Usnesení z 34. řádného zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 13.12.2005

U s n e s e n í

34. řádného zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm,
konaného 3. května 2005Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,

805/34
přijetí finančního daru na výstavbu památníku Čeňka Kramoliše v částce 20.000,- Kč od společnosti Alpine stavební společnost CZ, a.s., IČO: 45192286.

806/34 předložený návrh smlouvy s CS CABOT s.r.o., IČO:14612411, o finančním daru ve prospěch města Rožnova pod Radhoštěm ve výši 500.000,- Kč a ukládá starostovi města aby smlouvu podepsal v termínu do 5.5.2005.

807/34 předložený návrh smlouvy o reklamě s firmou OMEGA Servis Holding a.s., IČO 25824686 a ukládá starostovi města aby ji podepsal v termínu do 5.5.2005.

808/34 smlouvu o dílo "Oprava úpravy potoka - "Snoza" - venkovní kanalizace dešťová" a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.5.2005.

809/34 smlouvu o dílo "Pasport zeleně města Rožnova pod Radhoštěm " a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.5.2005.

810/34 smlouvu o dílo "Opravy místních komunikací - MK Tylovice nad statkem, MK Horní Paseky-Březí, MK Dolní Paseky–Habrová, MK Horní Paseky za Lukrisem " a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.5.2005.

811/34 smlouvu o zřízení věcného břemene na městském pozemku p.č. 2375/18 a 2375/34 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch vlastníků pozemku p.č. 2375/19 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

812/34 smlouvu o umístění technických zařízení na a v budově MěÚ čp. 128 mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing. Vladislavem Ludíkem, Rožnov p. R., IČO 10650474. Rada města ukládá starostovi podepsat tuto smlouvu.

813/34 Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje dodatek k nájemní smlouvě s firmou ŠIVAT s.r.o., se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, IČO: 60776498, zastoupenou jednatelem Ing.Jaroslavem Trhlíkem o zvýšení nájemného a neschvaluje dodatek k nájemní smlouvě s Annou Trhlíkovou. Rada města ukládá starostovi podepsat schválený dodatek .

814/34 Rada města Rožnova pod Radhoštěm vyhlašuje v souladu s § 39, odst. 1 a § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej části pozemku p.č. 785/9 – trvalý travní porost o výměře cca 50 m2 v k.ú. Tylovice ve prospěch Ing. Pavla a Jany Onheiserových, všichni bytem Rožnov p.R.. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zasedání zastupitelstva města.

815/34 Rada města Rožnova pod Radhoštěm vyhlašuje v souladu s § 39, odst. 1 a § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej části městského pozemku p.č. 141/2 – zahrada o výměře cca 54 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Radovana Tvarůžka, bytem Zubří. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zasedání zastupitelstva města.

Rada města schvaluje ve smyslu §102, odst.2, písm.m), zák.č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

816/34
ukončení nájemních smluv na byt č. B14/2330 na ulici Lesní a byt č.404/1059 na ulici 1. máje dohodou před uplynutím doby nájmu, dle důvodové zprávy.

817/34 nájem městských bytů č.B14/2330 na ulici Lesní , 203/1059 a 404/1059 na ulici 1.máje dohodou před uplynutím doby nájmu, dle důvodové zprávy.

818/34 nájem nebytové jednotky (garáže) v suterenu domu čp.1779 na ulici Kulturní v Rožnově p.R. vítězi veřejné obchodní soutěže, dle důvodové zprávy.

819/34 výši nájemného v nebytových jednotkách (garážích) v bytovém domě čp.1779 a 1780 na ulici Kulturní v Rožnově p.R. na 1.000,-Kč za měsíc, dle důvodové zprávy.

820/34 prodloužení doby nájmu městských bytů č.7/1684 na ulici Svazarmovská, N81/2330, B53/2330 , B15/2330 na ulici Lesní a 15/1779 na ulici Kulturní ,o 1 rok, dle důvodové zprávy.

821/34 prodloužení doby nájmu městských bytů č.43/1443 na ulici Moravská a 414/1059 na ulici 1. máje o 6 měsíců, dle důvodové zprávy.

822/34 prodloužení doby nájmu městského bytu č.20/1443 na ulici Moravská o 5 měsíců, dle důvodové zprávy.

823/34 prodloužení doby nájmu městských bytů č.3/1571 na ulici Oděská,, N77/2330 a N67/2330 na ulici Lesní o 3 měsíce a bytu 101/1059 na ulici 1.máje o 1 měsíc, dle důvodové zprávy.

824/34 Rada města v souladu s ustanovením § 102, odst.3, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění , schvaluje smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce plynové kotelny MŠ Na zahradách č.p.644 Rožnov pod Radhoštěm“ s dodavatelskou firmou VAE therm Rožnov p.R. s.r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 16.5.2005.

825/34 Rada města v souladu s ustanovením § 102, odst.3, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění , schvaluje smlouvu o dílo na akci „ Rekonstrukce střešního pláště pavilonu F ZŠ Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm “ s dodavatelskou firmou IZOTECH MORAVIA s.r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 16.5.2005.

826/34 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3, zákona č.128/2000Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na vypracování " Programu na zlepšení kvality ovzduší " a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 6.5.2005.

827/34 Rada města v souladu s §102, odst. 2, písmene h), zákona 128/2000 Sb., o obcích, ruší Redakční radu Spektra Rožnovska.

828/34 Rada města v souladu §102, odst.2, písm.h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, jmenuje do funkce člena Mediální komise pana Vlastimila Čicha.

829/34 Rada města v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. m), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje dodatek č. 15 k nájemní smlouvě s Městskými lesy Rožnov, s.r.o. ze dne 2. 1. 1995 upravující výkon práva myslivosti v honitbě Rožnov – město, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.

830/34 Rada města vzala na vědomí žádost o jmenování zástupce města do Rady sportovních tříd na ZŠ Videčská a deleguje podle §102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění do Rady sportovních tříd na ZŠ Videčská pana Ing. Dušana Vrážela, vedoucího odboru školství.RNDr. Václav Mikušek
starosta města

Ing. František Šulgan
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 15:47:52 - aktualizováno 13.3.2014 14:41:24 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load