vodních složek krajiny) na území mikroregionu Rožnovsko o celkové výměře 23 900 ha.  

Žadatel/příjemce dotace: Sdružení Mikroregion Rožnovsko (obce Dolní Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice a Zubří)

Doba realizace: leden 2014 - prosinec 2015

Výše rozpočtu: celkové (uznatelné) náklady projektu 5 958 950,- Kč.

Zdroje financování: Dotace z Fondu soudržnosti EU (FS) 85 % nákladů 5 065 107,50 Kč a ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) 5% nákladů 297 947,50 Kč. Spolufinancování z obecních rozpočtů obcí Sdružení Mikroegion Rožnovsko 595 895 Kč, 10 % nákladů.

Dotační titul: Operační program Životní prostředí - 37. výzva, prioritní osa 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS), oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní, 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby.


Kontakt na projektového manažera:

Ing. Danuše Závadová

Tel.: 571 661 239

Email: zavadova.or@roznov.cz

Odbor rozvoje


Vytvořeno 15.5.2014 10:01:43 - aktualizováno 15.5.2014 10:04:43 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load