Usnesení z 39. řádného zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 13.12.2005

U s n e s e n í
39. řádného zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm,
konané 20. září 2005938/39 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 75.000,- Kč na zajištění provozu lékařské služby první pomoci od společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o., IČ: 48390453 a ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 30.9.2005.

939/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, darovací smlouvy na přijetí finančního daru ve výši 5.000,- Kč na výsadbu „Lázeňského stromu“ v „Lázeňském hájku“ v Rožnově p.R. od měst Klimkovice, Jeseník a obcí Teplice nad Bečvou, Lipová - lázně a ukládá starostovi města, aby smlouvy podepsal v termínu do 31.10.2005.

940/39 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na pronájem části městského majetku (zastřešení podchodu u obchodního domu Láz) v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch společnosti CZECH BIKE, a.s. IČ 25501038 se sídlem provozovny v Rožnově p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na radě města dne 1.11.2005.

941/39 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na prodej části městského pozemku p.č. 1429/1 o výměře cca 12m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Arnošta a Zdeňka Kramoliše, oba bytem Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce a následně připravit k projednání na zastupitelstvu města.

942/39 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene na městském pozemku p.č. 387 a 1142/5 v k.ú. Tylovice ve prospěch Severomoravská energetika, a.s. se sídlem v Ostravě, 28. října 152, IČ 47675691. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

943/39 Rada města schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. m.), odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o nájmu části městského pozemku p.č. 2125/3 o výměře 42 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch společnosti GRAFIA NOVA s r.o.“ IČO 65142471 se sídlem v Rožnově p.R. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

944/39 Rada města schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej movitého majetku (dřevo a kovový odpad) z areálu Zimního stadionu Bučiska v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Hockey Club Rožnov p.R., o.s. se sídlem Bučiska 2305, Rožnov p.R., IČ: 48773026. Rada města ukládá odboru správy majetku provést kontrolu areálu a sepsat protokol o vyklizení předmětného movitého majetku.

Rada města v souladu s §102 odst.2, písm.m.) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,

945/39
schvaluje vzájemnou výměnu nájmu městského malometrážního bytu č.63/1443 na ulici Moravská a nájmu bytu 1+0 č. 33/457 na ulici Vsetínská z majetku Stavebního bytového družstva Valašské Meziříčí mezi současnými nájemci, dle důvodové zprávy.

946/39 schvaluje vzájemnou výměnu nájmu městského bytu 1+1 č. 306/1059 na ulici l. máje a nájmu bytu 3+1 č. 6/222 ve Viganticích z majetku Stavebního bytového družstva Rožnov p. R. mezi současnými nájemci, dle důvodové zprávy.

947/39 neschvaluje vzájemnou výměnu nájmu městských bytů č.212/1059 na ulici l. máje a č. 4/1443 na ulici Moravská mezi současnými nájemci dle důvodové zprávy.

948/39 schvaluje nájem městského bytu 1+0 č. 301 v domě č. p.1059 na ulici 1.máje v Rožnově p.R.na dobu určitou v trvání 6 měsíců nájemcům dle důvodové zprávy.

949/39 schvaluje nájem městského malometrážního bytu č. 70 v domě č. p.1443 na ulici Moravská v Rožnově p.R. na dobu určitou v trvání 6 měsíců nájemcům dle důvodové zprávy.

950/39 schvaluje nájem městského bezbariérového bytu č. 1 v domě č. p.1774 na ulici Kulturní v Rožnově p.R. na dobu určitou v trvání 6 měsíců nájemci dle důvodové zprávy.

951/39 schvaluje prodloužení doby nájmu městských bytů č. 303/1059 na ulici l. máje o 1 rok a 20/1443 na ulici Moravská o 6 měsíců, dle důvodové zprávy.

952/39 schvaluje prodloužení doby nájmu městských bytů č.B56-710/2330 na ulici Lesní, 415/1059 na ulici l. máje a 2/1443 na ulici Moravská o 5 měsíců, dle důvodové zprávy.

953/39 schvaluje prodloužení doby nájmu městských bytů č.B30-514/2330 na ulici Lesní o 2 měsíce , 101/1059 a 413/1059 na ulici l. máje o 3 měsíce, dle důvodové zprávy.

954/39 neschvaluje v prodloužení doby nájmu městského bytu č.83/1443 na ulici Moravská, dle důvodové zprávy.

955/39 schvaluje prodloužení doby nájmu městských bytů č. 22/1443 na ulici Moravská o 2 měsíce, dle důvodové zprávy.

956/39 schvaluje prodloužení doby nájmu městského bytu č. 4/1780 na ulici Kulturní o 5 let, dle důvodové zprávy.

957/39 schvaluje prodloužení doby nájmu městského bytu č.416/1059 na ulici l. máje o 3 roky dle důvodové zprávy.

958/39 schvaluje prodloužení doby nájmu městského bytu č.27/1443 na ulici Moravská o 6 měsíců, dle důvodové zprávy.

959/39 schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt č. 68/1443 na ulici Moravská,dohodou ke dni 30.9.2005, dle důvodové zprávy.

960/39 schvaluje nájem bytu č. 68/1443 na ulici Moravská na dobu určitou 2 měsíce, počínaje dnem 1.10.2005 nájemcům, dle důvodové zprávy.

Rada města v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

961/39
schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce “Veřejná WC, včetně přípojek“ s dodavatelskou firmou Ing.Libor Dobiáš dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 30.9.2005.

962/39 schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce “Parkoviště ul. Pivovarská“ s dodavatelskou firmou TRAVOLS s.r.o. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 30.9.2005.

963/39 schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce “Úprava komunikace ul. Sokolská“ s dodavatelskou firmou COBBLER s.r.o. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 30.9.2005.

964/39 schvaluje smlouvu o dílo na realizaci akce “Přeložka vodovodu ul. Sokolská“ s dodavatelskou firmou Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 30.9.2005.

965/39 schvaluje návrh pořadí nabídek a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky na realizaci akce “Zastřešení zimního stadionu“ firmě COMMODUM s.r.o. dle důvodové zprávy.

966/39 Rada města pověřuje řízením Městské policie pana Daniela Vašuta v plném rozsahu dle zákona č.553/91 Sb. O obecní policii a jmenuje ho do funkce ředitele.

967/39 Rada města schvaluje zahraniční služební cestu Mgr. Libuše Rousové a Mgr. Tomáše Grosse a paní Evy Rudolphij do města Śrem v Polsku ve dnech 26.9. - 27.9.2005 bez nároků na úhradu stravného dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává v souladu s §§ 12 a 13, zákona č. 119/1992 Sb. v platném znění, poskytnutí kapesného v cizí měně na nutné výdaje ve výši 50% stravného na dobu pobytu v zahraničí.

968/39 Rada města v souladu s § 102, odst. 2, písm. h), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích , v planém znění, schvaluje nového člena komise životního prostředí Mgr. Kateřinu Ondruškovou, dle důvodové zprávy.RNDr. Václav Mikušek
starosta

Ing. František Šulgan
místostarosta
Vytvořeno 12.3.2014 15:48:39 - aktualizováno 13.3.2014 14:39:58 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load