Usnesení 54. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 12.12.2006


U s n e s e n í

54. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm,
konané 22. srpna 20061295/54 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 5.000,- Kč na výsadbu „Lázeňského stromu“ v „Lázeňském hájku“ v Rožnově pod Radhoštěm od společnosti ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 2230, IČ: 26821532 . Ukládá starostovi města, aby darovací smlouvu podepsal v termínu do 15.9.2006.

1296/54 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo údržba zeleně ve městě Rožnov pod Radhoštěm -část 1 , uzavřené s firmou Milan Molitor, Uhliska 241, 756 61 Rožnov p.R., dne 9.5.2006, jímž dochází ke změně přílohy č. 2 této smlouvy dle důvodové zprávy. Zároveň ukládá starostovi města dodatek č. 1 podepsat do 30. 8. 2006.

1297/54 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo údržba zeleně ve městě Rožnov pod Radhoštěm -část 2 , uzavřené s firmou Ing. Jaroslav Míček, Láz 1675 , 756 61 Rožnov p.R., dne 10.5.2006, jímž dochází ke změně přílohy č. 2 této smlouvy dle důvodové zprávy. Zároveň ukládá starostovi města dodatek č. 1 podepsat do 30. 8. 2006.

1298/54 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo "Na odstranění a odvoz bioodpadu produkovaného městem Rožnov pod Radhoštěm", uzavřené s firmou A.S.A. s.r.o, se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 - Ďáblice, jímž dochází k rozšíření předmětu plnění a doplnění přílohy č. 1 této smlouvy dle důvodové zprávy. Zároveň ukládá starostovi města dodatek č. 1 podepsat do 30. 8. 2006.

1299/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo „Pasport místních komunikací města Rožnova pod Radhoštěm“ s firmou MDP GEO, s.r.o., Masarykova 2O2, 763 26 Luhačovice. Zároveň ukládá starostovi města smlouvu o dílo podepsat do 30.8.2006.

1300/54 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo " Dodávka a montáž zastávkových přístřešků" s firmou mmcité a.s., Třída Tomáše Bati 4342, 760 01 Zlín, dle důvodové zprávy. Zároveň ukládá starostovi města smlouvu o dílo podepsat do 30. 8. 2006.

1301/54 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu "O spolupráci a zřízení místa zpětného odběru použitých světelných zdrojů pocházejících z domácností s firmou EKOLAMP s. r. o., se sídlem Korytná 47/3, Praha 10- Strašnice a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 31. 8. 2008.

1302/54 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu "O zajištění zpětného odběru elektrozařízení" s firmou ASEKOL s. r. o. , se sídlem Dobruška 1, Praha 4, 147 00, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 31. 8. 2006.

1303/54 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu "O zajištění zpětného odběru elektrozařízení" s firmou ELEKTROWIN a. s. , se sídlem Michelská 300/60, Praha 4, 140 00 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 31.8.2006.

1304/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo "O provozování sběrného dvora města Rožnov pod Radhoštěm", uzavřenou s Ing. Janem Pancem, dne 2.12.2004, jímž se stanovují povinnosti pro provozovatele související se zpětným odběrem elektrozařízení dle důvodové zprávy. Zároveň ukládá starostovi města dodatek č. 2 podepsat do 30.8.2006.

1305/54 Rada města projednala v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, žádost Ing. Ladislava Kohouta, bytem Rožnov p.R. ze dne 12.6.2006 a ukládá odboru správy majetku vypracovat novou obecně závaznou vyhlášku, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování kmunálního odpadu, která bude předložena zastupitelstvu města ke schválení do konce roku 2006, dle důvodové zprávy.

1306/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, členy hodnotící komise, včetně náhradníků pro posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku " Údržba veřejného osvětlení ve městě Rožnov pod Radhoštěm" a rada zároveň pověřuje komisi k otevření obálek dle důvodové zprávy.

1307/54 Rada města v souladu s 102 odst. 2m) a 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje smlouvu o nájmu městského pozemku p.č. 1200/2 – zahrada o výměře 381 m2 v k.ú. Rožnov p.R. včetně součástí a zařízení ve prospěch:
Stanislava Kretka a Ivany Punčochářové, oba bytem Rožnov p.R.
Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1308/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene na městském pozemku p.č. 1040/5 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch ENERGOAQUA, a.s. se sídlem Rožnov p.R., 1. máje 823, IČ: 15503461. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

1309/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o budoucí smlouvě o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v k.ú. Tylovice s vlastníkem ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

1310/54 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení nájemní smlouvy na byt č.B-68 (806) v domě čp.2330 na ulici Lesní a byt č.201 v domě čp.1059 na ul.1.máje dohodou, dle důvodové zprávy.

1311/54 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem městského bytu č.B-68 (806) v domě čp.2330 na ulici Lesní na dobu určitou 6 měsíců nájemcům dle důvodové zprávy.

1312/54 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem městského bytu č.201 v domě čp.1059 na ulici 1.máje na dobu určitou 6 měsíců nájemci, dle důvodové zprávy.

1313/54 Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s §85 písm.a.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodej bytu č.39 v domě čp.1574 na ul.Svazarmovská vítězům veřejné obchodní soutěže , vyhlášené radou města dne 30.5.2006, dle důvodové zprávy.

1314/54 Rada města stanoví v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výši nájemného v bytech města, na jejichž financování byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu na 18,-Kč/ m2/měsíc počínaje dnem 1.1.2007, dle důvodové zprávy.

1315/53 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.213 v domě čp.1059 na ul.1.máje , č.11 v domě čp.1779 na ul. Kulturní a č.B10 (402) a N77 (702) v domě čp.2330 na ul.Lesní o 1 rok, dle důvodové zprávy.

1316/54 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.N-67 (608) v domě čp.2330 na ul.Lesní o 3 měsíce, dle důvodové zprávy.

1317/54 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.31 v domě čp.1443 na ulici Moravská o 1 měsíc, dle důvodové zprávy.

1318/54 Rada města neschvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.10 v domě čp.1160 na ulici1.máje, dle důvodové zprávy.

1319/54 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem městského bytu č.70 v domě čp.1443 na ulici Moravská na dobu určitou 3 měsíců stávajícímu uživateli, dle důvodové zprávy.

1320/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) pro akci „Rožnov p.R., Tylovice – Hážovice, chodník podél silnice III/4867“mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1321/54 Rada města rozhodla v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, o výběru nejvhodnější nabídky takto: Nejvhodnější nabídku podal dodavatel COMMODUM s. r. o. se sídlem Valašská Bystřice 225, 756 27, IC 46577238 dle důvodové zprávy.

Rada města rozhodla v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, o pořadí nabídek na realizaci akce “Rožnov pod Radhoštěm – vodovod Horní Paseky“ takto:
2. Jaroslav Kubeša se sídlem Zašovská 734, Valašské Meziříčí 757 01, IČ 14588137
3. STRABAG a.s. se sídlem Jiráskova 701, 755 29 Vsetín,IČ 60838744
4. COBBLER s.r.o. se sídlem Luhy 633, 756 51 Zašová, IČ 46578463
dle důvodové zprávy.
Rada města rozhodla v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, o vyloučení uchazeče TRAVOLS s.r.o. se sídlem Hasičská 2630, Rožnov p.R., IČ 18054943, dle důvodové zprávy.

1322/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, mandátní smlouvu na inženýrskou činnost na technický dozor investora při realizaci stavby: "Rožnov pod Radhoštěm – vodovod Horní Paseky“ dle důvodové zprávy. Rada města uděluje na základě této smlouvy plnou moc Ing. Ivu Hradilovi, k činnostem uvedeným v této smlouvě. Rada města ukládá starostovi města smlouvu a plnou moc podepsat.

1323/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Povodí Moravy, s.p. za účelem umístění stavby „Děšťová kanalizace Bučiska – vyústní objekt „ na pozemcích 3689/6 a 3689/1 ve vlastnictví Povodí Moravy, s.p., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi smlouvu podepsat.

1324/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na realizaci stavby „Dešťová kanalizace Bučiska – I.etapa“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1325/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 000040/2006/IO/DIL, na realizaci stavby „Zastávka autobusů na ul. Videčská“ v Rožnově p.R., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1326/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na realizaci akce „Celková rekonstrukce střešního pláště domu č.p. 1059 na ul. 1.máje v Rožnově p.R.“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou RADEKOV s.r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1327/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,smlouvu o dílo na realizaci stavby „Oprava vodovodu k budově č.p. 2330 na ulici Lesní“ v Rožnově p.R. mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou COBBLER s.r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1328/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci stavby „ Dům na půl cesty „ v Rožnově p.R., dle důvodové zprávy.

1329/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na realizaci akce “Dům na půl cesty“ v Rožnově p.R. mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou RADEKOV s.r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1330/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci „ Splašková kanalizace Rožnov pod Radhoštěm – Horní Paseky“ 1.část , dle důvodové zprávy.

1331/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na realizaci „ Splašková kanalizace Rožnov pod Radhoštěm – Horní Paseky“ 1.část , mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou COBBLER s.r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1332/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na přemístění klubovny u krytého odpaliště, včetně přístavby krytého odpaliště v golfovém areálu, dle důvodové zprávy.

1333/54 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2) pís. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 23 odst. 3 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, povolení výjimky z počtu dětí ve třídě pro Mateřskou školu Radost Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1701, okres Vsetín, příspěvková organizace dle důvodové zprávy.

1334/54 Rada města uděluje souhlas v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Základní škole Rožnov pod Radhoštěm, Pod Skalkou 293, okres Vsetín, příspěvková organizace k uzavření smlouvy o nájmu se Základní školou Sedmikráska, obecně prospěšná společnost.

1335/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatky č.3 k veřejnoprávním smlouvám, jimiž se prodlužuje platnost a účinnost veřejnoprávních smluv uzavřených s obcemi Horní Bečva, Prostřední Bečva, Dolní Bečva, Hutisko-Solanec, Vidče, Vigantice, Valašská Bystřice a městem Zubří o zajišťování výkonu přenesené působnosti dle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů do 31.12.2009, zvyšuje se částka za projednávání přestupku ze 600,- Kč na 750,- Kč a sjednává se možnost dání výpovědi smlouvy s tříměsíční výpovědní lhůtou počínající prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Dodatek č. 3 k veřejnoprávním smlouvám je přílohou tohoto usnesení.

1336/54 Rada města doporučuje Zastupitestvu města schválit přijetí mimořádného rozpočtového opatření za účelem vyrovnání mezd charitní a státní pečovatelské služby dle důvodové zprávy.

1337/54 Rada města v souladu s § 102, odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, projednala návrh řídící skupiny pro Komunitní plánování sociálních služeb v Rožnově p.R. a doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční závazek na profinancování projektu KPSS podle důvodové zprávy.

1338/54Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 2, písm. f,zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, změnu organizační struktury zřízení oddělení správních činností v odboru kanceláře starosty dle důvodové zprávy.

1339/54Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prravidla pro předvolební kampaň do komunálních voleb 2006 v médiích dotovaných městem, dle důvodové zprávy a zároveň ukládá:
1. Redakci Spektra Rožnovska se těmito pravidly řídit a zajistit jejich zveřejnění.
2. Starostovi města objednat u TV Beskyd zajištění výroby a opakované odvysílání dvou diskuzních pořadů, kterých se budou moci zúčastnit lídři všech uskupení, kandidujících do Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm v komunálních volbách 2006.

1340/54 Rada města rozhodla v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, o výběru nejvhodnější nabídky takto: nejvýhodnější nabídku podal dodavatel Strojírna Potůček s.r.o, se sídlem Tovární 123, 538 21 Slatiňany, IČ: 48169943, dle důvodové zprávy.
Rada města v souladu s §102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, rozhodla o pořadí nabídek na koupi “Cisternové automobilové stříkačky CAS 16“ takto:
2. pořadí – RS Trucks, s.r.o., Moravní 1636, 765 02 Otrokovice, IČ: 26271427, dle důvodové zprávy.

1341/54 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, návrh smlouvy na koupi “Cisternové automobilové stříkačky CAS 16“ s firmou Strojírna Potůček s.r.o. dle důvodové zprávy. Ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu dle důvodové zprávy.

Ing. František Šulgan
místostarosta

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 9:57:58 - aktualizováno 13.3.2014 14:42:46 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load