Usnesení z 43. mimořádného zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konaného dne 13.12.2005

U s n e s e n í 43. mimořádného zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm, konané 13. prosince 20051050/43 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 1), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě o poskytování sociálních služeb v Domě na půl cesty mezi Městem Rožnovem p.R. a Nadějí, o.s. se sídlem Varšavská 37/738, Praha 2 , zastoupenou předsedou Mgr. Iljou Hradeckým, dle důvodové zprávy.

1051/43 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, smlouvu o dílo s firmou ALPINE stavební společnost CZ a.s. se sídlem Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí na realizaci opravy živičného krytu komunikace III tř. Rožnov p.R.-Tylovice-Hážovice po realizaci akce „Čistá Bečva“ v Rožnově pod Radhoštěm.

1052/43 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Dodatky ke smlouvám o dodávce zemního plynu“ číslo 1133845, 1236695, 910836, 612309 se společností Severomoravská plynárenská, a.s. Rada města ukládá starostovi města tyto dodatky ke smlouvám podepsat.

1053/43 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2) písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu na pronájem městských pozemků v k.ú. Rožnov p.R., Tylovice, Hážovice, Dolní Bečva, Hutisko, Valašská Bystřice a Vigantice v celkové výměře 9,897.063 m2, dle přiloženého seznamu ve prospěch společnosti Městské lesy Rožnov, s.r.o, Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1054/43 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, „Smlouvu, kterou Zlínský kraj daruje Městu Rožnov pod Radhoštěm movitý majetek, který spravoval do 30. 6. 2005 Dům dětí a mládeže Rožnov pod Radhoštěm“, „Smlouvu, kterou Zlínský kraj daruje Středisku volného času Rožnov pod Radhoštěm finanční prostředky do fondu kulturních a sociálních potřeb prostřednictvím rozpočtu Města Rožnova pod Radhoštěm „ a „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje Městu Rožnov pod Radhoštěm ve výši zůstatku peněžních fondů zrušené příspěvkové organizace – Dům dětí a mládeže Rožnov pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy.RNDr. Václav Mikušek
starosta
Mgr. Libuše Rousová
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 9:38:18 - aktualizováno 13.3.2014 14:39:12 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load