Usnesení 55. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 12.12.2006


U s n e s e n í

55. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm,
konané 19. září 2006


1342/55 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvy na přijetí finančních darů v částce 5.000,- Kč od společnosti SENSIT-HOLDING, s.r.o., IČ: 64087484 a v částce 4444,- Kč od společnosti Ing. Libor Dobiáš s.r.o., IČ: 26848937 na zajištění financování 2. ročníku Rožnovské olympiády, sportovních soutěží regionu Rožnovska. Ukládá starostovi města, aby darovací smlouvy podepsal v termínu do 30.9.2006.

1343/55 Rada města bere na vědomí nabídku obce Vigantice na prodej programového multiplexu televizního kabelového rozvodu Městu Rožnov pod Radhoštěm, ukládá vedoucímu finančního odboru zpracovat text smlouvy o jeho nákupu s účinností od 1.1.2007 a v souladu s § 102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vypovídá k 30.9.2006 smlouvu č.1 /TKR/R/2001 ze dne 1.9.2001 mezi SBD Rožnov p.R. a Městem Rožnov pod Radhoštěm o dodávce televizního a rozhlasového signálu pomocí televizního kabelového rozvodu.

1344/55 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek číslo 3 ke smlouvě o úvěru č. 2933/05/LCD ze dne 29.9.2005 mezi Českou spořitelnou a.s. a Městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi města aby tento dodatek číslo 1 podepsal v termínu do 30.9.2006.

1345/55 Rada města rozhodla v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku "Údržba veřejného osvětlení ve městě Rožnov p.R." firmy Ing. Jiří Štefl, Solanec pod Soláněm 60, Hutisko – Solanec 756 62, IČO 40331741 za nabídkovou cenu 13 815 419,- Kč včetně DPH a schvaluje pořadí nabídek : 1. Ing. Jiří Štefl 2. TS Valašské Meziříčí, s.r.o. 3. ELTODO – CITELUM, s.r.o. 4. Sdružení AŽD – TSK, dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.

1346/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č.1 ke smlouvě o spolupráci "O provozování veřejného WC" s Marianem Bartoňem, 1. máje, 756 61 Rožnov pR. A ukládá starostovi města tento dodatek ke smlouvě podepsat.

1347/55 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39, odst. 1 a §102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej městského pozemku p.č. 146/2 – zahrada v k.ú. Tylovice o výměře 28 m2 ve prospěch Anny Zavadilové, bytem 5.května 1350, Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zastupitelstvu města.

1348/55 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39, odst. 1 a § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ,záměr na směnu pozemku p.č. st. 134 o výměře 103 m2 včetně na něm postaveného objektu zemědělské stavby v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Josefa Krhuta, Rožnov p.R. za městské zemědělské pozemky o celkové výměře 54.510 m2 v k.ú. Rožnov p.R. a Tylovice dle připojené tabulky v majetku Města Rožnova pod Radhoštěm. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.

1349/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č.1 k dohodě o dočasném užívání pozemku ze dne 10.8.1990 uzavřený mezi Městským národním výborem Rožnov pod Radhoštěm jako pronajímatelem a Michalem a Jaroslavou Solanskými jako nájemci, oba bytem Tylovice. Rada města ukládá starostovi města schválený dodatek dohody podepsat.

1350/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohodu o ukončení nájmu městských pozemků p.č. 762, 765/3, 765/5, 765/6 a podnájmu p.č. 765/4, vše v k.ú. Tylovice dle nájemní smlouvy a dodatku č.1 uzavřených mezi Městem Rožnov p. R. a ASA spol. s r.o. , IČ 45809712, Praha 82 jako nájemcem, ke dni 31.12.2006. Rada města ukládá starostovi města podepsat schválenou dohodu o ukončení nájmu.

1351/55 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39, odst. 1 a §102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na pronájem městských pozemků p.č. 765/3 zastavěná plocha o výměře 437 m2, p.č. 765/4 ostatní plocha o výměře 208 m2 a část p.č. 765/5 ostatní plocha o výměře 1300 m2 vše v k.ú. Tylovice ve prospěch společnosti ASA spol. s r.o.. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na radě města dne 10.10.2006.

1352/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení lhůty do 31.12.2008 na základě žádosti Richarda Peška, Lesní 2330, Rožnov p.R. Žadatel zaplatí úhradu ve výši 220.000,-Kč a v případě splnění podmínek OTP dle § 138 a) zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění, v termínu do 31.12.2008 může požádat o vrácení této úhrady. Rada města ukládá odboru správy majetku oznámit tuto skutečnost žadateli.

1353/55 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ukončení nájemní smlouvy na byt č.78 v domě čp.1443 na ul.Moravská dohodou, dle důvodové zprávy.

1354/55 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, nájem městského bytu č.78 v domě čp.1443 na ul.Moravská, dle důvodové zprávy.

1355/55 Rada schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.N45, N46, N47, N52, N53, N56, N57, N58, N59, N61 a N62 v domě čp.2330 na ul.Lesní o 3 roky, dle důvodové zprávy.

1356/55 Rada města revokuje své usnesení č.1195/49 ze dne 2.5.2006 a neschvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.215 v domě čp.1059 na ulici 1.máje, dle důvodové zprávy.

1357/55 Rada města neschvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.408 v domě čp.1059 na ulici 1.máje, dle důvodové zprávy.

1358/55 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.B1 (201) a B5 (302) v domě čp.2330 na ul.Lesní o 3 roky, dle důvodové zprávy.

1359/55 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.2 v domě čp.1443 na ul.Moravská o 1 rok, dle důvodové zprávy.

1360/55 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.31 v domě čp.1443 na ulici Moravská a č.1 v domě čp.1774 na ulici Kulturní o 6 měsíců a prodloužení dobu nájmu městského bytu č.303 v domě čp.1059 na ul.1.máje o 1 měsíc, dle důvodové zprávy.

1361/55 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.43 v domě čp.1443 na ulici Moravská o 5 měsíců, dle důvodové zprávy.

1362/55 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.404 v domě čp.1059 na ul.1.máje o 1 měsíce, dle důvodové zprávy.

1363/55 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu nebytové jednotky (garáže) v suterénu domu čp.1774 na ulici Kulturní o 6 měsíců, dle důvodové zprávy.

1364/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102,odst.3, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci pro územní řízení „VDJ Kozinec – Horní Paseky, propojení vodovodu“ v Rožnově p.R.mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Voding Hranice, s.r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1365/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3, zákona č.128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci pro územní řízení „Vodovod Rožnov pod Radhoštěm - Sladské“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Elektroprojekta Rožnov, a.s., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1366/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na realizaci akce „Vodovod Rožnov pod Radhoštěm – Horní Paseky“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Commodum, s.r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1367/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dohodu o podmínkách zřízení stavby v silničním pozemku – silnice III/48612, mezi Ředitelství silnic Zlínského kraje a Městem Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi města dohodu podepsat

1368/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na vypracování studie „Centralizace a rekonstrukce kuchyní a výdejen jídel mateřských a základních škol v Rožnově p.R.“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou BP projekt, s.r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1369/55 Rada města neschvaluje, v souladu s § 34 a odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, užití znaku města Rožnova p.R. firmou Roman Winter za účelem vydání znaku se jménem města na samolepkách, dle důvodové zprávy.

1370/55 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 10, odst. d) nařízení vlády ČR č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, odměny ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací za hospodářský výsledek dosažený v roce 2005, dle důvodové zprávy.

1371/55 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvy o dílo o přípravě a realizaci voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR v roce 2006 dle přílohy a dle důvodové zprávy. Současně zmocňuje Ing. Boženu Kořenkovou k vystavování objednávek a uzavírání smluv a dohod k zabezpečení voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR v roce 2006.

1372/55 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2, písm. j, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, změnu celkového počtu zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 142, dle důvodové zprávy.

1373/55 Rada města poskytuje v souladu s § 102 písm. f), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, finanční dar ve výši 10.000,- Kč, jako podporu pro účast na MS v horském triatlonu na Havaji dne 29. 10. 2006.

1374/55 Rada města bere na vědomí v souladu s §102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vzdání se funkce člena grantové kulturní a sociální komise paní Ing. Jitku Surovcovou na vlastní žádost, dle důvodové zprávy.

1375/55 Rada města pověřuje v souladu s § 109, odst. 3, písm. a, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Romana Krystyníka výkonem funkce opatrovníka nesvéprávné osoby, dle důvodové zprávy.

RNDr. Václav Mikušek
starosta

Mgr. Libuše Rousová
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 9:58:05 - aktualizováno 13.3.2014 14:42:40 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load