Usnesení 46. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 12.12.2006

U s n e s e n í

46. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm,
konané 7. března 20061110/46 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek číslo 1 ke smlouvě o úvěru č. 2932/05/LCD ze dne 29.9.2005 mezi Českou spořitelnou a.s. a Městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi města aby tento dodatek číslo 1 podepsal v termínu do 15.3.2006.

1111/46 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek číslo 1 ke smlouvě o úvěru č. 2933/05/LCD ze dne 29.9.2005 mezi Českou spořitelnou a.s. a Městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi města aby tento dodatek číslo 1 podepsal v termínu do 15.3.2006.

1112/46 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, darovací smlouvu s CS CABOT s.r.o., IČ:14612411, o poskytnutí finančního daru ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm ve výši 500 000,- Kč a ukládá starostovi města aby smlouvu podepsal v termínu do 15.3.2006.

1113/46 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek číslo 1 ke smlouvě o úvěru číslo 3832/05/5174 ze dne 14.10.2005 mezi ČSOB a.s. a Městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi města aby tento dodatek číslo 1 podepsal v termínu do 15.3.2006.

1114/46 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo "Skládka TKO Rožnov p.R. - monitoring 2006" uzavřenou mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou UNIGEO a.s. Ostrava-Hrabová dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 31.3.2006.

1115/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dohodu o ukončení platnosti a účinnosti smlouvy o dílo ze dne 23.9.1992 uzavřené mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Oldřiškou Bolckovu. Platnost a účinnost této smlouvy bude ukončena dne 31.3.2006 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat do 31.3.2006.

1116/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 128/200 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Jaroslavem Bolckem o správě veřejného pohřebiště v Rožnově p.R. - Tylovicích, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 31.3.2006.

1117/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2006 Sb. o obcích, v platném znění, ceník nájmu hrobových míst a služeb spojených s nájmem hrobového místa na veřejném pohřebišti v Tylovicích.

1118/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.2 písm.m) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, vzorovou nájemní smlouvu mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a nájemcem hrobového místa na hřbitově v Tylovicích, dle důvodové zprávy a zmocňuje Ing. Simonu Vojkůvkovou tuto smlouvu podepsat.

1119/46 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, umístění dodatkové tabulky - vyhrazené parkování a 1 parkovací místo pro invalidy, bez finanční náhrady, na p.č. 4849/1 v k.ú. Rožnov p.R. pro Finanční úřad Rožnov p.R., Písečná 1777 dle důvodové zprávy. Dále ukládá odboru správy majetku projednat tuto změnu s dotčenými ogány státní správy. Náklady na značení budou hrazeny žadatelem.

1120/46 Rada města rozhoduje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, o přidělení veřejné zakázky "Údržba zeleně ve městě Rožnov p.R."
a) část 1 firmě : Milan Molitor, Uhliska 241, Rožnov pod Radhoštěm za nabídkovou cenu 15 832 126 Kč vč. DPH.
b) část 2 firmě : Ing. Jaroslav Míček, Láz 1675, Rožnov pod Radhoštěm, za nabídkovou cenu 13 607 602 Kč vč. DPH.
a schvaluje pořadí nabídek :
a) část 1 : Milan Molitor, Uhliska 241, Rožnov pod Radhoštěm
b) část 2 : Ing. Jaroslav Míček, Láz 1675, Rožnov pod Radhoštěm

1121/46 Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu městského pozemku p.č. 2125/3 se společností GRAFIA NOVA s.r.o a vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na pronájem části městského pozemku p.č. 2125/4 o výměře 42 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch společnosti GRAFIA NOVA s r.o.“ IČO 65142471 se sídlem v Rožnově p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na následující radě města. Rada města ukládá starostovi města podepsat schválenou dohodu o ukončení nájmu.

1122/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 4.dubna 2002 s Lubomírem Kleinem jako pronajímatelem a Městem Rožnov p.R. jako nájemcem p.č. 3615/5 – ostatní plocha v k.ú Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města schválený dodatek č.3 nájemní smlouvy podepsat.

1123/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek k nájemním smlouvám s: 1. ŠIVAT s.r.o., se sídlem v Rožnově p.R., IČ: 60776498, zastoupenou jednatelem Ing.Jaroslavem Trhlíkem jako pronajímatelem – dodatek č. 2 2. Annou Trhlíkovou, Meziříčská 525, Rožnov p.R. Ing. Josefem Šivicem, Křenická 2255, Praha 10 Monikou Šivicovou, Podvinný Mlýn 2126, Praha 9 jako pronajímateli – dodatek č. 1.
Rada města ukládá starostovi města podepsat schválené dodatky smlouvy.

1124/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení nájemního vztahu na základě žádosti nájemce – Ivy Hlaváčové – Propago, reklamní agentura, IČ 12118273, a to k 31.3.2006 pro smlouvy: 1. Smlouva o dílo – vybudování a provozování orientačního systému města ze dne 15.6.1999, 2. Smlouva o umísťování reklam a informačních tabulí na sloupech městského veřejného osvětlení ze dne 14.3.2003. Rada města ukládá odboru správy majetku oznámit žadateli souhlas s ukončením nájemního vztahu.

1125/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o umísťování reklam a informačních tabulí na sloupech městského veřejného osvětlení s Darjou Jirouškovou – PROPAGO, IČ: 42034345, Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města podepsat schválenou smlouvu.

1126/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene na městském pozemku p.č. 1101/23 v k.ú. Tylovice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Praze 2, Vinohradská 325/8, IČ: 27232425. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

1127/46 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zák.č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem městského bytu č.12 v domě čp.1443 na ulici Moravská na dobu určitou 3 měsíce současné uživatelce bytu, dle důvodové zprávy.

1128/46 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.B21, B26, N42 a N49 v domě čp.2330 na ul. Lesní a č.1 a č.10 v domě čp.1779 na ul.Kulturní o 3 roky, dle důvodové zprávy.

1129/46 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.63 v domě čp.1443 na ulici Moravská a č.306 v domě čp.1059 na ul.1.máje o 1 rok, dle důvodové zprávy.

1130/46 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.2 a č.43 v domě čp.1443 na ulici Moravská o 6 měsíců, dle důvodové zprávy.

1131/46 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.404 v domě čp.1059 na ul.1.máje o 3 měsíce, dle důvodové zprávy.

1132/46 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.B14 v domě čp.2330 na ulici Lesní a č.413 v domě čp.1059 na ul.1.máje o 2 měsíce, dle důvodové zprávy.

1133/46 Rada města neschvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č. B25 v domě čp.2330 na ul. Lesní a č.415 v domě čp.1059 na ul.1.máje, dle důvodové zprávy.

1134/46 Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou chráněné krajinné oblasti Beskydy v Rožnově p.R. o vypůjčení územně plánovací dokumentace města Rožnova p.R.

1135/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2, písm. j, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu celkového počtu zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 140, dle důvodové zprávy.

1136/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Smlouvu o převodu majetku mezi Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje a Městem Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1137/46 Rada města schvaluje, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Dodatek ke Smlouvě o obchodní spolupráci ze dne 17.1.2001 mezi Městem Rožnovem pod Radhoštěm a společností DARUMA, spol. s r.o. a ukládá starostovi města podepsat tento dodatek.

1138/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v plateném znění, Dodatku ke Smlouvě o spolupráci ze dne 12.ledna 2005 mezi Městem Rožnovem pod Radhoštěm a Valašským královstvím, spol. s r.o. a ukládá starostovi města podepsat tento dodatek.

1139/46 Rada města vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výběrové řízení na obsazení funkce ředitele, ředitelky Městské knihovny Rožnova p.R. – příspěvkové organizace zřizované Městem Rožnov pod Radhoštěm a jmenuje výběrovou komisi k tomuto výběrovému řízení dle důvodové zprávy.

1140/46 Rada města souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v návaznosti na § 26 zákoníku práce, v platném znění, s dohodou o pokračování zvýšení kvalifikace podle § 143 zákoníku práce mezi zaměstnavatelem Mateřskou školou Radost, Rožnov p.R., 5. května 1701, okres Vsetín, příspěvková organizace a zaměstnancem mateřské školy - ředitelkou MŠ paní Bc. Milenou Kohoutovou.

1141/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohodu o úhradě částečných nákladu spojených s pobytem matek v Domově pro matky v tísni, manž. Curievých 604, 674 01 Třebíč a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.

1142/46 Rada města schvaluje, v souladu s § 102, odst. 3. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o provedení přípravy budoucích pěstounů a osvojitelů s firmou TRIA-LOG, obč. sdružení, Orlí 20, 602 00 Brno a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1143/46 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na realizaci akce “Stavební úpravy kanceláří Rožnov p.R., Letenská č.p.1918“ se zhotovitelem Markem Válkem dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat .RNDr. Václav Mikušek
starosta

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 9:56:49 - aktualizováno 13.3.2014 14:43:35 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load