Tradice bez hranic


FOND MIKROPROJEKTŮHlavní cíl mikroprojektu:

…vychází ze záměru účinné a efektivní popularizace kulturních tradic prostřednictvím rozvíjení osvětových a společensko-kulturních aktivit v moravsko-slovenském příhraničním regionu na základě posílení spolupráce organizací z oblasti Pováží a  Kysuc na jedné straně a regionu Valašska na straně druhé. Většina z aktivit projektu naplňuje doporučení nadnárodní organizace  UNESCO "Dohoda o zachování nemateriálního kulturního dědictví" ze dne 10.10. 2003, a přispívají také k uplatňování zásad UNESCO "Doporučení k ochraně tradiční lidové kultury a folklóru" z roku 1989.
Prostřednictvím předkládaného projektu bychom rádi přispěli k důkladnějšímu a široké veřejnosti přijatelnému a srozumitelnému poznání lokálních a regionálních kulturních specifik moravsko-slovenského pomezí prostřednictvím různorodých aktivit zahrnujících tiskoviny a kulturní pořady různého formátu a obsahu, ve kterých budou uživatelé a přítomní návštěvníci seznamováni se stavební i obřadní tradicí slovesného i moravského lidu. Projekt má za cíl přiblížení tradic karpatského kulturního teritoria především v části moravsko-slovenského pomezí.

 

Specifické cíle mikroprojektu:

1. Realizace dvou nových tiskovin (mapa + publikace) a dvou nových kulturních pořadů včetně statické expozice betlému karpatského lidu (Betlém karpatského lidu a Večer při svíčkách)

2. Posílení přeshraniční spolupráce mezi pěti institucemi příhraničního regionu i mezi jednotlivci v rámci této oblasti

3. Posílení znalosti o etnokulturních tradicích vlastního regionu i sousedního teritoria na území druhého státu mimo jiné prostřednictvím tištěných materiálů a odborných besed

4. Zvýšení atraktivity regionu a jeho nabídky kulturních aktivit nadregionálního významu s výrazným česko-slovenským prvkem.

5. Zvýšení návštěvnosti kulturních akcí i samotného regionu a rozvoj kulturních tradic

 

Aktivity mikroprojektu:

1. Rozmanitost stavebních tradic - prostor domova – vydání publikace Rožnov – město dřevěné autora Dr. Jiřího Langera o stavebních tradicích moravsko-slovenského pomezí se zvláštním důrazem na region Rožnovsko

2. Rozmanitost stavebních tradic - svět duchovní – vydání mapy s lokalizací dřevěných kostelů moravsko-slovenského pomezí

3. Betlém karpatského lidu - Statický betlém zpřístupněný po čas Adventu a Vánoc na náměstí v Rožnově pod Radhoštěm znázorňující rozličné postavy z lidového života moravsko-slovenského pomezí.

4. Večer při svíčkách - Komponovaný pořad přibližující zvykosloví adventu a Vánoc na moravské i slovenské straně Karpat.

 

Začátek realizace mikroprojektu: 1.5.2014

Konec realizace mikroprojektu: 31.12.2014

 

Výše rozpočtu mikroprojektu: 17.568 Eur

 

Zdroje financování: Dotace z Fondu mikroprojektů (příspěvek z ERDF) ve výši 13.122,87 Eur, vlastní zdroje žadatele ve výši 4.445,13 z rozpočtu města Rožnov pod Radhoštěm.

 

Dotační titul: Evropský fond regionálního rozvoje, Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, prioritní oblast 1. Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje příhraničního regionu a  spolupráce, oblast podpory 1.6  FOND MIKROPROJEKTŮ

Vytvořeno 27.1.2015 12:45:57 - aktualizováno 27.1.2015 12:52:55 | přečteno 2x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load