Usnesení z 35. řádného zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 13.12.2005

U s n e s e n í

35. řádného zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm,
konaného 31. května 2005Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,

831/35
dodatek ke smlouvě o dílo „Na vývoz odpadu z odpadkových košů města Rožnova p.R. „a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 10.6.2005.

832/35 smlouvu o dílo „Oprava místní komunikace na ulici Televizní v Rožnově p.R.“ a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 10.6.2005.

833/35 smlouvu o dílo „Oprava místních komunikací na sídlišti Záhumení v Rožnově p.R.“ a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 10.6.2005

834/35 smlouvu o dílo „Oprava opevnění místní komunikace Gáz – Hranička – úsek 6,7,8,“ a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 10.6.2005.

835/35 smlouvu o dílo „Výstavba dětského hřiště u objektu Bečva a příprava povrchu pro dětské hřiště na sídlišti Záhumení“ a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.6.2005.

836/35 smlouvu o dílo „Dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště na sídlišti Záhumení“ a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.6.2005.

837/35 mandátní smlouvu na výkon zadavatelských činností na veřejné zakázce dodávka služeb „Zajištění očisty a zimní údržby města Rožnova p.R. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.6.2005 a zároveň zmocňuje firmu WALLET, s.r.o., Karlovo náměstí 14-15/292, 120 00 Praha 2 k zastupování zadavatele ve věci veřejné zakázky „Zajištění očisty a zimní údržby města Rožnova p.R.“ v souladu s touto smlouvou.

838/35 smlouvu o dílo „Dodávka a montáž zastávkových přístřešků a jednostranné plakátovací plochy“ a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.6.2005.

839/35 smlouvu o dílo „Úprava „U rampy“ skateparku v Rožnově p.R.“ a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.6.2005.

840/35 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, záměr na prodloužení pronájmu pozemků pod garážemi stávajícím vlastníkům garáží a nájemcům pozemků : p . č. st. 2002 – Blanka Krůpová, Rožnov p.R., p.č.st. 2003 – Ludmila a Josef Roučkovi, Rožnov p.R., p.č.st. 2004 – Jana a Jaroslav Holubcovi, Rožnov p.R., p.č.st. 2005 – Marie a Vladimír Cabákovi, Rožnov p.R., p.č.st. 3135 – Julius Suchanec, Valašská Bystřice, vše v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v Radě města.

Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,

841/35
záměr na prodej městského pozemku p.č. st. 4599 o výměře 5m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Pavla Fárka, bytem Horní Bečva. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zasedání Zastupitelstva města.

842/35 záměr na prodej části městského pozemku p.č. 3621/1 o výměře cca 47 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Lubomíra Jasného, bytem Rožnov p.R.. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zasedání Zastupitelstva města.

843/35 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, splátkový kalendář úhrady dle zásad pro udělování výjimky podle § 138 a) zákona číslo 50/1976 Sb., v platném znění (stavební zákon), na základě podané žádosti Janky Vojůkvkové, Dr. Milady Horákové č. 1039, Rožnov p.R.. Rada města ukládá odboru finančnímu a odboru správy majetku vyřešit se žadatelkou formu úhrady finančních prostředků na účet města.

844/35 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 4.dubna 2002 s Lubomírem Kleinem jako pronajímatelem a Městem Rožnovem p.R.. Rada města ukládá starostovi města podepsat schválený dodatek smlouvy.

845/35 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení nájemní smlouvy ze dne 30.1.1997 s Ing. Petrem Novotným jako nájemcem a Městem Rožnovem p.R. jako pronajímatelem části městského pozemku p.č. 3621/1 v k.ú. Rožnov p.R.. Rada města ukládá odboru správy majetku ukončení „Smlouvy o nájmu pozemku“ oznámit nájemci.

846/35 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na městském pozemku p.č.st. 2295 a budově čp. 1527 (Mateřská škola 5. květen) v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch ČESKÝ TELECOM, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČO: 60193336. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

847/35 Rada města schvaluje smlouvu na zpracování zadávací dokumentace pro výstavbu parkoviště v Mlýnské dolině s firmou CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167, Zlín a ukládá starostovi města smlouvu podepsat a následně zajistit její realizaci.

Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,

848/35
ukončení nájemní smlouvy na byt č. 70/1443 na ulici Moravská dohodou před uplynutím sjednané doby nájmu, dle důvodové zprávy.

849/35 nájem městských bytů č. 70/1443 na ulici Moravská a 10/1780 na ulici Kulturní na dobu určitou 6 měsíců nájemcům, dle důvodové zprávy.

850/35 vzájemnou výměnu nájmu městského bytu 1+1 č. 7/1779 na ulici Kulturní a nájmu bytu 3+1na ulici Svazarmovská z majetku Stavebního bytového družstva Rožnov p.R. mezi současnými nájemci, dle důvodové zprávy.

851/35 společný nájem městského bytu č.74/1443 na ulici Moravská, dle důvodové zprávy.

852/35 prodloužení doby nájmu městských bytů č. 217/1059 na ulici l. máje a 71/1443 na ulici Moravská o 3 roky dle důvodové zprávy.

853/35 prodloužení doby nájmu městských bytů č. 215/1059 a 411/1059 na ulici l. máje o 6 měsíců, dle důvodové zprávy.

854/35 prodloužení doby nájmu městského bytu č. 415/1059 na ulici l. máje o 4 měsíce, dle důvodové zprávy.

855/35 prodloužení doby nájmu městských bytů č. 413/1059 a 101/1059 na ulici l. máje o 3 měsíce, dle důvodové zprávy.

Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,

856/35
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na provedení dodávky a montáže automatického zavlažovacího systému a čerpací stanice pro golfový areál Rožnov p.R. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města dodatek podepsat do 10.6.2005.

857/35 dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na provedení výstavby 9-ti jamkového golfového hřiště dle důvodové zprávy a ukládá strostovi města dodatek podepsat do 10.6.2005.

858/35 dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na provedení dodávky a montáže vodní nádrže a zatrubnění příkopu na golfovém areálu Rožnov p.R. dle důvodové zprávy a ukládá strostovi města dodatek podepsat do 10.6.2005.

859/35 předložený návrh smlouvy se společností BDO Tax s.r.o., Praha, IČ: 26420473, o poskytování služeb při přípravě a vypracování žádostí o získání podpory z finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru (Norska) a ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal do 15.6.2005.

860/35 poskytuje finanční dar ve výši 4.000,- Kč za účelem reprezentace města Rožnova p.R. na Mistrovství Evropy veteránů ve stolním tenise dle důvodové zprávy.

861/35 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. j), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, změnu celkového počtu zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 136 osob, dle důvodové zprávy.

862/35 Rada města v souladu s § 102 odst. 2, písm. g), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, jmenuje Ing. Dušana Vrážela vedoucím odboru školství a mládeže, s platností od 1.6.2005, dle důvodové zprávy.

863/35 Rada města v souladu s § 102 odst. 2, písm. g), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, jmenuje Ing. Simonu Vojkůvkovou vedoucí odboru správy majetku, s platností od 1.6.2005, dle důvodové zprávy.

864/35 Rada města v souladu s § 102 odst. 2, písm. g), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, odvolává z funkce vedoucího investičního odboru Ing. Karla Hlucháně a zároveň jmenuje do funkce vedoucího investičního odboru Ing. Alenu Jeremejkovou s platností od 1.7.2005, dle důvodové zprávy.

865/35 Rada města v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pověřuje Ing. Alenu Jeremejkovou zastupováním města v řízeních, kde město vystupuje jako navrhovatel nebo stavebník, dle důvodové zprávy.

866/35 Rada města schvaluje zahraniční služební cestu RNDr. Václava Mikuška, Mgr. Libuše Rousové, Ing. Jana Štěpaníka, Břetislava Blinky a Mgr. Tomáše Grosse do města Šrem v Polsku ve dnech 3.6.-6.6.2005 bez nároků na úhradu stravného, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává ve smyslu §12 a §13, zákona č. 119/1992 Sb., v platném znění, poskytnutí kapesného v cizí měně na nutné výdaje ve výši 50% stravného na dobu pobytu v zahraničí.

867/35 Rada města v souladu s § 102, odst. 3., zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pověřuje Radomíra Šnejdrlu zastupováním města v řízeních, kde město vystupuje jako navrhovatel nebo stavebník, dle důvodové zprávy.

868/35 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. b), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a v souladu s § 3 odst. 5, zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění, odměny ředitelům(lkám) příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2005 dle důvodové zprávy.

869/35 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 , zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a v souladu s § 3 odst. 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, dohodu ředitelek MŠ o přerušení provozu v měsících červenci a srpnu a o zabezpečení pobytu dětí po dobu přerušení provozu v „náhradních“ mateřských školách dle předloženého návrhu.

870/35 Rada města jmenuje v souladu s §166, odst. 2) zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání paní Mgr. Zuzanu Absolonovou do funkce ředitelky Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Pod Skalkou 293, okres Vsetín s účinností od 1.8.2005 a paní Mgr. Hanu Bosovou do funkce ředitelky Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Videčská 63, okres Vsetín s účinností od 1.8.2005.

871/35 Rada města odvolává z funkce člena komise výstavby a územního plánování Janu Svobodovou na vlastní žádost. Rada města jmenuje novým členem této komise Ing. Libora Dobiáše.

872/35 Rada města odvolává Ing. Františka Šulgana z funkce člena komise tělovýchovy a sportu, komise výstavby a územního plánování a komise životního prostředí na jeho vlastní žádost.RNDr. Václav Mikušek
starosta města

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka
Vytvořeno 12.3.2014 15:48:02 - aktualizováno 13.3.2014 14:41:31 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load