Usnesení z 30. řádného zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 13.12.2005

U s n e s e n í

30. řádného zasedání Rady města v Rožnově p. R.,
konaného 11. ledna 2005684/30
Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na prodej části pozemku p.č. 782/1 - trvalý travní porost o výměře cca 60 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch fy RETIGO s.r.o., Rožnov p.R., Láň 2310, IČ: 60794062. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru a následně připravit pro jednání Zastupitelstva města.

685/30Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o umisťování reklam a informačních tabulí na sloupech veřejného osvětlení mezi městem Rožnov p.R. a Ivo Mischingerem, MIGER CompuPress, l. máje 2609, Rožnov p.R., IČ: 13633848. Rada města ukládá starostovi města smlouvu podepsat .

686/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, smlouvu o úschově psů v Městském útulku Rožnov p. R. a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majtekových a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 31.1.2005.

687/30 Rada města schvaluje smlouvu o provozování městského informačního centra na rok 2005 s Valašským královstvím s.r.o. dle důvodové zprávy.

688/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, smlouvu o prodeji souboru movitého majetku - 15 ks stolů ve prospěch Ing. Libora Dobiáše, Za Hážovkou 1817, Rožnov p. R. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat .

689/30Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, smlouvu o provozování městského útulku pro psy v Rožnově p.R. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 31.1.2005. Zároveň zmocňuje provozovatele útulku MVDr. Radima Korbáše k podpisům, jednáním a ke všem úkonům souvisejícím se spoluprací s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti s péčí o nalezené psy, vyplývající z povinností uvedených ve smlouvě o provozování městského útulku pro psy.

690/30 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a § 16 odst. 2, písm.c) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočtová opatření pro rok 2004 dle důvodové zprávy, v celkové výši - 3.833 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:

691/30
nájem městského bytu č. 412 v domě čp. 1059 o velikosti 1+1 na ulici 1. máje v Rožnově p.R. na dobu určitou 6 měsíců nájemkyni, dle důvodové zprávy.

692/30 nájem městského bytu č. 27 v domě čp. 1443 o velikosti 1+0 na ulici Moravská v Rožnově p.R. na dobu určitou 6 měsíců nájemci, dle důvodové zprávy.

693/30prodloužení doby nájmu městského bytu č. 411 v domě čp. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově p.R. o 5 měsíců, dle důvodové zprávy.

Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:

694/30
prodloužení doby nájmu městského bytu č.301 v domě čp. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově p.R. o 3 měsíce, dle důvodové zprávy

695/30nájem městského bytu č. 23 v domě čp. 1443 o velikosti 1+0 na ulici Moravská v Rožnově p.R. na dobu určitou 6 měsíců nájemci, dle důvodové zprávy.

696/30 nájem městských bytů č. 7 v domě čp. 1779 na ulici Kulturní a č. 417 v domě čp. 1059 na ulici 1. máje na dobu určitou 6 měsíců nájemcům, dle důvodové zprávy.

697/30 prodloužení doby nájmu městského bytu č.N71/2330 na ulici Lesní a bytů č. 408/1059,309/1059, 306/1059,208/1059, 402/1059, 202/1059, 404/1059, 108/1059, 307/1059, 106/1059,308/1059, 305/1059, 302/1059, 102/1059, 205/1059, 409/1059 a 407/1059 na ulici 1. máje o 3 roky, dle důvodové zprávy.

698/30 prodloužení doby nájmu městského bytu č.N64/2330 na ulici Lesní a bytů č. 212/1059 a 206/1059 na ulici 1. máje o 1 rok, dle důvodové zprávy.

699/30 prodloužení doby nájmu městského bytu č. B25/2330 na ulici Lesní a bytu č. 209/1059 na ulici 1. máje o 6 měsíců dle důvodové zprávy.

700/30vzájemnou výměnu městských bytů:
1) č.42/1443 na ulici Moravská a bytu jiného vlastníka č. 2/ 1646 na ulici Meziříčská
2) č.31/1443 na ulici Moravská a bytu jiného vlastníka č. 25/1657 na ulici Valašská
dle důvodové zprávy.

701/30 Rada města schvaluje v souladu s §102, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, vyhlášení veřejné obchodní soutěže podle § 281 a násl. obchodního zákoníku na prodej volného bytu 3+1 č. 8 v domě čp.1708 na ulici Průkopnická v Rožnově p.R., dle důvodové zprávy.

702/30Rada města vyhlašuje v souladu s §39 odst. 1 a §102 odst.3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, záměr na pronájem nebytové jednotky (garáže) v suterénu domu čp. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově p.R. Rada města ukládá bytovému oddělení zajistit zveřejnění záměru na úřední desce městského úřadu, dle důvodové zprávy.

703/30Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, smlouvu o dílo s firmou Elektroprojekta Rožnov a.s. na zpracovnání projektové dokumentace "Pěší a parkovací plochy 1 a 2 etapa" dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 20.1.2005.

704/30 Rada města schvaluje smlouvy o dílo č. 14-16/Vyst/Ža/4/O/05 mezi městem Rožnov p.R. a žadateli o změnu územně plánovací dokumentace na úhradu nákladů spojených s pořízením změny č. 4 územního plánu města Rožnova p.R. dle důvodové zprávy.

Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění:

705/30
dodatek č. 1 ke smlouvě o službách technické podpory TP/MIS2003/Rožnov s firmou GEOVAP, spol. s r.o. a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

706/30 prodloužení smlouvy Bentley SELECT číslo 40035260 o jeden rok a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

707/30smlouvu s fy OBIS Praha s.r.o. o multilicenčním použití počítačových programů CSA, CES a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

708/30smlouvu s fy OBIS Praha s.r.o. o podpoře počítačových programů CSA a CES a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

709/30Rada města jmenuje komisi pro hodnocení činnosti ředitele městské policie ve složení dle důvodové zprávy.

Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění:

710/30
dohodu o spolupráci s Úřadem práce ve Vsetíně a ukládá starostovi města, aby tuto dohodu podepsal.

711/30výši odměn za rok 2003 pro mediální komisi dle důvodové zprávy.

712/30finanční výpomoc ve výši Kč 10.000,- na rok 2005 pro další studium nezletilé Kateřiny a Lucie Martinátové, bytem Rožnov p.R. , dle důvodové zprávy.

713/30Rada města odvolává v souladu s §102 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, na vlastní žádost pana Jiřího Pavelku z funkce předsedy komise životního prostředí, členy komise Mgr. Kateřinu Ondruškovou a Ing. Martina Stodůlku na vlastní žádost a jmenuje nového předsedu komise RNDr. Ivana Lukáše a nového člena komise pana Aleše Vašáta dle důvodové zprávy.

714/30Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, změny výše platových tarifů ředitelům(kám) příspěvkových organizací s účinností od 1.1.2005 dle předloženého návrhu.

715/30 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a předpisů, smlouvy o uměleckém výkonu se Zbyňkem Tvarůžkem a s CM Kotár a smlouvu o hudební produkci s Jaroslavem Hrdličkou,aby účinkovali na plese města Rožnova p.R. a ukládá starostovi města smlouvy podepsat .

716/30Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a předpisů, smlouvu o umístění technických zařízení se Středním odborným učilištěm a Učilištěm v Rožnově p. R., ul. Školní 1698, IČ 14450518 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

717/30 Rada města ruší svoje usnesení číslo 659/26 ze dne 23.11.2004 a v souladu s ustanovením § 102, odst. 3), zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje mandátní smlouvu o výkonu správy, údržby a provozu zimního stadionu včetně příloh č. 1, 2 a 3, které tvoří nedílnou součást této smlouvy mezi městem Rožnov p. R. a Hockey Club Rožnov p. R., občaské sdružení, IČ: 48773026, se sídlem v Rožnově p.R., Bučiska 2305 a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat v termínu do 18.2005.

718/30 Rada města schvaluje služební cestu Mgr. Tomáše Grosse na Slovensko do města Bratislavy ve dnech 20. -21. 1.2005, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává v souladu s §12 a 13, zákona č.119/1992 Sb., v platném znění, poskytnutí stravného v cizí měně a schvaluje rovněž úhradu nákladů spojených s ubytováním v zahraničí.

719/30Rada města schvaluje v souladu s §34a a §102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, umístění znaku města na dresech hráčů Florbal klubu Rožnov p.R.

720/30Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a předpisů, vydání prohlášení č.76/08 o partnerství mezi městem Rožnov p.R. a oranizacemi ZŠ Videčská Rožnov p.R. a ZO Českého svazu ochránců přírody v Rožnově p.R. při realizaci projektu "Eviromnentální školní informační centrum v Rožnově p.R." financovaného z Operačního programu rozvoje lidských zdrojů Evropského sociálního fondu ČR a ukládá starostovi prohlášení podepsat.


RNDr. Václav Mikušek
starosta města

Ing. František Šulgan
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 15:47:12 - aktualizováno 13.3.2014 14:41:46 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load