Usnesení z 42. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 13.12.2005

U s n e s e n í

42. řádného zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm, konané 22. listopadu 20051023/42 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na zajištění výroby a odbavení televizního zpravodajství mezi Městem Rožnovem p.R. a TV Beskyd s.r.o., Králova 380, Valašské Meziříčí, IČ: 25844334 a ukládá starostovi města aby smlouvu podepsal v termínu do 15.12.2005.

1024/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, darovací smlouvy na přijetí finančních darů od společnosti PBT Rožnov p.R. s.r.o., IČ: 49772769 v částce 62.000,- Kč a od společnosti GRAFIA NOVA s.r.o., Rožnov p.R., IČ: 65142471 v částce 49.500,- Kč na rozšíření městské zeleně v okolí budovy č.p. 2331 na Lesní ulici v Rožnově p.R. a ukládá starostovi města aby smlouvy podepsal v termínu do 10.12.2005.

1025/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s §17 odst. 5, zákona 185/2001 Sb. o odpadech, vzorovou smlouvu o odstraňování komunálního odpadu v roce 2006, která bude uzavírána mezi městem Rožnov p.R. a podnikatelskými subjekty zapojenými do systému svozu odpadu v Rožnově p.R. dle důvodové zprávy a zmocňuje Ing. Jana Štěpaníka podepsat tuto smlouvu.

1026/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo "Zajištění letní a zimní údržby pro město Rožnov p.R." s firmou A.S.A., spol. s r.o., se sídlem Ďablická 791/89, Praha , 182 00 IČ 45809712, DIČ Cz45809712 ,dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 27.11.2005.

1027/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Údržba zeleně ve městě Rožnov p.R." dle důvodové zprávy.

1028/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „O provozování městského útulku pro psy v Rožnově p.R.“, uzavřené s MUDr. Radimem Korbášem, dne 1.2.2005, jímž se prodlužuje platnost a účinnost této smlouvy do 31.12.2007 a mění se cena za pobytový den dle důvodové zprávy. Zároveň ukládá starostovi města dodatek podepsat do 10.12.2005.

1029/42 Rada města rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, o zrušení veřené výzvy na ideovou architektonicko- urbanistickou studii " Městský park v Rožnově p.R." dle důvodové zprávy a zároveň ukládá odboru správy majetku připravit nové zadání studie pro Městský park s ohledem na výsledek jednání hodnotící komise ze dne 31.10.2005, včetně svolání dalšího jednání hodnotící komise.

1030/42 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, záměr na prodej částí městských pozemků st. p.č. 57/2 a p.č. 62 vše v k.ú. Rožnov p.R. o celkové výměře cca 25m2 ve prospěch Farní charity Rožnov p.R., IČO 44740620. Rada města ukládá Odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zastupitelstvu města.

1031/42 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst.1a § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, záměr na pronájem městských pozemků v k.ú. Rožnov p.R., Tylovice, Hážovice, Dolní Bečva, Hutisko, Valašská Bystřice a Vigantice dle přiloženého seznamu ve prospěch společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o, Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v radě města.

1032/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene na městském pozemku p.č. 4849/1 a 1224/2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Severomoravská energetika, a.s. se sídlem v Ostravě, 28. října 152, IČ 47675691. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

1033/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene na městském pozemku p.č. 1040/5 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch ON Semiconductor Czech republic, s.r.o., právní nástupce se sídlem v Rožnově p.R., 1.máje 2230, IČ 26821532. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

1034/42 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, kupní smlouvu o prodeji souboru movitých věcí dle přiloženého seznamu z vlastnictví PAMA, s.r.o., Rožnov p.R. ,Letenská č. 1918,IČ 18054927 do majetku města Rožnova p.R. Rada města ukládá starostovi podepsat tuto smlouvu.

1035/42 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.), zákona č.128/2000 Sb. O obcích v platném znění, ukončení nájemní smlouvy na byt N93 v domě čp.2330 na ul.Lesní dohodou, dle důvodové zprávy.

1036/42 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.), zákona č.128/2000 Sb. O obcích v platném znění, nájem městského bytu č.N93 v domě čp.2330 na ulici Lesní a č.405 v domě čp.1059 na ulici 1.máje, oba o velikosti 1+0 , na dobu určitou 6 měsíců nájemcům, dle důvodové zprávy.

1037/42 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.), zákona č.128/2000 Sb. O obcích v platném znění, společný nájem městského bytu č.18 domě čp.1697 na ulici Borová, dle důvodové zprávy.

. 1038/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, na akci Rožnov p.R. „Dešťová kanalizace Bučiska„ s firmou ELEKTROPROJEKTA ROŽNOV, a.s dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1039/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Zastřešení zimního stadionu“ Rožnov p.R. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1040/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, smlouvu o dílo na akci „Oprava šachet a rekonstrukce vodovodního řadu Koryčanské Paseky v Rožnově p.R.“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 30.11.2005.

1041/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 ve vazbě na § 34a), zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění, pravidla pro užívání znaku a praporu města Rožnova p.R.

1042/42 Rada města schvaluje podle § 102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání jmenování členů školských rad ustanovených při základních školách zřizovaných městem Rožnovem p.R. dle důvodové zprávy.

1043/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2), písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 3 odst. 5 zákona číslo 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech v platném znění, změny výše příplatků za vedení a osobních příplatků ředitelům (ředitelkám) příspěvkových organizací zřízených městem Rožnovem p.R. s účinností od 1.12. 2005 dle důvodové zprávy.

1044/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2), písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 3 odst. 5 zákona číslo 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech ve znění pozdějších předpisů, výši odměn ředitelů (ředitelek) příspěvkových organizací zřizovaných Městem Rožnovem p.R. za II. pololetí roku 2005 dle důvodové zprávy.

1045/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2), písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Zásady pro stanovení platových tarifů, ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Rožnovem p.R. dle důvodové zprávy.

1046/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2), písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Pokyn rady města k pravidelnému hodnocení práce ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Městem Rožnov p.R. dle důvodové zprávy.

1047/42 Rada města bere na vědomí podle §102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb.o obcích v platném znění, výši navrhovaných odměn pro rok 2005 a doporučuje zastupitelstvu města tyto odměny schválit.

1048/42 Rada města schvaluje ustanovení řídící skupiny pro komunitní plánování sociálních služeb ve složení Mgr. Libuše Rousová, RNDr. Jaroslav Klimek, Petr Jelínek a ukládá tajemníkovi MěÚ uzavřít s Petrem Jelínkem dohodu o pracovní činnosti na výkon funkce koordinátora podle důvodové zprávy.

1049/42 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, rámcovou smlouvu a dohodu o poskytnutí slev s firmou T-Mobile o telekomunikačních službách a o prodeji telekomunikačních zařízení a jejich příslušenství a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.RNDr. Václav Mikušek
starosta

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 9:38:10 - aktualizováno 13.3.2014 14:39:20 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load