Usnesení 45. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 12.12.2006

U s n e s e n í

45. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm,
konané 7. února 20061089/45 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu "O zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů" s firmou EKO-KOM,a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4,140 21 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.2.2006. 

1090/45 Rada města schvaluje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,v platném znění, smlouvu na pronájem části městského pozemku p.č. 2129/9 o výměře 195 m2 v k.ú. Rožnov p.R., ve prospěch manželů Kubíkových, Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1091/45 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení lhůty do 31.12.2007 a neschvaluje prominutí úhrady dle zásad pro udělování výjimky z OTP pro parkování podle § 138 a) zákona číslo 50/1976 Sb., v platném znění (stavební zákon), na základě žádosti Richarda Peška, Lesní 2330, Rožnov pod Radhoštěm. Žadatel zaplatí úhradu ve výši 220.000,-Kč a v případě splnění podmínek OTP dle § 138 a) zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění, v termínu do 31.12.2007 může požádat o vrácení této úhrady. Rada města ukládá odboru správy majetku oznámit tuto skutečnost žadateli.

1092/45 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. O obcích, v platném znění, ukončení nájemní smlouvy na byt č.11 v domě čp.1779 na ulici Kulturní dohodou, dle důvodové zprávy.

1093/45 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem městského bytu č.11 v domě čp.1779 na ulici Kulturní na dobu určitou 6 měsíců nájemcům, dle důvodové zprávy.

1094/45 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem městského bytu č.408 v domě čp.1059 na ulici 1.máje na dobu určitou v trvání 6 měsíců nájemci, dle důvodové zprávy.

1095/45 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem městského bytu č.1 v domě čp.1774 na ulici Kulturní na dobu určitou v trvání 6 měsíců včetně zvláštního ustanovení v nájemní smlouvě nájemci, dle důvodové zprávy.

1096/45 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem městských bytů č.N77 a N43, oba v domě čp.2330 na ulici Lesní na dobu určitou v trvání 6 měsíců nájemcům, dle důvodové zprávy.

1097/45 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem městského bytu č.213 v domě čp.1059 na ulici 1.máje na dobu určitou v trvání 6 měsíců nájemci, dle důvodové zprávy.

1098/45 Rada města schvaluje ve smyslu §102 odst.2 písm.m.) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, společný nájem městského bytu č.10 domě čp.1160 na ulici 1.máje, dle důvodové zprávy.

1099/45 Rada města schvaluje ve smyslu §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.214 v domě čp.1059 na ul.1.máje,N39 a B52 v domě čp.2330 na ulici Lesní o 3 roky, dle důvodové zprávy.

1100/45 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.407 v domě čp.1059 na ulici 1.máje a č.B49 v domě čp.2330 na ulici Lesní o 1 rok, dle důvodové zprávy.

1101/45 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.N67 v domě čp.2330 na ulici Lesní o 6 měsíců, dle důvodové zprávy.

1102/45 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.B56 a B65 v domě čp.2330 na ul.Lesní o 4 měsíce, dle důvodové zprávy.

1103/45 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.101 v domě čp.1059 naul.1.máje o 3 měsíce, dle důvodové zprávy.

1104/45 Rada města schvaluje smlouvu o dílo č.12/05/06 mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing.arch.Leopoldem Pšenčíkem , Atelier Utilis , pro zpracování návrhu změny č.4 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu v Rožnově pod Radhoštěm.

1105/45 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o pronájmu manipulační plochy, za účelem uskladnění kanalizačních trub a tvarovek pro realizaci kanalizačních přípojek, v rámci akce „Čistá řeka Bečva“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1106/45 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o umístění technického zařízení dle přílohy a důvodové zprávy a ukládá městskému úřadu zajistit podepsání této smlouvy oprávněnými osobami.

1107/45 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2) pís. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 23 odst. 3 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, povolení výjimky z počtu dětí ve třídě pro Mateřskou školu Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 1444, okres Vsetín, dle důvodové zprávy.

1108/45 Rada města jmenuje v souladu s §102 odst.2 písm.b.) zák.č.128/2000 Sb. o obcích,v platném znění, do funkce člena bytové komise rady města pana Romana Krystyníka, sociálního pracovníka sociálního odboru Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

1109/45 Rada města schvaluje darovací smlouvu s DEZA a.s. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat a následně zajistit její realizaci.RNDr. Václav Mikušek
starosta

Ing. František Šulgan
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 9:56:32 - aktualizováno 13.3.2014 14:43:42 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load