Usnesení 53. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 12.12.2006

U s n e s e n í

53. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm,
konané 11. července 20061250/53 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvy na přijetí finančních darů na výsadbu „Lázeňského stromu“ v „Lázeňském hájku“ v Rožnově pod Radhoštěm od Zlínského kraje, IČ: 70891320 v částce 5.000,- Kč, obce Skalka, IČ: 00288748 v částce 5.000,- Kč a obce Slatinice, IČ: 00299456 v částce 5.000,- Kč. Ukládá starostovi města, aby darovací smlouvy podepsal v termínu do 4.8.2006.

1251/53 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo " Na rekonstrukci veřejného osvětlení na ulici Ostravská" s firmou Ing. Jiří Štefl , Pivovarská 41, 756 61 Rožnov p.R." a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 20.7.2006.

1252/53 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo " Na rekonstrukci místní komunikace IV. třídy pro pěší na ulici Ostravská " s firmou Jaromír Drápala , Pivovarská 27, 756 61 Rožnov p.R. " a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 20.7.2006.

1253/53 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 k mandátní smlouvě o zajištění zadavatelských činností na veřejné zakázce dodávka služeb "Údržba veřejného osvětlení ve městě Rožnov p.R.", uzavřené s firmou JUSTITIA s.r.o, se sídlem 28 října 1142/168, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, dne 14.6.2006, jímž dochází ke změně odměny dle důvodové zprávy. Zároveň ukládá starostovi města dodatek č. 1 podepsat do 30. 7. 2006.

1254/53 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Údržba veřejného osvětlení ve městě Rožnov pod Radhoštěm." dle důvodové zprávy.

1255/53 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o spolupráci " O provozování veřejného WC" s Marianem Bartoněm , 1. máje , 756 61 Rožnov p.R. " a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 20.7.2006.

1256/53 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 k smlouvě o dílo "Na svoz a odstranění směsného komunálního, velkoobjemového, nebezpečného a tříděného odpadu na území města Rožnova pod Radhoštěm" , uzavřený s firmou A.S.A. s.r.o, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 - Ďáblice, jímž dochází ke změně přílohy č. 2 této smlouvy dle důvodové zprávy. Zároveň ukládá starostovi města dodatek č. 1 podepsat do 30. 7. 2006.

1257/53 Rada města projednala a doporučuje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, žádost firmy ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o. o prodloužení termínu provádění díla v souladu se smlouvou "Na opravu komunikace na ulici Kulturní a krajnice tělesa komunikace Dolní Paseky - Kamenec", uzavřené dne 6.6.2006 a doporučuje při nedodržení navržených termínů uplatnit smluvní pokutu.

1258/53 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění záměr na pronájem městského pozemku p.č. 1200/2 – zahrada o výměře 381 m2 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na radě města dne 22.8.2006.

1259/53 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej 20 městských pozemků o celkové výměře 1.509 m2, vše v k.ú. Rožnov p.R. dle přiloženého seznamu, ve prospěch ČR-Lesy ČR, s.p. se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ 42196451. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města.

1260/53 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na směnu části pozemku p.č. 12 o výměře cca 149 m2, p.č. 3569/6 o výměře 166 m2, části p.č. 3690/22 o výměře cca 9 m2 a části p.č. 6120 o výměře cca 34 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Aleny Hradilové, Rožnov p.R. za část pozemku p.č. 11 o výměře cca 357 m2 v k.ú. Rožnov p.R. v majetku města Rožnova pod Radhoštěm. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.

1261/53 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o zřízení věcného břemene na městských pozemcích p.č.3577 v k.ú. Rožnov p.R. a p.č. 724 v k.ú. Tylovice ve prospěch Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČO 60193336. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

1262/53 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na městském pozemku p.č. 4849/1 a 1224/2 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 8, 405 49 Děčín 4, IČ 27232425. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

1263/53 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej movitého majetku ( strojní zařízení inv. č. 209, 212, 213 a 214 ) z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch Valašského golfového klubu spol. s r.o. se sídlem Rožnov p.R., Horní Paseky 2664, IČ 25874187. Rada města ukládá starostovi města podepsat schválenou kupní smlouvu .

1264/53 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o provozování nového veřejného parkoviště na Palackého ul.v k.ú. Rožnov p.R. s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově p.R. se sídlem Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, IČ00098604, jako provozovatelem. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu.

1265/53 Rada města schvaluje ve souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení nájmu bytu č.205 v domě čp.1059 na ul.1.máje dohodou ke dni 31.7.2006 , dle důvodové zprávy.

1266/53 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení nájmu bytu č.B-45 (711) v domě čp.2330 na ul.Lesní dohodou ke dni 31.7.2006 , dle důvodové zprávy.

1267/53 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem městských bytů č.B-45 (711) a B-48 (714) v domě čp.2330 na ulici Lesní na dobu určitou 6 měsíců nájemcům,dle důvodové zprávy.

1268/53 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem městského bytu č.B20 v domě čp.2330 na ulici Lesní na dobu určitou v trvání 6 měsíců nájemcům, dle důvodové zprávy.

1269/53 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem městského bytu č.205 v domě čp.1059 na ulici 1.máje na dobu určitou 6 měsíců nájemci, dle důvodové zprávy.

1270/53 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, poskytnutí přístřeší v městském bytě 1+0 č.203 v domě čp.1059 na ulici 1.máje v Rožnově p.R. na dobu 7 dnů povinnému dle rozsudku okresního soudu ve Vsetíně, pobočka Valašské Meziříčí, čj.13 C 91/2005 v termínu dle rozhodnutí soudu, dle důvodové zprávy.

1271/53 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění prodloužení doby nájmu městských bytů č.406 a 417 v domě čp.1059 na ul.1.máje a č.0, 23 a 42 na ul.Moravská o 3 roky, dle důvodové zprávy.

1272/53 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.401 a 412 v domě čp.1059 na ul.1.máje , č.14 v domě čp.1684 na ul. Svazarmovská a č.B74 a B78 v domě čp.2330 na ul. Lesní o 1 rok, dle důvodové zprávy.

1273/53 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.209 a 413 v domě čp.1059 na ul.1.máje a č.B-15 v domě čp.2330 na ulici Lesní o 3 měsíce, dle důvodové zprávy.

1274/53 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.B-14 (515) v domě čp.2330 na ulici Lesní o 2 měsíce, dle důvodové zprávy.

1275/53 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci pro územní řízení „Splašková kanalizace Bučiska“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Elektroprojektou Rožnov, a.s., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1276/53 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na realizaci stavby „Inženýrské sítě Kramolišov – 4.etapa, SO 02 Venkovní kanalizace mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1277/53 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 000198/2005/IO/DIL, na realizaci stavby „Zastřešení zimního stadionu“, kterým je upraven termín ukončení díla , dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města dodatek č.3 podepsat.

1278/53 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dohodu o ukončení platnosti a účinnosti mandátní smlouvy, číslo smlouvy ze strany mandanta 000/147/2005/IO/MAN uzavřené mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou ROPIS s.r.o. Platnost a účinnost této smlouvy bude ukončena ke dni 12.7.2006, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.

1279/53 Rada města schvaluje smlouvu o dílo č.000086/2006/VYST/DIL mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. o provedení projektových čiností pro akci "Studie dopravního řešení v lokalitě U Loany Horní Paseky v Rožnově p.R.

1280/53 Rada města schvaluje v souladu s § 23 odst.1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst.2 písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů nařízení č. 3/06, kterým se doplňuje nařízení č. 1/01 o vymezení některých místních komunikací nebo jejich úseků ke stání silničních motorových vozidel za stanovenou cenu, dle důvodové zprávy.

1281/53 Rada města v souladu s § 109, odst. 3, písm. a zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pověřuje Veroniku Štrajtovou a Hanu Pavlíčkovou výkonem funkce opatrovníka nesvéprávných osob podle důvodové zprávy.

1282/53 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu s § 3 odst. 5 zákona číslo 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. a) nařízení vlády č 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, výši odměn ředitelů (lek) příspěvkových organizací zřizovaných Městem Rožnovem pod Radhoštěm za I. pololetí roku 2006 dle předloženého návrhu.

1283/53 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 3 odst. 5 zákona číslo 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 4 odst. 10 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů změny platového zařazení – zvýšení platových stupňů k 1.8. 2006 ředitelkám příspěvkových organizací zřizovaných Městem Rožnov pod Radhoštěm dle předloženého návrhu.

1284/53 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, v souladu s § 3 odst. 5 zákona číslo 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. b) nařízení vlády č 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, odměnu paní Věře Pokorné – ředitelce MŠ Na Zahradách a paní Aleně Maňákové – ředitelce MŠ 5. května 1527 k ocenění jejich pracovních zásluh dle předloženého návrhu.

1285/53 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ustanovení odborné pracovní skupiny ke zpracování koncepce výchovy a vzdělávání na území města dle předloženého návrhu.

1286/53 Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu podle §84 odst.f.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, žadatelce, dle důvodové zprávy.

1287/53 Rada města neschvaluje prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného a služeb spojených s užíváním bytu podle §102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, žadatelce, dle důvodové zprávy.

1288/53 Rada města schvaluje zahraniční služební cestu RNDr. Václava Mikuška, Mgr. Libuše Rousové, Ing. Jana Štěpaníka a Mgr. Tomáše Grosse do města Makarska v Chorvatsku ve dnech 14.8. - 18.8.2006 a do města Körmend v Maďarsku ve dnech 18.8. - 20.8. bez nároků na úhradu stravného, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává v souladu s § 12 a 13, zákona č. 119/1992Sb. v platném znění, poskytnutí kapesného v cizí měně na nutné výdaje ve výši 40% stravného na dobu pobytu v zahraničí.

1289/53 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2, písm. f), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu organizační struktury Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

1290/53 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, členy hodnotící komise, včetně jejich náhradníků pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku na koupi speciálního hasičského auta CAS 16, dle důvodové zprávy.

1291/53 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o dílo č.0029/2006/OZP/DIL ze dne 3.4.2006 pro "Vypracování lesních hospodářských osnov pro majitele lesů v zařizovacím obvodu Rožnov p.R. s dobou platnosti od 1.1.2007 do 31. 12. 2016", jejímž zhotovitelem je Lesnická projekce Frýdek-Místek a.s., Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek dle důvodové zprávy.

1292/53 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu na dodání a užívání programového produktu „Zpracování a likvidace faktur“ a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1293/53 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytování služeb systémového servisu IBM a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1294/53 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytování služeb certifikační autoritou Česká pošta, s.p. a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.RNDr. Václav Mikušek
starosta

Ing. František Šulgan
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 9:57:50 - aktualizováno 13.3.2014 14:42:51 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load