Usnesení z 36. řádného zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 13.12.2005

U s n e s e n í

36. řádného zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm, konaného 12. července 2005Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

873/36
předložený návrh smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci se společnostmi Valašské Království s.r.o., Dolní 494, Frenštát p.R., IČ: 25864033, Beskydský hotel Relax, a.s., Lesní 1689, Rožnov p.R., IČ: 26846519, Bonispol, s.r.o., Horní Paseky 1691, Rožnov p.R. , IČ: 25857401, AGH spol. s r.o., Bayerova 494, Rožnov p.R., IČ: 14612194, AHOLD Czech Republic, a.s., Slavíčkova 1a, Brno, IČ: 44012373 dále s TJ Rožnov p.R., Sokolská 497, Rožnov p.R., IČ: 00534439 a s Valašským muzeem v přírodě, Palackého 147, Rožnov p.R., IČ: 00098604 a ukládá starostovi města, aby smlouvy podepsal v termínu do 20.7.2005.

874/36 přijetí finančního daru formou předloženého návrhu darovací smlouvy na provoz Lékařské služby první pomoci v Rožnově p.R. s okolními obcemi, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tyto darovací smlouvy podepsat v termínu do 31.10.2005.

875/36 zadávací podmínky veřejné výzvy na ideovou architektonicko-urbanistickou studii „Městský park v Rožnově p.R." a ukládá odboru správy majetku tuto veřejnou výzvu vyhlásit do 31.7.2005.

876/36 smlouvu o dílo " Na odstranění a odvoz bioodpadu produkovaného městem Rožnovem p.R." a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 31.7.2005.

877/36 schvaluje smlouvu o dílo " Budování a úklid stanovišť kontejnerů na odpady " a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 31.7.2005.

878/36 dodatek ke smlouvě o dílo "Oprava úpravy potoka - "Snoza" - venkovní kanalizace dešťová" a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 31.7.2005.

879/36 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39, odst. 1 a § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, záměr na směnu části pozemku p.č. 115 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Tylovice ve vlastnictví manželů Jana a Marie Goláňových, Tylovice za část pozemku p.č. 1265/8 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Tylovice v majetku města Rožnova p.R. Rada města ukládá odboru správy zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.

880/36 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39, odst. 1 a § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na směnu pozemku p.č. st. 4405 – zastavěná plocha o výměře 166 m2, p.č. 1543/87 – ostatní plocha o výměře 202 m2, p.č. st. 4312 – zastavěná plocha o výměře 129 m2 včetně objektu na tomto pozemku, p.č. st. 4313 – zastavěná plocha o výměře 81 m2 včetně objektu na tomto pozemku, nově odměřený pozemek p.č. 1512/4 – ostatní plocha o výměře 147 m2 a nově odměřený pozemek p.č. 1543/89 – ostatní plocha o výměře 2250 m2, vše v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví ČR – Valašského muzea v přírodě v Rožnově p.R. za nově odměřený pozemek p.č. 1617/3 – ostatní plocha, zeleň o výměře 20.538 m2 v k.ú. Rožnov p.R. v majetku města Rožnova p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.

881/36 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 4.5.2004 se společností „Komerční domy Rožnov spol. s r.o.“ IČO: 48390453 jako pronajímatelem a Městem Rožnovem p.R. jako nájemcem nebytových prostor, specifikované v dodatku smlouvy o nájmu v budově č.p. 1183, ulice Letenská, Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města dodatek smlouvy podepsat.

882/36 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene na městském pozemku p.č. 3575/1 a 3575/4 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Severomoravská energetika, a.s. se sídlem v Ostravě, 28. října 152, IČO: 47675691. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

883/36 Rada města schvaluje v souladu s ust. § 39, odst.1 a § 102, odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvy o pronájmu pozemků pod garážemi stávajícím vlastníkům garáží, a to p. č. st. 2002 – Blanka Krůpová, Rožnov p.R., p.č.st. 2003 – Ludmila a Josef Roučkovi, Rožnov p.R., p.č. st. 2004 – Jana a Jaroslav Holubcovi, Rožnov p.R., p.č. st. 2005 – Marie a Vladimír Cabákovi, Rožnov p.R. a p.č. st. 3135 – Julius Suchanec, Valašská Bystřice, všechny v k. ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města podepsat tyto nájemní smlouvy.

884/36 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39, odst. 1 a § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej části pozemku p.č. 812/10 – ostatní plocha o výměře cca 60 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Jitky Petersové a manželů Petersových, všichni bytem Rožnov p.R.. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a připravit k projednání na zasedání zastupitelstva města.

Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zák.č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

885/36
ukončení nájemní smlouvy na byt B49/2330 na ul. Lesní dohodou, dle důvodové zprávy.

886/36 nájem městských bytů č. B49/2330 na ulici Lesní, 407/1059 a 404/1059 na ulici 1.máje na dobu určitou nájemcům, dle důvodové zprávy.

887/36 prodloužení doby nájmu městských bytů č.104/1059 a 418/1059 na ulici 1.máje o 3 roky, dle důvodové zprávy.

888/36 prodloužení doby nájmu městských bytů č.209/1059, 401/1059, 406/1059, 412/1059, 417/1059 na ulici 1.máje, 23/1443, 31/1443, 42/1443 na ulici Moravská, B10/2330 a B 63/2330 na ulici Lesní, o 1 rok, dle důvodové zprávy.

889/36 prodloužení doby nájmu městského bytu č.N 67/2330 na ulici Lesní o 6 měsíců, dle důvodové zprávy.

890/36 prodloužení doby nájmu městských bytů č.45/1443 na ulici Moravská a N77/2330 na ulici Lesní o 5 měsíců, dle důvodové zprávy.

891/36 prodloužení doby nájmu městských bytů č.317/1059 na ulici 1.máje, 8/1443 na ulici Moravská , 3/1571 na ulici Oděská, a B25/2330 na ulici Lesní o 4 měsíce, dle důvodové zprávy.

892/36 prodloužení doby nájmu městského bytu č.27/1443 na ulici Moravská o 3 měsíce, dle důvodové zprávy.

893/36 prodloužení doby nájmu městského bytu č.B30/2330 na ulici Lesní o 2 měsíce, dle důvodové zprávy.

894/36 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zák.č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, jako podmínku uzavření nové nájemní smlouvy na byt s novým nájemcem vyrovnání veškerých pohledávek za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu, dle důvodové zprávy.

Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

895/36
smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro akci „Rožnov p.R., Tylovice – Hážovice, silnice III/4867“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 19.7.2005.

896/36 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro akci „Nový vjezd do průmyslového areálu Tylovice včetně mostu přes Hážovku“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 19.7.2005.

897/36 schvaluje dodatek smlouvy o dílo na realizaci „Stavebních objektů v rámci JZ obchvatu“ vyplývající z požadavků občanů Města Rožnova p.R. v rámci stavebního povolení, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 19.7.2005.

898/36 Rada města schvaluje zahraniční služení cestu RNDr. Václava Mikuška, Mgr. Libuše Rousové, Ing. Jana Štěpaníka a Mgr. Tomáše Grosse do města Körmend v Maďarsku ve dnech 17.8. – 20.8.2005 bez nároků na úhradu stravného. Rada města zároveň přiznává v souladu s § 12 a 13, zákona č. 119/1992 Sb., v platném znění, poskytnutí kapesného v cizí měně na nutné výdaje ve výši 50% stravného na dobu pobytu v zahraničí.

899/36 Rada města jmenuje Ing. Antonína Slováka členem Komise pro výstavbu a územní plánování.

900/36 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 23, odst. 3, zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání , povolení výjimky z počtu dětí ve třídě pro MŠ 5. května 1527 a to v počtu 28 dětí na třídu.

901/36 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 10, písm. b) nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, odměnu ředitelce ZŠ Videčská PaedDr. Marii Vondřejcové a řediteli ZŠ Pod Skalkou Mgr. Josefu Gajdošovi, dle důvodové zprávy.

902/36 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 20, zákona číslo 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, v platném znění, platové výměry ředitelce ZŠ Videčská Mgr. Haně Bosové a ředitelce ZŠ Pod Skalkou Mgr. Zuzaně Absolonové, dle důvodové zprávy.

903/36 Rada města bere na vědomí změnu termínu vzdání se funkce ředitelky MŠ 1. máje 864, paní Aleny Červené z 31.7.2005 na 31.8.2005.

904/36 Rada města souhlasí v souladu s § 102, odstavec 3, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s uzavřením smlouvy o výpůjčce č.j. OIS-396/2005 a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

905/36 Rada města schvaluje nařízení č. 3/05 o vymezení neudržovaných úseků silnic v zimním období 2005/2006 v souladu s § 27, odst.6 a § 40, odst.1, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a v souladu s § 11 a § 102, odst.2, písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění , dle důvodové zprávy.

906/36 Rada města jmenuje novými členy Komise pro tělovýchovu a sport Ing. Lubora Kmentu a RNDr. Václava Mikuška.

907/36 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2, písm. e), ustanovení triády pro zahájení procesu komunitního plánování soc. služeb ve složení Zlatuše Lušovská za poskytovatele, Petr Jelínek za uživatele, RNDr. Jaroslav Klimek za zadavatele a přihlášení jmenovaných osob do výcvikového programu Krajského úřadu Zlínského kraje, dle důvodové zprávy.

908/36 Rada města schvaluje ve smyslu §102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, darovací smlouvu mezi městem Rožnovem p.R. a Nadací Děti – kultura – sport, Kollárova 447, 868 01 Uherské Hradiště o finančním daru ve prospěch města Rožnov p.R. ve výši 30.000,- Kč a ukládá starostovi města, aby ji podepsal v termínu do 15.7.2005.Ing. František Šulgan
místostarosta

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka
Vytvořeno 12.3.2014 15:48:12 - aktualizováno 13.3.2014 14:41:19 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load