Usnesení z 38. řádného zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 13.12.2005

U s n e s e n í

38. řádného zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm, konané 24. srpna 2005911/38 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přijetí finančního daru formou darovací smlouvy na spolufinancování výstavby „Památníku Čeňka Kramoliše“ od Rudolfa Billa v částce 10.000,- Kč a ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 31.8.2005.

912/38 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přijetí finančních darů formou předložených návrhů darovacích smluv na spolufinancování výstavby dětského dopravního hřiště od firem Jiří Študent-Vitrum v částce 10.000,- Kč, STK-Rožnov s.r.o. v částce 10.000,-Kč a ABM autoservis Radovan Polčák v částce 2.000,- a ukládá starostovi města, aby darovací smlouvy podepsal v termínu do 10.9.2005.

913/38 Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schválení smluv o výpůjčce mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm jako výpůjčitelem a dále uvedenými půjčiteli na části uvedených pozemků – Ilonou Frňkovou, bytem Ostravská 834, Rožnov p. R. na p. č. 2921/3 - ost. plocha, nepl. půda, Ludvíkem Halamíčkem, bytem U Kantorka 116, Rožnov p. R. na p. č. 2868/9 - trvalý travní porost, Miroslavem Hrabovským, bytem U Kantorka 961, Rožnov p. R. na p. č. 2885/2 - ost. plocha, nepl. půda a p. č. 2886/4-zahrada, Zdeňkem a Janou Jurajdovými, bytem Ostravská 967, Rožnov p. R. na p. č. 2841/5-zahrada, Jiřím a Eliškou Jurčovými, bytem Ostravská 980, Rožnov p. R. na p. č. 2841/6-zahrada, Emilem Kaletou, bytem Moravská 1443, Rožnov p. R. na p. č. 2930/1-zahrada, Eliškou Koryčanskou a Petrem Mertou, bytem Ostravská 731, Rožnov p. R. na p. č. 1993/3 a 1993/5 - obě zahrady, Jiřím a Miroslavou Krupovými, bytem Borová 1697, Rožnov p. R. na p. č. 1993/9 - zahrada, Svatavou Mirvaldovou, bytem Travinářská 1169, Rožnov p. R. na p. č. 2933-zahrada, Josefem a Ludmilou Pelcovými, bytem Ostravská 1793, Rožnov p.R. na p.č.2841/8-trvalý travní porost, Jaroslavou Petrovou, Ladislavou Petrovou obě bytem Ostravská 60, Rožnov p.R., a Veronikou Műllerovou, bytem Dr. E. Beneše 1060, Hlučín na p.č. 1993/7-zahrada, Peterem a Jarmilou Soldánovými, bytem 1. máje 1354, Rožnov p. R. na p.č.2839/6-trvalý travní porost,Jiřím a Janou Nevludovými, bytem Čs.armády 1165, Rožnov p. R. na p.č.1993/2-zahrada, Evou Šeligovou, bytem Francouzská 1196, Kopřivnice na p.č.2041-zahrada, Zdeňkem Vaškem, bytem Ostravská 376, Rožnov p.R. na p.č.2931-zahrada, ČR-Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 546, Praha, IČ:65993390, zastoupené gen.ředitelem Ing. Petrem Laušmanem na pozemky p. č. 3625/2, 3625/6-obě ost.plocha, silnice, p.č.3625/26 - ost. plocha, jiná plocha a p.č. 3625/27-ost.plocha,neplodná půda, vše v k.ú. Rožnov p.R. a ukládá starostovi města, aby smlouvy o výpůjčce podepsal v termínu do 10.9.2005.

914/38 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Luhačovice“ ve výši 5.000,- Kč na výsadbu „Lázeňského stromu“ v „Lázeňském hájku“ v Rožnově p.R. a ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 31.8.2005.

915/38 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo " Na realizaci zahradnických prací dle potřeb zadavatele" s firmou Milan Molitor ze dne 30.8.2002, jímž se prodlužuje platnost a účinnost této smlouvy do 31.12.2005. Starostovi města ukládá smlouvu podepsat do 30.8.2005.

916/38 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo "Na svoz a odstranění komunálního odpadu" s firmou A.S.A., spol. s r.o., ze dne 26.2.2004, jímž se prodlužuje platnost a účinnost této smlouvy do 31.10.2005. Starostovi města ukládá smlouvu podepsat do 30.8.2005.

917/38 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v plantém znění, zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Zajištění očisty a zimní údržby města Rožnov pod Radhoštěm" a jmenuje členy hodnotící komise.

918/38 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, záměr na pronájem části městského pozemku p.č. 2125/3 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch společnosti GRAFIA NOVA s r.o.“ IČ: 65142471 se sídlem v Rožnově p.R. jako nájemcem a Městem Rožnov p.R. jako pronajímatelem zmíněného pozemku. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na následující radě města.

919/38 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, záměr na směnu části pozemku p.č. 1040/60 o výměře 5 m2 a části p.č. 1040/61 o výměře 13 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví SPŠE Rožnov pod Radhoštěm, Školní 1610, Rožnov p.R. za část pozemku p.č. 1040/18 o výměře 10 m2 v k.ú. Rožnov p.R. v majetku města Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.

920/38 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene na městském pozemku p.č. 3634/1 a 3634/2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Severomoravská energetika, a.s. se sídlem v Ostravě, 28. října 152, IČ: 47675691. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

921/38 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo s dohodou o umístění reklamy na zhotovení tří kusů vítacích tabulí mezi Městem Rožnovem p.R. a Ing. Liborem Dobiášem, IČ: 11181303, společností TBG Čechy a Morava a.s., IČ: 49551272 a ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 31.8.2005.

922/38 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, smlouvu o dílo "Oprava havárie dešťové kanalizace Rožnov p.R. - Bučiska " s firmou Travols spol. s r.o. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 30.8.2005 .

923/38 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. m), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, poskytnutí přístřeší v městském bytě 1+0 č. 203 v domě čp. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově p.R. na dobu 7 dnů povinným dle rozsudku okresního soudu ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí, č.j. 17 C 99/2002 v termínu dle rozhodnutí soudu, viz. důvodová zpráva.

924/38 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro akci „Rožnov p.R. - Horní Paseky, splašková kanalizace – II. a III. etapa“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 31.8.2005.

925/38 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, mandátní smlouvu na inženýrsko-investorskou činnost při realizaci stavby "Zastřešení zimního stadionu v Rožnově p.R." dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 31.8.2005. Rada města uděluje na základě této smlouvy plnou moc firmě ROPIS s.r.o., k činnostem uvedeným v této smlouvě.

926/38 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, členy hodnotící komise, včetně jejich náhradníků pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci stavby „Zastřešení zimního stadionu v Rožnově p.R.“

927/38 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č.j. OIS-396/2005 a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

928/38 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek číslo 2, ke smlouvě o dílo MIS/2003/Rožnov p.R., s firmou GEOVAP, spol. s r.o. o dodání software na zpracování příjmových agend a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

929/38 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí účelové katastrální mapy Zlínského kraje a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

930/38 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2. písm.d) zákona č.128/2000Sb.o obcích v platném znění, a §25, odst.2 zákona č.289/1995 Sb. o lesích v platném znění, nařízení obce č. 4/2005 "o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov" pro všechny vlastníky lesů s výměrou pod 50ha v celém správním obvodu města Rožnova p.R. dle důvodové zprávy.

931/38 Rada města schvaluje v souladu s § 34 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, umístění znaku města na reklamních předmětech Valašského království s.r.o.

932/38 Rada města schvaluje v souladu s . §102, odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, smlouvu o užívání věcí dle přílohy a důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu zajistit podepsání této smlouvy oprávněnými osobami.

933/38 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3, zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, změnu příjemce grantových prostředků z Domu dětí a mládeže, Rožnov p.R., okres Vsetín na Středisko volného času Rožnov p.R., dle důvodové zprávy.

934/38 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3, zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, smlouvu o dílo na dodávku a montáž žulového podstavce včetně dvou laviček pro sochu Čeňka Kramoliše se společností RG Kámen s.r.o., Rožnov p.R., dle důvodové zprávy.

935/38 Rada města schvaluje v souladu s § 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, leasingovou smlouvu na pořízení služebního vozidla zn. „Škoda Felicia“ s leasingovou společností GE Money Auto, a.s., Vyskočilova 1422/1a, IČ:60112743 jako poskytovatelem a Městem Rožnovem p.R. jako příjemcem. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

936/38 Rada města ukládá šéfredaktorovi Spektra Rožnovska zajištění realizace opatření doporučených mediální komisí dle důvodové zprávy.

937/38 Rada města schvaluje zahraniční služební cestu Ing.Františka Šulgana do města Bergen ve dnech 3.-10.9.2005 bez nároků na úhradu stravného. Rada města zároveň přiznává v souladu s § 12 a 13, zákona č.119/1992 Sb., v platném znění poskytnutí kapesného v cizí měně na nutné výdaje ve výši 50% stravného na dobu pobytu v zahraničí.RNDr. Václav Mikušek
starosta

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka
Vytvořeno 12.3.2014 15:48:30 - aktualizováno 13.3.2014 14:40:04 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load