Usnesení 50. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 12.12.2006

U s n e s e n í

50. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm, konané 30. května 20061210/50 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvy na přijetí finančního daru ve výši 5.000,- Kč na výsadbu „Lázeňského stromu“ v „Lázeňském hájku“ v Rožnově p.R. od obce Bludov, dále přijetí finančního daru v částce 15.000,- Kč od společnosti ZPV Rožnov, s.r.o., IČ: 25367382, 20.000,- Kč, od společnosti A.S.A. spol. s r.o., IČ: 45809712 a 10.000,- Kč od společnosti ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., IČ: 45192286 na zajištění výstavby „Lázeňského hájku“ a ukládá starostovi města, aby darovací smlouvy podepsal v termínu do 20.6.2006.

1211/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, "Smlouvu o odběru bioologicky rozložitelného odpadu" s firmou Agrotech, spol. s r. o. se sídlem Poličná 462, Valašské Meziříčí a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15. 6. 2006.

1212/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo "Oprava opevnění místní komunikace Láz - Hranička - úsek 4,5," s firmou PB SCOM s.r.o., B. Němcové 685, 753 01 Hranice 1 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.6.2006.

1213/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, mandátní smlouvu na výkon zadavatelských činností na veřejné zakázce dodávka služeb " Údržba veřejného osvětlení ve městě Rožnov p.R." a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.6.2006 a zároveň zmocňuje firmu JUSTITIA s.r.o. se sídlem 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory k zastupování zadavatele ve věci veřejné zakázky "Údržba veřejného osvětlení ve městě Rožnov p.R."v souladu s touto smlouvou.

1214/50 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v plantém znění, smlouvu o dílo "Na opravu komunikace na ulici Kulturní a krajnice tělesa komunikace Dolní Paseky Kamenec "s firmou ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o. Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí " a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.6.2006.

1215/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo "Na opravu mostu na školní statek Rožnov pod Radhoštěm - Tylovice " s firmou SANTECH CZ spol.s.r.o. , Sokolská 497, 756 61 Rožnov p.R. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.6.2006.

1216/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo "Výstavba dětského hřiště na sídlišti Láz - zóna A“ s firmou Pavel Čáň, Zašová 605, 756 51 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 15.6.2006.

1217/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dohodu o ukončení nájmu městských pozemků specifikovaných v nájemní smlouvě ze dne 6.11.2000, uzavřené mezi Městem Rožnov p.R a Valašským golfovým klubem-občanským sdružením, IČ 66184479 jako nájemcem, ke dni podpisu nové nájemní smlouvy. Rada města ukládá starostovi města podepsat schválenou dohodu o ukončení nájmu. Tímto usnesením současně ruší své usnesení č. 1184/49 ze dne 2.5.2006.

1218/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene na městském pozemku p.č. 3623/1 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Praze 2, Vinohradská 325/8, IČ 27232425. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

1219/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene na městském pozemku p.č. 1040/5 v k.ú. Rožnov p. R. ve prospěch fy Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, IČ 47674652. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

1220/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na městském pozemku p.č. st. 278/3, 1543/4 a 3564/3 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava, Plynární 2748/6, IČ 47675748. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

1221/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene na městských pozemcích p.č. 3564/14, 3564/15, 3573, 3575/1, 3576/1, 4933 a 4934 v k.ú. Rožnov p.R. a p.č. 15, 23/1, 560, 51, 53, 61, 675/1 a 1337/5 v k.ú. Tylovice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Praze 2, Vinohradská 325/8, IČ 27232425. Rada města ukládá starostovi města podepsat tyto smlouvy.

1222/50 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na prodej městského pozemku p.č. 1195/5 v k.ú. Tylovice o výměře 18 m2 ve prospěch Ing. Víta Petřvalského, bytem Dolní Dráhy 1870, Rožnov p.R.. Rada města ukládá Odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zastupitelstvu města.

1223/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2m) a 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje smlouvu o nájmu části městského majetku o výměře 1,75 m2 (zábradlí mostu přes potok Hážovku s příjezdem do areálu bývalého školního statku) v k.ú. Tylovice ve prospěch společnosti KASTINI NEON s.r.o., IČ 62302400 se sídlem provozovny v Rožnově p.R., Tylovice. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1224/50 Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 102 odst. 1. zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. v platném znění, prodej části pozemku p.č. 3605/3 – ostatní plocha o výměře cca 203 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Richarda Peška, bytem Lesní 2330, Rožnov p.Radhoštěm. Rada města ukládá odboru správy majetku připravit kupní smlouvu k projednání na zasedání zastupitelstva města.

1225/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, udělení souhlasu s podnájmem nebytového prostoru P.01 o výměře 46 m2 v 1. NP objektu č.p. 1918 v k.ú. Rožnov p.R., nájemce PAMA, spol.s r.o. Rožnov pod Radhoštěm, IČ 18054927 na dobu určitou ve prospěch její dceřiné společnosti VMTI, IČ 25353471. Rada města ukládá odboru správy majetku sdělit nájemci písemně tento souhlas.

1226/50 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem nebytové jednotky (garáže) v suterenu domu čp.1774 na ulici Kulturní v Rožnově p.R. na dobu určitou do 30.9.2006 za nájemné 1.000,-Kč měsíčně, dle důvodové zprávy.

1227/50 Rada města schvaluje v souladu s §102 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyhlášení veřejné obchodní soutěže podle §281 a násl.obchodního zákoníku na prodej bytu 3+1 č.5 v domě čp.1571 na ul. Oděská a bytu 2+1 č.39 v domě čp.1574 na ul.Svazarmovská v Rožnově dle důvodové zprávy.

1228/50 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.60 v domě čp.1443 na ul.Moravská o 3 roky, dle důvodové zprávy.

1229/50 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.405 v domě čp.1059 na ul.1.máje a č.N93 v domě čp.2330 na ul.Lesní o 1 rok, dle důvodové zprávy.

1230/50 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.12 v domě čp.1443 na ulici Moravská a č.B56 a č.B65 v domě čp.2330 na ul.Lesní o 5 měsíců, dle důvodové zprávy.

1231/50 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.404 v domě čp.1059 na ul.1.máje o 3 měsíce, dle důvodové zprávy.

1232/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci pro územní řízení „Splašková kanalizace Dolní Paseky“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a VODING HRANICE s.r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1233/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, mandátní smlouvu na výkon zadavatelských činností na veřejné zakázce - výběr zhotovitele stavby „Dům na půl cesty“ v Rožnově p.R. s firmou QUANTUM CZ s.r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Rada města zároveň zmocňuje firmu QUANTUM CZ s.r.o., se sídlem Pod hvězdárnou 745, 757 01 Valašské Meziříčí k zastupování zadavatele ve věci veřejné zakázky „Dům na půl cesty“ v souladu s touto smlouvou.

1234/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, členy hodnotící komise, včetně jejich náhradníků pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci stavby: „Dům na půl cesty“ v Rožnově p.R., dále schvaluje seznam oslovených firem pro podání cenové nabídky v podlimitním zjednodušeném řízení, dle z.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

1235/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, členy hodnotící komise, včetně jejich náhradníků pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci stavby: "Rožnov p.R.-Vodovod Horní Paseky, 1.etapa“, dále schvaluje seznam oslovených firem pro podání cenové nabídky v podlimitním zjednodušeném řízení, dle z.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

1236/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení „Splašková kanalizace ulice Ve včelíně“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Ivo Hradil - Vodoprojekt , dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1237/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dohodu o ukončení platnosti a účinnosti smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru, č.smlouvy ze strany objednatele 000231/2005/IO/DIL uzavřené mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Stanislavem Novákem. Platnost a účinnost této smlouvy bude ukončena ke dni 30.4.2006, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat .

1238/50 Rada města schvaluje zahraniční služební cestu Mgr. Libuše Rousové a Ing. Jana Štěpaníka do města Šrem v Polsku ve dnech 9.6. - 12.6.2006 bez nároků na úhradu stravného, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává v souladu s § 12 a 13, zákona č. 119/1992Sb. v platném znění, poskytnutí kapesného v cizí měně na nutné výdaje ve výši 40% stravného na dobu pobytu v zahraničí.

1239/50 Rada města schvaluje zahraniční služební cestu Ing.Františka Šulgana do města Bergen ve dnech 4.-11.6.2006 bez nároků na úhradu stravného. Rada města zároveň přiznává ve smyslu § 12 a 13, zákona č.119/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplňků poskytnutí kapesného v cizí měně na nutné výdaje ve výši 40% stravného na dobu pobytu v zahraničí.

1240/50 Rada města schvaluje zahraniční služební cestu RNDr. Václava Mikuška, Ing. Jana Štěpaníka, Mgr. Tomáše Grosse, Daniela Vašuta, Ing. Hany Žatkové, Ing. Aleny Jaremejkové, Mgr. Terezie Zlámalové, Dagmar Malinové, Ludmily Pavelkové a Jany Sommerové do města Munkebo v Dánsku ve dnech 23.6. - 30.6.2005 bez nároků na úhradu stravného, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává v souladu s § 12 a 13, zákona č. 119/1992Sb., v platném znění, poskytnutí kapesného v cizí měně na nutné výdaje ve výši 40% stravného na dobu pobytu v zahraničí.

1241/50 Rada města v souladu s § 102, odst. 2 ,písmeno h), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, odvolává z funkce člena Kulturní komise paní Jarmilu Mikuláškovou na základě vlastní žádosti a jmenuje nového člena pana Bac. Pavla Zajíce.

1242/50 Rada města poskytuje v souladu s § 102, písm. f), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, finanční dar ve výši 15.000,- Kč jako podporu pro natočení a vydání profilového CD ZUŠ v Rožnově p/R.

Kromě propagace města, bude na CD umístěn znak města jako sponzora a samotné město toto CD dostane ve 30 kusech pro své propagační účely.

1243/50 Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uděluje souhlas Základní škole Rožnov pod Radhoštěm, Videčská 63, okres Vsetín, příspěvková organizace k uzavření smlouvy o nájmu tepelných zařízení s firmou VAE THERM, spol. s r.o.

1244/50 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2) pís. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 23 odst. 3 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, povolení výjimky z počtu dětí ve třídě pro Mateřskou školu Rožnov pod Radhoštěm, Na Zahradách 644, okres Vsetín, příspěvková organizace dle důvodové zprávy.

1245/50 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2) pís. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 3 odst. 5 Zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů platové zařazení ředitele Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm a výši mu pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu dle důvodové zprávy.

1246/50 Rada města bere na vědomí zprávu komise pro hodnocení práce ředitele Záchranné hasičské služby Města Rožnova pod Radhoštěm a potvrzuje Karla Janouška ve funkci ředitele Záchranné hasičské služby Města Rožnova pod Radhoštěm pro další období.

1247/50 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Smlouvu o partnerství mezi Městem Rožnovem p.R. a Valašským královstvím, spol. s r.o. a ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.RNDr. Václav Mikušek
starostaMgr. Libuše Rousová
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 9:57:30 - aktualizováno 13.3.2014 14:43:02 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load