Usnesení 47. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 12.12.2006

U s n e s e n í

47. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm, konané 3. dubna 20061144/47 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dohodu o ukončení smluvního vztahu založeného mandátní smlouvou o výkonu správy, údržby a provozu zimního stadionu mezi Městem Rožnovem pod Radhoštěm a Hockey Club Rožnov pod Radhoštěm, občanské sdružení, IČ:48773026, se sídlem v Rožnově p.R., Bučiska 2305 a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat v termínu do 15.4.2006.

1145/47 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, darovací smlouvu se společností MERTRADE spol. s r.o. , IČ: 00576328, se sídlem třída Spojenců 22, Olomouc, o poskytnutí finančního daru ve prospěch města Rožnova pod Radhoštěm v částce 200.000,- Kč a ukládá starostovi města aby smlouvu podepsal v termínu do 15.4.2006.

1146/47 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo "Oprava komunikací v majetku města Rožnov pod Radhoštěm tryskovou metodou TURBO a vysprávka asfaltovou směsí (ABS 1) s firmou Správa a údržba silnic Valašská, s.r.o, Jiráskova 35, Valašské Meziříčí 757 59 " a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 30.4.2006.

1147/47 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na " Obnovu zeleně na ulici Partyzánská s firmou Milan Molitor, IČ: 185014639 se sídlem v Rožnověv p.R. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.4.2006 .

1148/47 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo " Stavba chodníku pro pěší a zabudování informační tabule " Lázeňský hájek" v městském parku" s firmou Pavel Čáň, Zašová 605, 756 51 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 10.4.2006.

1149/47 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 128/200 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na pronájem části městského pozemku p.č. 942/1 o výměře 34 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Jakuba a Antonína Porubových, oba bytem Rožnově p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na následující radě města.

1150/47 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2m) a 3 zákona č. 128/2006 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o nájmu části městského pozemku p.č. 2125/4 o výměře 42 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch společnosti GRAFIA NOVA s r.o.“ IČO 65142471 se sídlem v Rožnově p.R.. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1151/47 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo „Oprava komunikace pro pěší – Rožnov p.R. - ulice Ostravská – uložení obrub“ s firmou Jaromír Drápala, Pivovarská 27, 756 61 Rožnov p.R., a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 6.4.2006.

1152/47 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.20 a 22 v domě čp.1443 na ulici Moravská o 1 rok, dle důvodové zprávy.

1153/47 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.317 v domě čp.1059 na ulici 1.máje, č.82 v domě čp.1443 na ulici Moravská a č.B2 v domě čp.2330 na ulici Lesní o 6 měsíců, dle důvodové zprávy.

1154/47 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.411 v domě čp.1059 na ul.1.máje a č.4, 27 a 68 v domě čp.1443 na ulici Moravská o 3 měsíce, dle důvodové zprávy.

1155/47 Rada města neschvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.70/1443 na ulici Moravská, dle důvodové zprávy.

1156/47 Rada města neuděluje souhlas v souladu s §102 odst.2 písm.m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, s prodloužením podnájemní smlouvy na městský bytč.B45 v domě čp.2330 na ul.Lesní, dle důvodové zprávy.

1157/47 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na realizaci akce“ Zastávka autobusů na ul. Videčská“ se zhotovitelem firmou TRAVOLS, spol. s r.o. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1158/47 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro akci „Vodovod k budově č.p.2330 na Lesní ulici“ s firmou VODING HRANICE, spol. s r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1159/47 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, mandátní smlouvu na výkon zadavatelských činností na veřejné zakázce - výběr zhotovitele stavby „Vodovod Rožnov p.R. – Horní Paseky, 1.etapa“ s firmou JUSTITIA s.r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Rada města zároveň zmocňuje firmu JUSTITIA s.r.o., se sídlem 28.října 1142/168, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory k zastupování zadavatele ve věci veřejné zakázky „Vodovod Rožnov p.R. – Horní Paseky, 1.etapa“ v souladu s touto smlouvou.

1160/47 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 000198/2005/IO/DIL, na realizaci stavby „Zastřešení zimního stadionu“, kterým jsou upraveny platební podmínky, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1161/47 Rada města schvaluje navrženou smlouvu o dílo pro "Vypracování lesních hospodářských osnov pro majitele lesů v zařizovacím obvodu Rožnov p.R. s dobou platnosti od 1.1.2007 do 31. 12. 2016", jejímž zhotovitelem je Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s., Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek, dle důvodové zprávy.

1162/47 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s § 4 odst. 4 písm. a), nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě , ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zařazení p. Lenky Vičarové, ředitelky T-klubu – kulturní agentury a p. Karla Janouška, ředitele Záchranného hasičského Sboru města Rožnova pod Radhoštěm do platové třídy dle důvodové zprávy.

1163/47 Rada města v souladu s §102 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b) a d) pokynu k pravidelnému hodnocení práce ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm zvolila Ing. Františka Šulgana členem hodnotící komise pro komplexní hodnocení ředitele Záchranné hasičské služby Rožnov pod Radhoštěm a souhlasí, aby Ing. Zdeněk Holub byl dalším členem uvedené hodnotící komise.

1164/47 Rada města v souladu s § 144 odst. 1 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje nejvyšší počet dětí, žáků a studentů, kteří se mohou účastnit zájmového vzdělávání ve Středisku volného času Rožnov pod Radhoštěm na 1.350 osob.

1165/47 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvy o dílo o přípravě a realizaci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2006 dle přílohy a dle důvodové zprávy. Současně zmocňuje Ing. Boženu Kořenkovou k vystavování objednávek a uzavírání smluv a dohod k zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2006.

1166/47 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek smlouvy s firmou Český TELECOM o přeložení/přemístění telefonní linky a ukládá starostovi města tento dodatek smlouvy podepsat.

1167/47 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o ukončení dílčího smluvního vztahu s firmou Český TELECOM a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1168/47 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o ukončení dílčího smluvního vztahu s firmou Český TELECOM a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1169/47 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo Z06-003 na rozšíření komunikačního systému AVAYA DEFINITY a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1170/47 Rada města bere na vědomí rezignaci pana MUDr. Zdeňka Němečka na funkci člena zastupitelstva města a osvědčuje, že členem zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm se stal místo pana Němečka dne 15.3.2006 Zdeněk Koryčanský.

1171/47 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2002 Sb., o obcích, v platném znění, strukturu internetových stránek zpracovanou ve spolupráci mediální komise a odboru kanceláře starosty, dle důvodové zprávy.

1172/47 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci se Zlínským krajem, dle důvodové zprávy.

1173/47 Rada města Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, uzavřenou mezi městem Rožnov pod Radhoštěm a Státní tiskárnou cenin, státním podnikem. Současně ukládá starostovi města výše uvedenou smlouvu podepsat.RNDr. Václav Mikušek
starosta

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 9:56:56 - aktualizováno 13.3.2014 14:43:28 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load