Územně analytické podklady

Územně analytické podklady správního obvodu obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm (ÚAP)

Územně analytické podklady se pořizují pro celé správní území obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Územně analytické podklady jsou podkladem pro pořizování územních plánů a jejich změn, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Slouží také jako podklad pro poskytování územně plánovací informace, pro vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj, pro vyhodnocování vlivů záměrů na životní prostředí, pro posouzení vlivu záměrů na veřejnou infrastrukturu a pro uzavření plánovací smlouvy.

Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (rozbor udržitelného rozvoje území).

Aktualizace územně analytických podkladů

Územně analytické podklady jsou průběžně aktualizovány na základě nových údajů o území a průzkumu území, každé 4 roky se pořizuje jejich úplná aktualizace.

Jednotné ÚAP a územní plány (JÚAP) Zlínského kraje

Rozbor udržitelného rozvoje území ORP Rožnov pod Radhoštěm – 5. úplná aktualizace

Vytvořeno 14.7.2023 10:32:43 | přečteno 187x | petra.graclikova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load