Usnesení z 31.řádného zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 13.12.2005

U s n e s e n í

31. řádného zasedání Rady města v Rožnově p. R.,
konaného 8. února 2005Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,

721/31
přijetí finančních darů na vybudování akustického výstražného a varovacího systému od společností ROTUMO spol. s r.o., IČ: 46576231 v částce Kč 19.000,-, THEVIA s.r.o., IČ: 61972975, v částce Kč 22.000,-, ZPV Rožnov , s.r.o., IČ: 25367382 v částce Kč 22.000,-, Komerční domy Rožnov, spol. s r.o., IČ: 48390453 v částce Kč 66.000,- a SENSIT HOLDING, s.r.o., IČ: 64087484 v částce Kč 10.000,-.

722/31 dodatek č. 2 ke smlouvě o zpřístupnění systému televizního kabelového rozvodu ze dne 30. května 2003 a ukládá starostovi města tento dodatek č. 2 podepsat do 20.2.2005.

723/31 dodatek číslo 1 ke smlouvě číslo 4/TKR/R/1999 o pronájmu kanálu R3 televizního kabelového rozvodu a dodatek číslo 1 ke smlouvě číslo 1/TKR/R/2001, o dodávce televizního a rozhlasového signálu s SBD v Rožnově pod Radh., IČ: 00053723 a ukládá starostovi města, aby tyto dodatky podepsal v termínu do 11.2.2005.

724/31 dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb s firmou GTS CZECH, a.s. a ukládá starostovi města tento dodatek č. 2. podepsat do 20.2.2005.

725/31 ukončení smlouvy o dílo č. 970400215 v platném znění, o připojení k počítačové síti Internet bezdrátovým rádiovým spojem , dohodou ke dni 28.2.2005 a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.

726/31 smlouvu o dílo na demolici objektu č.p. 641 s dodavatelskou firmou Ing. Emil Korduliak, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 25.2.2005.

727/31 smlouvu s Českou republikou, Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, na poskytnutí grantu pro vybudování parkoviště u Valašského muzea v přírodě, a ukládá starostovi města, aby ji podepsal v termínu do 28.2.2005.

728/31 smlouvu s Ing. Pavlem Halamíčkem Ph.D, auditorská licence č. 1004, Bořkova 191, 756 54 Zubří, na provedení auditu projektu akce „Parkoviště u Valašského muzea v přírodě“ dle podmínek grantu PHARE 2003, a ukládá starostovi města , aby ji podepsal do 28.2.2005.

729/31 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 17-ti městských pozemcích (Sídliště 1. máje ) v k.ú. Rožnov pod Radh. ve prospěch ENERGOAQUA, a.s., IČO 15503461, se sídlem v Rožnově pod Radh., 1. máje 823, 756 61. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

730/31 dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na městském pozemku č.p. 2629/10 v k.ú. Dolní Bečva ve prospěch ČESKÝ TELECOM, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ 60193336. Rada města ukládá starostovi města dohodu podepsat .

731/31 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na městském pozemku č.p. 1543/1, 1543/7, 3564/3 a 3564/5 v k.ú. Rožnov pod Radh. ve prospěch Severomoravská energetika, a.s. se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 152, IČ 47675691. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

732/31 Rada města odvolává Ladislava Porubu z funkce ředitele městské policie ke dni 9.2.2005.
Rada města pověřuje s platností od 9.2.2005 plněním všech úkolů při řízení Městské policie Rožnov pod Radhoštěm, s výjimkou činit úkony v pracovněprávních vztazích, pana Daniela Vašuta na dobu určitou, dle důvodové zprávy.

Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:

733/31
vzájemnou výměnu městských bytů č. B10 a č. B63, oba v domě č.p.2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radh., dle důvodové zprávy.

734/31prodloužení doby nájmu městských bytů č. 103/1059, 204/1059,107/1059, 403/1059, 304/1059 na ulici 1. máje , N84/2330, B8/2330 na ulici Lesní, 37/1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radh. o 3 roky , dle důvodové zprávy.

735/31 prodloužení doby nájmu městských bytů č.214/1059 na ulici 1. máje, N39/2330, B52/2330, B65/2330 na ulici Lesní v Rožnově pod Radh. o 1 rok, dle důvodové zprávy.

736/31 prodloužení doby nájmu městského bytu č. 45/1443 na ulici Moravská v Rožnově pod Radh. o 6 měsíců, dle důvodové zprávy.

737/31 prodloužení doby nájmu městských bytů č. 401/1059 a 101/1059 na ulici 1. máje, v Rožnově pod Radh., o 5 měsíců, dle důvodové zprávy.

738/31 prodloužení doby nájmu městského bytu č. 413/1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radh. o 4 měsíce, dle důvodové zprávy.

739/31 prodloužení doby nájmu městských bytů č. 20/1443, 43/1443 na ulici Moravská, N81/2330, N67/2330 na ulici Lesní, 414/1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radh., o 3 měsíce, dle důvodové zprávy.

740/31 Rada města neschvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č. B22/2330 na ulici Lesní a 301/1059 na ulici 1. máje v Rožnově pod Radh., dle důvodové zprávy.

741/31 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ,v platném znění , smlouvu o umístění technických zařízení se Středním odborným učilištěm a Učilištěm v Rožnově pod Radhoštěm, ul. Školní 1698, IČ 14450518. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

742/31 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ,v platném znění, - dle důvodové zprávy – nové rozdělení pravomocí mezi odbory a odděleními Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm v návaznosti na počet zaměstnanců schválený usnesením rady města č. 675/29 ze dne 23. listopadu 2004.
Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ,v platném znění, organizační řád Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a ukládá Městskému úřadu vydat úplné znění organizačního řádu.

743/31 Rada města schvaluje v souladu s § 34a, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb.o obcích, v platném znění, použití znaku města Rožnova pod Radh. na 3. vydání fotoplánu města Rožnova pod Radh., firmou ALPRO.

744/31 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ,v platném znění, změnu platové třídy ředitelky ZŠ 5. května 1700, Rožnov pod Radh., paní Mgr. Jarmily Nesvadbové s účinností od 1.1.2005, dle důvodové zprávy.

745/31 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o provedení přípravy fyzických osob – budoucích pěstounů a osvojitelů podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně–právní ochraně dětí, v platném znění, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města bezodkladně smlouvu podepsat po jejím obdržení od sdružení TRIALOG.

746/31 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o provedení přípravy fyzických osob – budoucích pěstounů podle zák. č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

747/31 Rada města odvolává z funkce členy komise výstavby a územního plánování Ing. arch. Věru Halamíčkovou , Ing. Jakuba Ondruška a Ing. Karola Žlebka. Rada města jmenuje novými členy této komise Ing. arch. Vladimíra Fiedlera, Ing. arch. Libora Hormádku a Ing. Jána Tomčíka. Rada města odvolává z funkce předsedy komise Ing. Františka Šulgana na vlastní žádost a na jeho místo jmenuje p. Pavla Jašku.

RNDr. Václav Mikušek
starosta města


Ing. František Šulgan
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 15:47:21 - aktualizováno 13.3.2014 14:41:54 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load