Usnesení z 32. řádného zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 13.12.2005

U s n e s e n í

32. řádného zasedání Rady města v Rožnově p. R.,
konaného 1. března 2005Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,


748/32 mandátní smlouvu o výkonu správy, údržby a oprav systému televizního kabelového rozvodu TKR Město Rožnov se společností 4M Rožnov spol. s r.o., IČ: 45195579, se sídlem Videčská 473, Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat do 10.3.2005.

749/32 mándátní smlouvu se společností 4M Rožnov spol. s r.o., IČ: 45195579, se sídlem Videčská 473, Rožnov p.R. a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat do 10.3.2005.

750/32 přijetí finančních darů na vybudování akustického výstražného a varovacího systému od společností : ON Semiconductor Czech Republic, a.s., IČ: 45193533 v částce 30.000,- Kč a Radekov s.r.o., IČ: 41035933 v částce 20.000,- Kč.

751/32 smlouvu o reklamní a propagační činnosti s firmou NH Trans, spol. s r.o., IČ: 47679115 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat a následně zajistit její realizaci.

752/32 darovací smlouvu se společností DEZA a.s., IČ: 00011835 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat a následně zajistit její realizaci.

753/32 mandátní smlouvu na výkon zadavatelských činností na veřejné zakázce dodávka služeb „Svoz tříděného a komunálního odpadu ve městě Rožnov p.R. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.3.2005. Zároveň zmocňuje firmu JUSTITIA s.r.o. se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory k zastupování zadavatele ve věci veřejné zakázky „Svoz tříděného a komunálního odpadu ve městě Rožnov p.R.“ v souladu s touto smlouvou.

754/32 smlouvu o dílo na „Obnovu zeleně – alej na ulici J. Fučíka“ a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.3.2005.

755/32 smlouvu o dílo na „Městský park v Rožnově p.R. – obnova hlavní lipové aleje“ a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.3.2005.

756/32 schvaluje ukončení smlouvy číslo 2/97 o dodání programového vybavení pro odbor sociálních věcí a jeho údržbu dohodou dnem 31.3.2005 a ukládá starostovi tuto dohodu podepsat.

757/32 ukončení smlouvy číslo 3/2003 o užívání modulů aplikačního programového vybavení Sociální dávky IS DSPREDAP dohodou ke dni 31.5.2005 a ukládá starostovi tuto dohodu podepsat.

Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

758/32
záměr na pronájem pozemku č.p. 434 – louka o výměře 22 m2 (celková výměra 198 m2) v k.ú. Tylovice ve prospěch Lubora, Petry a Romany Grigorescu, všichni bytem Rožnov p.R.. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v radě města.

759/32 záměr na prodej části pozemku č.p. 1291/1 – ostatní plochy o výměře cca 26m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Ing. Jiřího Škamrady , bytem Bílovec. Rada města ukládá odboru správy majteku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zasedání zastupitelstva města.

760/32 záměr na prodej pozemku č.p. 1062/16 – zahrada o výměře 9m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch STROZA s.r.o., 1. máje 472, Rožnov p.R., IČ: 25880403. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zasedání zastupitelstva města.

761/32 záměr na směnu části pozemku č.p. 2494/8 o výměře cca 32m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Tomáše Slezáka, bytem Rožnov p.R. za část pozemku č.p. 2566/1 o výměře cca 80m2 v k.ú. Rožnov p.R. v majetku města Rožnov p.R.. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.

Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm.m.), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,

762/32 nájem městského bytu č. 101 v domě č.p. 1059 o velikosti 1+0 na ulici 1. máje v Rožnově p.R. na dobu určitou 3 měsíce , dle důvodové zprávy.

763/32 prodloužení doby nájmu městských bytů č. 310/1059, 318/1059, 410/1059, 314/1059, 316/1059, 211/1059, 311/1059, 216/1059, 201/1059 na ulici 1. máje, bytů č. N41/2330, N68/2330, N48/2330, B50/2330 na ulici Lesní a bytu č. 9/1780 na ulici Kulturní o 3 roky, dle důvodové zprávy.

764/32 prodloužení doby nájmu městských bytů č. B21/2330, N42/2330 , N49/2330 na ulici Lesní, a 10/1779, 1/1779 na ulici Kulturní o 1 rok ,dle důvodové zprávy.

765/32 prodloužení doby nájmu městských bytů č. 303/1059 na ulici 1. máje a B56/2330 na ulici Lesní o 6 měsíců, dle důvodové zprávy.

766/32 prodloužení doby nájmu městského bytu č. B30/2330 na ulici Lesní o 4 měsíce, dle důvodové zprávy.

767/32 prodloužení doby nájmu městského bytu č. 215/1059 na ulici 1. máje o 3 měsíce, dle důvodové zprávy.

768/32 Rada města schvaluje v souladu s § 102 , zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyhlášení veřejné obchodní soutěže podle § 281 a násl. obchodního zákoníku na pronájem nebytové jednotky (garáže) v suterénu domu č.p. 1779 na ulici Kulturní v Rožnově p.R., dle důvodové zprávy.

769/32 Rada města se v souladu s § 102, odst. 2, písm b) , zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, usnáší na následujícím:
1. Příspěvkové organizace zřízené městem Rožnov p.R. nejsou povinny vykonávat interní audit podle § 28-30 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

2. Výkon interního auditu se u příspěvkových organizací zřízených městem Rožnov p.R. nahrazuje výkonem veřejnosprávní kontroly prováděné zřizovatelem podle části druhé zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.

3. Ukládá vedoucímu školského odboru předložit Radě města Rožnov p.R.:
a)návrh změn zřizovacích listin jednotlivých příspěvkových organizací v termínech stanovených zákonem č. 560/2004 Sb. (školský zákon).
b)doporučit příspěvkovým organizacím provést změnu pracovních náplní ředitelů, plynoucích ze změn pod bodem a), nejpozději do 30.4.2005.

770/32 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2 , písm g) , zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, jmenování Ing. Boženy Kořenkové do funkce vedoucího odboru kanceláře starosty, a to s účinností ode dne schválení, tj. od 1.3.2005.

771/32 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 , zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu s akademickým sochařem Igorem Kitzberbrem, Rožnov p.R. o vytvoření výtvarného díla „Sedící socha čtenáře Čeňka Kramoliše“ a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.RNDr. Václav Mikušek
starosta města

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka
Vytvořeno 12.3.2014 15:47:34 - aktualizováno 13.3.2014 14:41:39 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load