Usnesení 49. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 12.12.2006

U s n e s e n í

49. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm, konané 2. května 20061175/49 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru ve výši 5.000,- Kč na výsadbu „Lázeňského stromu“ v „Lázeňském hájku“ v Rožnově p.R. od města Hodonín a ukládá starostovi města, aby darovací smlouvu podepsal v termínu do 20.5.2006.

1176/49 Rada města souhlasí v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s odkoupením 1 ks akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. se zvláštními právy od Ministerstva financí České republiky dle důvodové zprávy.

1177/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, smlouvu o dílo " Na odstranění a odvoz bioodpadu produkovaného městem Rožnov pod Radhoštěm" s firmou A.S.A., spol. s.r.o., Frýdecká 740, 739 32 pošta Vratimov a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.5.2006.

1178/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, smlouvu o dílo "Na prodloužení inženýrských sítí Dolní Paseky – Kozinec - komunikace " s firmou TRAVOLS spol. s.r.o., Hasičská 2630, 756 61 Rožnov p.R. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.5.2006.

1179/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, smlouvu o dílo "Na rekonstrukci chodníku na ulici Palackého " s firmou Jiří Sušil, Beskydská 1279, 756 61 Rožnov p.R. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.5.2006.

1180/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, smlouvu o dílo "Údržba zeleně ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část 1 " s firmou Milan Molitor, Uhliska 241, 756 61 Rožnov p.R. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.5.2006.

1181/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, smlouvu o dílo "Údržba zeleně ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část 2 " s firmou Jaroslav Míček, Láz 1675, 756 61 Rožnov p.R. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.5.2006.

1182/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, smlouvu o dílo "Údržba dopravního značení na území města Rožnova pod Radhoštěm " s firmou DZ SATES MORAVA s.r.o., Zašovská 750, P.O. BOX 539, 757 01 Valašké Meziříčí a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.5.2006.

1183/49 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, záměr na pronájem městských pozemků specifikovaných v příloze č.1 o celkové výměře 168.289 m2 včetně součástí a příslušenství v k.ú. Dolní Bečva ve prospěch společnosti Valašský golfový klub spol. s r.o.“ IČ 25874187 se sídlem Rožnov p.R.. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na následující radě města.

1184/49 Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu městských pozemků specifikovaných v nájemní smlouvě ze dne 6.11.2000 uzavřené mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Valašským golfovým klubem – občanským sdružením ke dni 31.5.2006. Rada města ukládá starostovi města podepsat schválenou dohodu o ukončení nájmu.

1185/49 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na prodej části pozemku p.č. 3605/3 – ostatní plocha o výměře 203 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Richarda Peška, bytem Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zasedání zastupitelstva města.

1186/49 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na pronájem části městského majetku o výměře 1,75 m2 (zábradlí mostu přes potok Hážovku s příjezdem do areálu bývalého školního statku) v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch společnosti KASTINI NEON s.r.o., IČ 62302400 se sídlem provozovny v Rožnově p.R., Tylovice. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na radě města dne 30.5.2006.

1187/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na vybudování a provozování orientačního systému města s Darjou Jirouškovou – PROPAGO, IČ 42034345, Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu, dle důvodové zprávy.

1188/49 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vystavení celoroční parkovací karty pro vozidlo společnosti Myonic s.r.o., pro městská parkoviště na ulici Bayerova, Náměstí míru (u pošty) a Masarykově náměstí s volným parkováním max. dvě hodiny denně v pracovní dny. Rada města ukládá odboru správy majetku celoroční parkovací kartu vystavit a tajemníkovi města tuto kartu podepsat.

1189/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dohodu o omezení užívání silnice III. třídy mezi Ředitelství silnic Zlínského kraje, Městem Rožnov pod Radhoštěm a zhotovitelem a ukládá starostovi města dohodu podepsat.

1190/49 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nájem městského bytu č.1 v domě čp.467 na ulici Sevastopolská na dobu určitou v trvání 9 měsíců nájemci, dle důvodové zprávy.

1191/49 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nájem městského bytu č.B28 v domě čp.2330 na ulici Lesní na dobu určitou v trvání 3 měsíců nájemcům, dle důvodové zprávy.

1192/49 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nájem městských bytů č.414 v domě čp.1059 na ul.1.máje a č.N43 v domě čp.2330 na ul.Lesní, na dobu určitou v trvání 6 měsíců nájemcům, dle důvodové zprávy.

1193/49 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nájem městského bytu č. B20 v domě čp. 2330 na ulici Lesní na dobu určitou v trvání 6 měsíců nájemcům, dle důvodové zprávy.

1194/49 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.7 v domě čp.1684 na ul.Svazarmovská, č.15 v domě čp.1779 na ul.Kulturní a N81 a B53 v domě čp.2330 na ul. Lesní o 3 roky, dle důvodové zprávy.

1195/49 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.215 a 301 v domě čp.1059 na ulici 1. máje o 1 rok, dle důvodové zprávy.

1196/49 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.101/1059 na ul. 1. máje o 5 měsíců, dle důvodové zprávy.

1197/49 Rada Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.B30 v domě čp.2330 na ul.Lesní o 4 měsíce, dle důvodové zprávy.

1198/49 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.413 v domě čp.1059 na ulici 1.máje a č.B14 a B15 v domě čp.2330 na ulici Lesní o 2 měsíce, dle důvodové zprávy.

1199/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 000199/2005/IO/DIL, na realizaci propojení budov MěÚ č.p. 1918 (PAMA) s budovou Radnice č.p. 128 optickým a metalickým kabelem, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1200/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na „Projekt regenerace panelového sídliště v Rožnově p.R.“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a ing. arch. Alešem Putnou a schválení členů pracovní skupiny, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1201/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,vzorovou smlouvu o výpůjčce movitých věcí- poskytování materiálu na vybudování kanalizačních přípojek, v rámci realizace projektu „Čistá Bečva“ občanům města Rožnova pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města konkrétní smlouvy podepsat.

1202/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 000039/2006/IO/DIL na vypracování projektové dokumentace pro akci „Vodovod k budově č.p.2330 na Lesní ulici“, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1203/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 000198/2005/IO/DIL, na realizaci stavby „Zastřešení zimního stadionu“, kterým je upravena cena za dílo, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1204/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na realizaci stavby „Zastřešení zimního stadionu“ Rožnov p/R – 2.etapa mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou COMMODUM s.r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1205/49 Rada města schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo na zpracování změny č.4 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm č.smlouvy zhotovitele 45/11/05 č.smlouvy objednatele 192/2005/VYST/DIL ze dne 1.11.2005, dle důvodové zprávy .

1206/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a na základě doporučení výběrové komise jmenuje pana Bc. Pavla Zajíce do funkce ředitele Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm s účinností od 2.5. 2006, dle důvodové zprávy.

1207/49 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na zhotovení věci – dodání a rozmístění kancelářského nábytku v budově MěÚ, ul. Letenská 1918 a Masarykovo nám. 128, dle přílohy č. 1 a č. 2 se zhotovitelem Zdeňkem Vetyškou, Horní Bečva 390 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat.

1208/49 Rada města poskytuje v souladu s §102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, finanční dar ve výši 4.000,- Kč za účelem reprezentace města Rožnova p.R. na Mistrovství světa veteránů ve stolním tenise, dle důvodové zprávy.

1209/49 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek číslo 3 smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací a ukládá starostovi města tento dodatek smlouvy podepsat.

RNDr. Václav Mikušek
starosta


Ing. František Šulgan
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 9:57:13 - aktualizováno 13.3.2014 14:43:21 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load