Zvyšování kvality základního vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm


Logo OPVK


Město Rožnov pod Radhoštěm získalo v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání, finanční podporu z EU a státního rozpočtu ve výši 16,512 mil. Kč na realizaci projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm“, r.č.CZ.1.07/1.1.00/46.0019.

 

Primárním cílem projektu, který započal v červnu 2014 a skončí v červnu 2015, je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Na základě individuálně zpracovaného plánu podpory pro tyto žáky probíhají individuální konzultace s psychologem a speciálním pedagogem, byly stanoveny metodické postupy vzdělávání pro tyto žáky za pomocí mentora, uskutečňuje se průběžné individuální vzdělávání každého žáka pedagogy jednotlivých škol (individuální konzultanti), probíhají tripartitní schůzky s rodiči a další aktivity. Do projektu je zapojeno téměř 300 individuálně koučovaných žáků základních škol, 230 pedagogů a 25 vedoucích pracovníků z 12 základních škol rožnovského regionu.

 

Neméně důležitou aktivitou projektu je příprava a zpracování strategického dokumentu s názvem Návrh lokální strategie rozvoje základního vzdělávání na území ORP Rožnov pod Radhoštěm, který má navrhnout plán sledování a nastavit metody ke zlepšování kvality výkonu základních škol působících ve správním obvodu Rožnov pod Radhoštěm. Informace pro výsledný dokument jsou mimo jiné získávány ze zpracovávaných analýz, z jednání na workshopech a kulatých stolech, na kterých se setkávají a diskutují zástupci všech zainteresovaných stran pracující, ať již v přímé práci s žáky ve škole, či mimo ní, nebo zástupci státní správy a samosprávy.

 

Součástí projektu je také zabezpečení vzdělávání pedagogických pracovníků zapojených základních škol zaměřené na včasnou identifikaci žáků ohrožených školním neúspěchem a na efektivní práci s nimi a podpora spolupráce mezi základními školami a dalšími subjekty působícími v oblasti vzdělávání. Tato spolupráce je zaměřena na vznik sítě mezi základními školami se sídlem na území ORP Rožnov p. R., dále zástupci ORP Rožnov p. R., zejména pak ze školského odboru a odboru sociálně právní ochrany dětí a dalšími spolupracujícími články v oblasti vzdělávání. Při tvorbě sítě bude také využito zkušeností pedagogů ze ZŠ praktické a speciální v Rožnově p. R., kteří budou zdrojem zkušeností práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogy z běžných škol.

 

V současné době se setkáváme s pozitivními ohlasy na průběh projektu nejen z řad rodičů a žáků, ale také ze strany samotných pedagogů. Této kladné pozitivní zpětné vazby jsme dosáhli hlavně díky skvělé spolupráci ředitelů a ředitelek zapojených škol s ostatními členy realizačního týmu, kteří svým proaktivním přístupem vytvořili pevné zázemí (prostředí) vedoucí k úspěšné realizaci všech aktivit projektu.

Vytvořeno 20.2.2015 9:05:39 - aktualizováno 20.2.2015 9:11:36 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load