Usnesení z 41. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 13.12.2005

U s n e s e n í

41. řádného zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm, konané 1. listopadu 2005988/41 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 50.000,- Kč na projekt „O kouzlu lidského dobra“ od nadace „Děti-Kultura-Sport“ Uherské Hradiště, IČ: 26218330 a ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 10.11.2005.

989/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 23.000,- Kč na vybudování akustického výstražného a varovacího systému od společnosti REMAK a.s., Zuberská 2601, Rožnov p.R., IČ: 15770397 a ukládá starostovi města aby smlouvu podepsal v termínu do 30.11.2005.

990/41 Rada města rozhoduje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, o přidělení veřejné zakázky „Zajištění letní a zimní údržby pro město Rožnov p.R.“ firmě A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Ďáblická 791/89, Praha 182 00, IČ: 45809712, DIČ: Cz45809712 za nabídkovou cenu 29.833.209,60 Kč vč. DPH (cena na dobu 4 let) a schvaluje pořadí nabídek: 1. A.S.A. spol. s r.o.
2. AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.

991/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "O provozování sběrného dvora města Rožnova p.R.", uzavřenou s Ing. Janem Pancem, dne 2.12.2004, jímž se prodlužuje platnost a účinnost této smlouvy do 31.12.2007, stanovují se režijní náklady na provoz sběrného dvora na rok 2006 a 2007, upravují se platební podmínky, smluvní sankce a podmínky odstoupení od smlouvy. Zároveň ukládá starostovi města dodatek č. 1 podepsat do 20.11.2005.

992/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh plánu odpadového hospodářství města Rožnova p. R., zpracovaný firmou ENVIprojekt s. r. o., Zlín v souladu s požadavkem § 44 odst. 1 a § 41 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a ukládá odboru správy majetku předložit návrh POH města Rožnova p.R. krajskému úřadu ve Zlíně do 15. 11. 2005.

993/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo "Na svoz a odstranění komunálního odpadu" s firmou A.S.A., spol. s r.o., ze dne 26.2.2004, jímž se prodlužuje platnost a účinnost této smlouvy do 31.01.2006. Zároveň ukládá starostovi města po projednání dodatek č. 3 podepsat do 01.11.2005.

994/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo " II. etapa úpravy skateparku v Rožnově p.R." s firmou Hydro Gas Manufakture, s.r.o. a zároveň ukládá starostovi města smlouvu podepsat. 

995/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, smlouvu na pronájem nebytového prostoru P.01 o výměře 46 m2 v 1. NP objektu čp. 1918 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch PAMA, spol. s r.o., Rožnov p.R., IČ 18054927. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

996/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, smlouvu o nájmu části objektu podchodu u obchodního domu Láz p.č. 1291/1 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch společnosti CZECH BIKE, a.s. IČ 25501038 se sídlem provozovny v Rožnově p.R. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

997/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, ukončení nájemní smlouvy na byt 213/1059 na ul.1.máje dohodou, dle důvodové zprávy.

998/41 Rada města schvaluje ve souladu s §102 odst.2 písm.m.) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem městského bytu č.213 v domě čp.1059 o velikosti 1+1 , na ulici 1.máje v Rožnově p.R. na dobu určitou 6 měsíců nájemci, dle důvodové zprávy.

999/41 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2, písm.m.) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, znění nájem městského bezbariérového bytu č.1 v domě č. p.1774 na ulici Kulturní v Rožnově p.R. na dobu určitou v trvání 6 měsíců nájemcům dle důvodové zprávy.

1000/41 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2, písm.m.) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem bytu 2+1 ve škole Koryčanské Paseky, Sevastopolská čp.467, na dobu určitou 6 měsíců nájemkyni , dle důvodové zprávy.

1001/41 Rada města uděluje souhlas v souladu s §102 odst.2, písm.m.) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.12/1779 na ulici Kulturní, 312/1059, 313/1059 na ulici l. máje, N65/2330 na ulici Lesní o 3 roky, dle důvodové zprávy.

1002/41 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zák.č.128/2000 Sb. o obcích ,v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.315/1059 a 414/1059 na ulici l. máje, 8/1443 na ulici Moravská , 7/1779 a 10/1780 na ulici Kulturní o 1 rok, dle důvodové zprávy.

1003/41 Rada města v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.B30/2330 na ulici Lesní a 215/1059 na ulici l. máje o 6 měsíců, dle důvodové zprávy.

1004/41 Rada města v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.317/1059 na ulici l. máje o 5 měsíců, dle důvodové zprávy.

1005/41 Rada města v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.404/1059 a 411/1059 na ulici l. máje, 43/1443 na ulici Moravská ,B14/2330 na ulici Lesní o 4 měsíce, dle důvodové zprávy.

1006/41 Rada města v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.B25/2330 na ulici Lesní, 68/1443 na ulici Moravská , 3/1571 na ulici Oděská a 413/1059 na ulici l. máje o 3 měsíce, dle důvodové zprávy.

1007/41 Rada města v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.101/1059 na ulici l. máje o 2 měsíce, dle důvodové zprávy.

1008/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, dodatek č.1 smlouvy o dílo č.000125/2005/IO/DIL na vypracování projektové dokumentace DÚR pro akci „Nový vjezd do průmyslového areálu Tylovice včetně mostu přes Hážovku“, kterým je prodloužena doba plnění do 30.11.2005 , dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města dodatek č.1 podepsat do 11.11.2005.

1009/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o obstarání věci mezi Městem Rožnov p.R. a Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 10.11.2005.

1010/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na zřízení věcného břemene mezi Městem Rožnov p.R. a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových za účelem umístění stavby „Oprava ul. Palackého ( Lázeňská)“ na pozemku ve vlastnictví České republiky parc. č. 3616/2, 3619/1, 3564/24, dle důvodové zprávy.

1011/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na zřízení věcného břemene mezi Městem Rožnov p.R. a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových za účelem umístění stavby „Propojení budov MěÚ, č.p.1918 s budovou č.p.128 optickým a metalickým kabelem“ na pozemku ve vlastnictví České republiky parc. č. 3613/3, 3619/1, dle důvodové zprávy.

1012/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo s firmou ALPINE stavební společnost CZ a.s. na realizaci akce „ Vybudování parkoviště pro návštěvníky Valašského muzea v přírodě“, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1013/41 Rada města schvaluje zahraniční služební cestu RNDr. Václava Mikuška, Mgr. Libuše Rousové, a Mgr. Tomáše Grosse do města Bergen v Německu ve dnech 16.11. - 19.11.2005 bez nároků na úhradu stravného dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává v souladu s § 12 a 13, zákona č. 119/1992 Sb., v platném znění, poskytnutí kapesného v cizí měně na nutné výdaje ve výši 40% stravného na dobu pobytu v zahraničí.

1014/41 Rada města schvaluje v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání „Volební řád pro volby do školských rad při základních školách zřizovaných městem Rožnov p.R.“ dle důvodové zprávy.

1015/41 Rada města schvaluje v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zřizovací listiny školských rad při základních školách zřizovaných městem Rožnov p.R. dle důvodové zprávy.

1016/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje“ uzavřenou mezi Zlínským krajem a městem Rožnovem p.R. týkající se jednorázové dotace na provoz Střediska volného času Rožnov p.R. dle důvodové zprávy.

1017/41 Rada města schvaluje smlouvu o dílo č. 45/11/05 mezi Městem Rožnov p.R. a Ing. arch. Leopoldem Pšenčíkem, Atelier Utilis, pro zpracování změny č. 4 územního plánu města Rožnova p.R.

1018/41 Rada města schvaluje smlouvy o způsobu úhrady nákladů spojených s pořízením změny č.4 územního plánu města Rožnova p.R. č.17-28/Výst/Ža/4/O/05 mezi Městem Rožnov p.R. a žadateli o změnu územně plánovací dokumentace dle důvodové zprávy.

1019/41 Rada města jmenuje v souladu s § 102 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nového člena Kulturní komise paní Mgr. Ludmilu Linhartovou.

1020/41 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění smlouvu č. 81051449 o poskytování servisních služeb firmou NEOTECH a.s. a dodatek č. 1 k této smlouvě a ukládá starostovi smlouvu i dodatek smlouvy podepsat.

1021/41 Rada města v souladu s § 102 odst. 2, písm a), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uvolňuje z rozpočtu prevence kriminality 10.000,- Kč na finanční krytí projektu prevence kriminality – evidence jízdních kol v Rožnově p.R.

1022/41 Rada města v souladu s § 102 odst. 2, písm. h), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, jmenuje ke dni 1.12.2005 nového člena komise prevence kriminality, Martinu Jurčovou.RNDr. Václav Mikušek
starosta

Ing. František Šulgan
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 9:38:02 - aktualizováno 13.3.2014 14:39:51 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load