Usnesení z 33. řádného zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 13.12.2005

U S N E S E N Í

33. řádného zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konaného 29. března 2005Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění,

772/33 smlouvu o spolupráci na realizaci stavby kabelového rozvodu pro zavedení vysokorychlostního internetu na území města Rožnova p.R. se společností 4 M Rožnov spol. s r.o., IČ 45195579, se sídlem Videčská 473, Rožnov p.R. a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat v termínu do 11.4.2005.

773/33 smlouvu o vzájemné spolupráci se Sdružením pro rozvoj Soláně , IČ : 26589532 se sídlem Velké Karlovice č.p. 657 a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat v termínu do 11.4.2005.

774/33 smlouvu o dílo na vypracování „Plánu odpadového hospodářství města Rožnova p.R.“ a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.4.2005.

775/33 smlouvu o dílo „ Oprava komunikací v majetku města Rožnov p.R. tryskovou metodou TURBO“ a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.4.2005.

776/33 zadávací podmínky na veřejnou zakázku „Svoz tříděného a komunálního odpadu ve městě Rožnov p.R.“

777/33 smlouvu o zřízení věcného břemene na městském pozemku č.p. 1012/2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Lidl Česká republika v.o.s. se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ 158 00. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění,

778/33
záměr na směnu pozemku č.p. 2375/34 o výměře 1286 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví JUDr. Kateřiny Brejlové, bytem Rožnov p.R. za část pozemku č.p. 2375/18 o výměře 1286 m2 v k.ú. Rožnov p.R. v majetku města Rožnov p.R. . Rada města ukládá odboru správy zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.

779/33 záměr na odkoupení části městského pozemku č.p. 3568 o výměře cca 40m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch manželů Billových, bytem Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce a připravit k jednání do zastupitelstva města.

780/33 záměr na odkoupení části městského pozemku č.p. 1429/1 o výměře cca 650 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Severomoravská plynárenská, a.s., Ostrava. Rada města ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce a připravit k jednání do zastupitelstva města.

781/33 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění, smlouvu na pronájem části pozemku č.p. 434 – louka o výměře 22m2 v k.ú. Tylovice ve prospěch Lubora, Petry a Romany Grigorescu, všichni bytem Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

782/33 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 2 písm. m), zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění, smlouvu o pronájmu 32 ks vývěsních skříněk v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch T KLUB-KULTURNÍ AGENTURA, příspěvková organizace se sídlem Zemědělská 592, Rožnov p. R., IČ 447 407 43. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto nájemní smlouvu.

783/33 Rada města v souladu s §102 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění, doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o budoucí kupní smlouvě o nabytí pozemku č.p. 1901/2 v k.ú. Rožnov p.R. z majetku Česká pošta, s.p., Praha 3, Olšanská 38/9, IČ 47114983, do vlastnictví města Rožnova p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku připravit pro projednání na zasedání zastupitelstva města.

Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 2 písm. m), zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění,

784/33
nájem městského bytu č. 315/1059 na ulici 1. máje v Rožnově p.R. na dobu určitou 6 měsíců nájemci, dle důvodové zprávy.

785/33 nájem městského bytu č. 415/1059 o velikosti 1+0 ,na ulici 1. máje v Rožnově p.R. na dobu určitou 3 měsíce nájemci, dle důvodové zprávy.

786/33 prodloužení doby nájmu městských bytů č. 213/1059, 207/1059, 105/1059, 210/1059 na ulici 1. máje, N87/2330, N40/2330 na ulici Lesní a 3/1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově p.R. o 3 roky, dle důvodové zprávy.

787/33 prodloužení doby nájmu městského bytu č. B26/2330 na ulici Lesní v Rožnově p.R. o 1 rok , dle důvodové zprávy.

788/33 prodloužení doby nájmu městského bytu č. 2/1443 na ulici Moravská v Rožnově p.R. o 6 měsíců , dle důvodové zprávy.

789/33 prodloužení doby nájmu městského bytu č. 317/1059 na ulici 1. máje v Rožnově p.R. o 3 měsíce , dle důvodové zprávy.

790/33 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na realizaci stavební dodávky „Výměna výtahu včetně stavebních úprav v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově p.R., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 10.4.2005.

791/33 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění,smlouvu s fy NEOTECH a.s. o dodání a užívání počítačového programu ELYSIUM CMS a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

792/33 Rada města bere na vědomí rezignaci Hany Býčkové na funkci předsedkyně sociální komise. Na základě doporučení komise jmenuje v souladu s §102 odst. 2, písm. h), zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění, Ing. Jaroslava Poláška jejím předsedou, Blanku Mikolajkovou, vedoucí centra aktivit Iskérka, novým členem komise a ukládá starostovi města podepsat jejich jmenovací dekrety.

793/33 Rada města v souladu s §102 odst. 2, písm. h), zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění,odvolává ke dni 29.3.2005 z členství v komisi prevence kriminality p. Jiřího Maléře a p. Ladislava Porubu.

794/33 Rada města schvaluje zahraniční služební cestu RNDr. Václava Mikuška, Mgr. Libuše Rousové a dvou volejbalových týmů (18 osob)dle přílohy č. 1 tohoto podání do města Bergen v Německu ve dnech 21-24.4.2005, dle důvodové zprávy. Účastníkům nebude dle zákona 119/1992, o cestovních náhradách vyplaceno stravné ani kapesné.

795/33 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění, mandátní smlouvu s TV Beskyd, s.r.o. o tvorbě a aktualizaci teletextových stránek města a ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

796/33 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění, zařazení ředitelky Základní školy , Záhumení 1180,Rožnov p.R., okres Vsetín – Mgr. Jany Flesarové do vyššího platového stupně s účinností od 1.5.2005 dle předloženého návrhu.

797/33 1) Rada města v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích vyhlašuje konkurs:
• na funkci ředitele/ředitelky Základní školy , Videčská 63, Rožnov p.R., okres Vsetín ve znění uvedeném v důvodové zprávě,
• na funkci ředitele/ředitelky Základní školy , Pod Skalkou, Rožnov p.R., okres Vsetín ve znění uvedeném v důvodové zprávě,
2) Rada města v souladu s §1 odst. 1 a §2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích jmenuje konkursní komisi :
• pro konkurs na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Videčská 63, Rožnov p.R., okres Vsetín ve složení uvedeném v důvodové zprávě.
• pro konkurs na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Pod Skalkou 293, Rožnov p.R., okres Vsetín ve složení uvedeném v důvodové zprávě.

798/33 Rada města v souladu s §102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění, pověřuje Ing. Simonu Vojkůvkovou, zaměstnankyni města zařazenou do Městského úřadu Rožnov p.R. , zastupováním města ve správních řízeních, kde je město účastníkem řízení.

799/33 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění, Mandátní smlouvu o výkonu správy nemovitého majetku mezi Městem Rožnov p.R. a Komerčními domy Rožnov, spol. s r.o., a to na dobu určitou 5 let, počínaje dnem 1.4.2005.

800/33 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na zpracování odborné analýzy rizik v průmyslovém areálu a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

801/33 Rada města v souladu s §102 odst. 2, písm.h), zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění, odvolává z funkce člena Redakční rady Spektra Rožnovska pana Vratislava Kotrbu.

802/33 Rada města v souladu s §166, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání a s §65 odst. 2 zákoníku práce schvaluje:
1) změnu doby jmenování PaedDr.Marie Vondřejcové do funkce ředitelky Základní školy , Videčská 63, Rožnov p.R., okres Vsetín z doby neurčité na dobu určitou do 31.7.2005.
2) změnu doby jmenování Mgr. Josefa Gajdoše do funkce ředitele Základní školy, Pod Skalkou 293, Rožnov p.R., okres Vsetín z doby neurčité na dobu do 31.7.2005.
a ukládá vedoucímu odboru školství a mládeže předložit starostovi města k podpisu dodatky jmenovacích dekretů uvedených ředitelů základních škol, kde bude provedena schválená změna doby jejich jmenování do funkce.

803/33 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění, smlouvu o spolupráci s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově p.R., IČ: 00098604 při vydání publikací “Rožnovský malovaný porcelán“ a „42 hodin. Jak jsme prožívali osvobození v květnu 1945“ a ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat v termínu do 11.4.2005.

804/33 Rada města stanoví v souladu s §102 odst. 2, písm.m), zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích, v platném znění, výši nájemného v bytech města na 22,-Kč/m2 za měsíc, počínaje dnem 1.4.2005, dle důvodové zprávy.

RNDr. Václav Mikušek
starosta

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka

V Rožnově pod Radhoštěm dne 29.3.2005
Vytvořeno 12.3.2014 15:47:42 - aktualizováno 13.3.2014 14:42:00 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load