Usnesení 44. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 12.12.2006

U s n e s e n í

44. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm,
konané 10. ledna 20061055/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2 písmene a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, § 16 odst. 2 písmene c) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a usnesení zastupitelstva města číslo IV./3 ze dne 15.4.2003, rozpočtová opatření pro rok 2005 dle důvodové zprávy, v celkové výši +569 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

1056/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, členy hodnotící komise, včetně náhradníků pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku " Údržba zeleně ve městě Rožnov p.R." dle důvodové zprávy.

1057/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o náhradě za umístění inženýrských sítí a jiných vedení (omezení užívání nemovitostí) na stavbě „Osvětlení přechodů pro chodce Rožnov p.R.“ uzavřenou s Ředitestvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle a Ing. Jiřím Šteflem, bytem Hutisko-Solanec dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 30.1.2006.

1058/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, řád veřejného pohřebiště Rožnov p.R. - ul. 5. května (Starý hřbitov), Řád veřejného pohřebiště Rožnov p.R. - Tylovice a Řád veřejného pohřebiště Rožnov p.R. - Horní Paseky (Evangelický hřbitov) dle důvodové zprávy.

1059/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb.o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo "Na svoz a odstranění směsného komunálního, velkoobjemového, nebezpečného a tříděného odpadu na území města Rožnova p.R." s firmou .A.S.A., spol. s r.o. , Ďáblická 791/89, Praha 8, PSČ 182 00 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 30.1.2006.

1060/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm.m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené s Annou Trhlíkovou, bytem Rožnov p.R. o zvýšení nájemného dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 30.1.2006.

1061/44 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na pronájem části městského pozemku p.č. 2129/9 o výměře 195 m2 v k.ú. Rožnov p.R., ve prospěch manželů Kubíkových, Lesní 2330, Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v radě města.

1062/44 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na prodej části městského pozemku p.č. 1195 v k.ú. Tylovice o výměře cca 130m2 ve prospěch Ing. Víta Petřvalského, bytem Dolní Dráhy 1870, Rožnov p.R. Rada města ukládá Odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zastupitelstvu města.

1063/44 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na prodej části pozemku p.č. 785/9 – trvalý travní porost o výměře cca 31 m2 v k.ú. Tylovice ve prospěch Ing. Pavla a Jany Onheiserových, všichni bytem Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zasedání zastupitelstva města.

1064/44 Rada města nevyhlašuje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na prodej části městského pozemku p.č. 1148/1 v k.ú. Rožnov p.R. o výměře cca 23m2 ve prospěch Ing. Stanislava Šenkýře, bytem Svazarmovská 1574, Rožnov p.R. a Jaromíra Kazíka bytem Svazarmovská 1574, Rožnov p.R.

1065/44 Rada města neschvaluje v souladu s § 102, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prominutí úhrady dle zásad pro udělování výjimky na základě žádosti Ing. Nikol Elichové a Andrey Vránové, obě bytem Masarykovo nám. 38, Rožnov p.R. Žadatelky však v případě splnění podmínek OTP podle § 138 písm. a) zák.č. 50/1976 Sb., v platném znění, (stavební zákon) v termínu do 31.12.2007 mohou požádat o vrácení úhrady.Rada města ukládá odboru správy majetku oznámit tuto skutečnost žadatelkám.

1066/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dohodu o ukončení platnosti a účinnosti smlouvy o dílo č. VII/95 ze dne 15.5.1995 uzavřené mezi Městem Rožnov p.R. a Ing. Jiřím Šteflem. Platnost a účinnost této smlouvy bude ukončena dne 31.12.2006 dle důvodové zprávy. Dále rada města ukládá odboru správy majetku písemně zpracovat dohodu a starostovi města tuto dohodu podepsat do 31.1.2006.

1067/44 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. O obcích, v platném znění, nájem městského bytu č.B78 v domě čp.2330 na ulici Lesní o velikosti 1+0 , na dobu určitou 6 měsíců nájemcům, dle důvodové zprávy.

1068/44 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. O obcích, v platném znění, nájem městského bytu č.B22 v domě čp.2330 na ulici Lesní na dobu určitou 3 měsíce současným uživatelům bytu,dle důvodové zprávy.

1069/44 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. O obcích, v platném znění, nájem městského bytu č.B74 v domě čp.2330 na ulici Lesní na dobu určitou 6 měsíců současným uživatelům bytu,dle důvodové zprávy.

1070/44 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. O obcích, v platném znění, nájem městského bytu č.14 v domě č.1684 na ulici Svazarmovská na dobu určitou 6 měsíců současné uživatelce bytu a současně souhlasí se splátkami kauce na byt, dle důvodové zprávy.

1071/44 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. O obcích, v platném znění, vzájemnou výměnu nájmu městského bytu č.205/1059 na ul. 1. máje a nájmu bytu č.49/1750 na ul. Jaroňkova z majetku Stavebního bytového družstva Rožnov p.R., mezi současnými nájemci, dle důvodové zprávy.

1072/44 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. O obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.206 v domě čp.1059 na ul. 1. máje o 3 roky, dle důvodové zprávy.

1073/44 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. O obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.45/1443 na ul. Moravská, N64/2330 na ul. Lesní a 212/1059 na ul. 1. máje o 1 rok, dle důvodové zprávy.

1074/44 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. O obcích, v platném znění, “Dodatek č.1“ k Mandátní smlouvě o výkonu správy bytového fondu s Komerčními domy Rožnov s.r.o. ze dne 27.8.2004, dle důvodové zprávy.

1075/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na investiční výstavbu na akci „JZ obchvat CMZ“, kterým je upravena výše finančních částek ve vztahu k jednotlivým stavebním objektům financovaných z příspěvku Města Rožnova p.R., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1076/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 000176/2005/IO/DIL na realizaci stavby „Úprava komunikace ul. Sokolská“, kterým je prodloužena doba plnění do 30.4.2006., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1077/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Smlouvy o uměleckém výkonu“ s agenturou 1A Agency pro účinkování na plese města Rožnova p.R. a ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

1078/44 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změny výše platových tarifů ředitelům(kám) příspěvkových organizací s účinností od 1.1. 2006, dle důvodové zprávy.

1079/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, systém hodnocení výkonu zaměstnanců Městského úřadu Rožnov p.R. a jeho návaznost na stanovení nadtarifních složek platu zaměstnanců, dle důvodové zprávy.

1080/44 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, finanční výpomoc pro rok 2006 na další studium ve výši 10 000,- Kč pro Kateřinu a nezletilou Lucii Martinátovou, bytem Rožnov p/R. Kontrola nad účelným čerpáním je prováděna pracovnicí sociálního odboru městského úřadu p. Miroslavou Žitníkovou.

1081/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek číslo 2 ke smlouvě o službách technické podpory TP/MIS2003/Rožnov s firmou GEOVAP, spol. s r.o. , který řeší zabezpečení programových produktů příjmových agend a ukládá starostovi tento dodatek smlouvy podepsat.

1082/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu se společností ČESKÝ TELECOM a.s. o změně účastníka služby euroISDN a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

1083/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, LICENČNÍ SMLOUVU, která opravňuje užívat otofotomapy správního území obce Rožnov p.R. a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

1084/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě o výkonu správy nemovitého majetku mezi Městem Rožnovem p.R. a Komerčními domy Rožnov p.R., spol. s r.o. a to na dobu určitou 5 let, dle důvodové zprávy.

1085/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Smlouvu o partnerství a spolupráci se Zlínským krajem, dle důvodové zprávy.

1086/44 Rada města schvaluje zahraniční služební cestu Mgr. Tomáše Grosse do města Bratislava na Slovensku ve dnech 25.1. - 27.1.2006 dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává v souladu s § 12 a 13, zákona č. 119/1992Sb. v platném znění, poskytnutí stravného v cizí měně a schvaluje rovněž úhradu nákladů spojených s ubytováním v zahraničí.

1087/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě č. 21541871 o telekomunikačních službách, uzavřený s firmou T-Mobile a ukládá starostovi tento dodatek smlouvy podepsat.
Dále rada města schvaluje subjekty, kterým uděluje souhlas k přistoupení k Rámcové smlouvě č. 21541871, za podmínek v této smlouvě uvedených, dle důvodové zprávy. Zároveň ukládá tajemníkovi městského úřadu, pokud o to požádají, tento souhlas vydat.

1088/44 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohodu mezi Městem Rožnov p.R. a zájmovým sdružením právnických osob Průmyslový areál Rožnov p.R, dle důvodové zprávy.RNDr. Václav Mikušek
starosta

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 9:56:01 - aktualizováno 13.3.2014 14:43:49 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load