Usnesení z 40. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 13.12.2005

U s n e s e n í
40. řádného zasedání Rady města
Rožnova pod Radhoštěm, konané 4. října 2005969/40 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace na vybavení dětského dopravního hřiště u Základní školy Pod Skalkou v Rožnově p.R. v částce 130.000,- Kč mezi Zlínským krajem jako poskytovatelem dotace a Městem Rožnovem p.R. jako příjemcem dotace a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 15.10.2005.

970/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 400.000,- Kč od Valašského golfového klubu v Rožnově p.R., IČ: 66184479 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat a následně zajistit její realizaci.

971/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o reklamní a propagační činnosti s firmou INTERSOL spol. s r. o., Tř. Spojenců 22, Olomouc, IČ: 47671823 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat a následně zajistit její realizaci.

972/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o reklamní a propagační činnosti s firmou DAW – Bytom Sp. z o.o. se sídlem: ul. Wroclawska 8, Bytom 41- 902, Polsko, zastoupenou panem Tadeuszem Bieniekem, a ukládá starostovi města smlouvu podepsat a následně zajistit její realizaci.

973/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo "Úprava povrchu dětského hřiště na sídlišti 1. máje" s firmou Pavel Čáň a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.10.2005.

974/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, mandátní smlouvu na výkon zadavatelských činností na veřejné zakázce dodávka služeb " Údržba zeleně ve městě Rožnov p.R. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.10.2005 a zároveň zmocňuje firmu JUSTITIA s.r.o. se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory k zastupování zadavatele ve věci veřejné zakázky "Údržba zeleně ve městě Rožnov p.R.“ v souladu s touto smlouvou.

975/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, "Smlouvu o vypujčce" s firmou EKO-KOM, a.s. k bezplatnému úžívání odpadových nádob pro intenzifikaci systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu na území města Rožnov p.R. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.10.2005

976/40 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, ukládá městskému úřadu pokračovat s pracemi na odhlučnění areálu skateparku a zároveň zpracovat harmonogram prací vedoucí k minimalizaci ovlivňování okolí tímto sportovištěm.

977/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v planém znění, členy hodnotící komise pro ideovou architektonicko- urbanistickou studii " Městský park v Rožnově p.R." ve složení RNDr. Václav Mikušek, Mgr. Libuše Rousová, Ing. Simona Vojkůvková, p. Břetislav Blinka, Ing. arch. Aleš Jílek, Ing. Vojtěch Bajer, Ing. Vígězslav Koukal CSc., p. Pavel Jaška, p.Rudolf Bill a Ing. František Šulgan.

978/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, kupní smlouvu za symbolickou 1,-Kč na převod movitého majetku ( pískovcová socha svatého Floriána ) z majetku města Rožnova p.R. ve prospěch České republiky – Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p.R., Palackého 147, 756 61 Rožnov p.R., IČ: 00098604. Rada města ukládá starostovi města podepsat předloženou a schválenou kupní smlouvu.

979/40 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na pronájem nebytových prostor o výměře cca 50 m2 v objektu č.p. 1918 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch PAMA, spol. s r.o., Rožnov p.R., IČ: 18054927. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit vyhlášení a zveřejnění záměru na pronájem na úřední desce a následně připravit nájemní smlouvu na příští zasedání rady města.

980/40 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2, písm.m.) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem městského malometrážního bytu č.4 v domě č. p.1443 na ulici Moravská v Rožnově p.R.na dobu určitou v trvání 6 měsíců nájemcům dle důvodové zprávy.

981/40 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2, písm.m.) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vzájemnou výměnu nájmu městského malometrážního bytu č. 22/1443 na ulici Moravská a nájmu bytu 1+0 č. 6/1551 z majetku Města Kroměříž mezi současnými nájemci, dle důvodové zprávy.

982/40 Rada města uděluje souhlas v souladu s §102 odst.2, písm.m.) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, s podnájmem městského bytu č.B45 v domě č.p.2330 na ulici Lesní v Rožnově p.R. na dobu určitou 6 měsíců, dle důvodové zprávy.

983/40 Rada města vyhlašuje v souladu s §39 odst.1 a § 102 odst. 3, zák. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na prodej bytových jednotek v bytovém domě čp.1684 na ulici Svazarmovská v Rožnově p.R. současným nájemcům předmětných bytových jednotek podle zákona č.72/1994 Sb. v platném znění, dle důvodové zprávy.

984/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zák. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci a realizaci stavby „Propojení budov MěÚ, č.p.1918 s budovou RADNICE č.p. 480 optickým a metalickým kabelem“, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 10.10.2005.

985/40 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zák. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na realizaci stavby “Zastřešení zimního stadionu“, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 10.10.2005.

986/40 Rada města schvaluje zahraniční služební cestu RNDr. Václava Mikuška, Mgr. Libuše Rousové, Ing. Vítězslava Koukala, CSc. a Mgr. Tomáše Grosse do města Makarska v Chorvatsku ve dnech 10.10. - 13.10.2005 bez nároků na úhradu stravného dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává v souladu s § 12 a 13, zákona č. 119/1992Sb. v platném znění, poskytnutí kapesného v cizí měně na nutné výdaje ve výši 50% stravného na dobu pobytu v zahraničí.

987/40 Rada města bere na vědomí informace o činnosti školských rad a souhlasí s postupem města při zřizování školských rad uvedeném v důvodové zprávě a s počtem členů školských rad dle důvodové zprávy.RNDr. Václav Mikušek
starosta

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 9:37:52 - aktualizováno 13.3.2014 14:39:27 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load