Usnesení 56. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 12.12.2006

U s n e s e n í

56. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm,
konané 9. října 20061376/56 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo "Rekonstrukce chodníku na ulici Moravská u domu č.p. 1568" s firmou Ing. Libor Dobiáš, Bezručova 206, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 20.10.2006.

1377/56 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo "Oprava mostů v Rožnově pod Radhoštěm" s firmou Travols spol. s.r.o., Hasičská 2630, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 20.10.2006.

1378/56 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, "Smlouvu o výpůjčce" s firmou EKO-KOM, a.s. k bezplatnému úžívání odpadových nádob pro intenzifikaci systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu na území města Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 25.10.2006.

1379/56 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo "Údržba veřejného osvětlení ve městě Rožnov pod Radhoštěm" s firmou Ing. Jiří Štefl, Solanec pod Soláňem 60, Hutisko - Solanec 756 62 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat po uplynutí všech zákonných lhůt.

1380/56 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o bezúplatném převodu rekonstruovaného odběrného plynového zařízení dle přiloženého protokolu z vlastnictví Severomoravská plynárenská, a.s., Plynární 2748/6, Ostrava, IČ 47675748 do majetku Města Rožnova pod Radhoštěm. Rada města ukládá starostovi podepsat tuto smlouvu a protokol.

1381/56 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39, odst. 1 a § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej částí městských pozemků p.č. 74/2 – ostatní plocha o výměře cca 55 m2, 76/2 – zahrada o výměře cca 30 m2, 4928 – ostatní plocha o výměře cca 45 m2, 77 – zahrada o výměře cca 30 m2 vše v obci a k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch Mgr. Miroslava Čaně, bytem Zašová. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a současně ukládá udělit žadateli ke stavebnímu řízení souhlas se stavbou na městských pozemcích.

1382/56 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39, odst. 1 a §102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej části městského pozemku p.č. 1210/3 v k.ú. Tylovice o výměře cca 22 m2 ve prospěch Dobroslavy Fejtové, bytem Dolní Dráhy 1931, Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zastupitelstvu města.

1383/56 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39, odst. 1 a §102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej částí městských pozemků p.č. 1210/3 o výměře cca 9 m2 a 1211/16 o výměře cca 105 m2 vše v k.ú. Tylovice ve prospěch Karla Santovjáka, bytem Zašová. Rada města ukládá Odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zastupitelstvu města.

1384/56 Rada schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o pronájmu městských pozemků specifikovaných v příloze č.1 o celkové výměře 168.289 m2 včetně součástí a příslušenství v k.ú. Dolní Bečva ve prospěch společnosti Valašský golfový klub spol. s r.o.“ IČ 25874187 se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

1385/56 Rada schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, v návaznosti na §102, odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, udělení souhlasu s podnájmem městských pozemků st. p.č. 1899 a částí p.č. 1508/1 a 1508/2, vše v k.ú. Rožnov p.R. dle nájemní smlouvy ze dne 14.10.2002, uzavřené mezi Městem Rožnov p.R a Lubomírem Malinou jako nájemcem, ve prospěch společnosti Tenis Rožnov a.s., IČ 27775151 za podmínky, že podnájemcem bude dodržen účel nájmu dle původní smlouvy. Rada města ukládá odboru správy majetku oznámit písemně nájemci udělení souhlasu s podnájmem.

1386/56 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.), zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.315 v domě čp.1059 na ul.1.máje, č.39 v domě čp.1684 na ul.Svazarmovská, č.10 v domě čp.1780 na ul.Kulturní a č.B31 (613) v domě čp. 2330 na ul.Lesní o 3 roky, dle důvodové zprávy.

1387/56 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.),zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.101 a č.411 v domě čp.1059 na ul.1.máje , č.82 v domě čp.1443 na ul. Moravská a č.B20 (521) v domě čp.2330 na ul.Lesní o 1 rok, dle důvodové zprávy.

1388/56 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.414 v domě čp.1059 na ulici 1.máje, č.7 v domě čp.1779 na ulici Kulturní a č.B65 (803) v domě čp.2330 na ulici Lesní o 6 měsíců, dle důvodové zprávy.

1389/56 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.8 a č.27 v domě čp.1443 na ulici Moravská a č.B56 (710) v domě čp.2330 na ul.Lesní o 5 měsíců, dle důvodové zprávy.

1390/56 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.317 v domě čp.1059 na ul.1.máje a č.B30 (514) v domě čp.2330 na ulici Lesní o 4 měsíce, dle důvodové zprávy.

1391/56 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městských bytů č.209, č.303 a č.413 v domě čp.1059 na ul.1.máje, č.4, č.68 a č.70 v domě čp.1443 na ulici Moravská a č.B-15 (516), č.B22 (523) a č.N67(608) v domě čp.2330 na ulici Lesní o 3 měsíce, dle důvodové zprávy.

1392/56 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č.12 v domě čp.1443 na ulici Moravská o 2 měsíce, dle důvodové zprávy.

1393/56 Rada města neschvaluje v souladu s §102, odst.2, písm.m.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění prodloužení doby nájmu městského bytu č.404 v domě čp.1059 na ulici 1.máje , dle důvodové zprávy.

1394/56 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3 zákona č.128/ 2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyhlášení veřejné obchodní soutěže podle §281 a násl.obchodního zákoníku na prodej volných bytů 3+1 č.5 v domě čp.1571 na ul. Oděská a 2+1 č.39 v domě čp.1574 na ul.Svazarmovská v Rožnově pod Radhoštěm, a současně vyhlašuje v souladu s §39 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na prodej výše uvedených bytů za cenu nejvýše nabídnutou v souladu s podmínkami vyhlášené obchodní soutěže,dle důvodové zprávy.

1395/56 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.)zákona č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění, ukončení nájemní smlouvy na byt č.B68 (806) v domě čp.2330 na ul.Lesní dohodou, dle důvodové zprávy.

1396/56 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. obcích, v platném znění, nájem městského bytu č.408 v domě čp.1059 na ul.1.máje, dle důvodové zprávy.

1397/56 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.2 písm.m.) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájem městského bytu č.403 v domě čp.1059 na ulici 1.máje, na dobu určitou 6 měsíců nájemci, dle důvodové zprávy.

1398/56 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo realizaci akce „RD Traburovi + hospodářský objekt“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Commodum s.r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1399/56 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3, zákona č.128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo realizaci akce „Napojení objektu „Dům na půli cesty“ k MIS Rožnov“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou 4M Rožnov s.r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1400/56 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo realizaci akce „ Demontáž objektu krytého odpaliště“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou PRODEZ, a.s., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

1401/56 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, mandátní smlouvy na přípravu a zpracování žádostí pro získání dotace z rozpočtu ČR pro projekty „Základní škola Koryčanské Paseky, Sevastopolská č.p. 467 v Rožnově pod Radhoštěm – rekonstrukce základní školy“ a „Základní škola Pod Skalkou, Bezručova č.p. 293 v Rožnově pod Radhoštěm – rekonstrukce základní školy“, s firmou QUANTUM CZ s.r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvy podepsat. Rada města zároveň zmocňuje firmu QUANTUM CZ s.r.o., se sídlem Pod hvězdárnou 745, 757 01 Valašské Meziříčí k zastupování Města Rožnov pod Radhoštěm v souladu s těmito smlouvami.

1402/56 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Nevýhradní licenční smlouvu s Mgr. Janou Tichou a Nevýhradní licenční smlouvu s Vandou Vrlovou a ukládá starostovi města podepsat tyto smlouvy.

1403/56 Rada města schvaluje záměr města a Valašského království, s.r.o. na provozování Informačního centra města a Valašského království na roky 2007 a 2008 za finančních podmínek, které jsou uvedeny v přiložené smlouvě (cena 600.000,- Kč) a ukládá Odboru kanceláře starosty a Právnímu odboru připravit novou smlouvu o spolupráci nebo smlouvu o dílu.

1404/56 Rada města schvaluje v souladu s § 40, zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění, smlouvu o poskytování závodní preventivní péče s MUDr. Sylvou Juřičkovou, soukromým praktickým lékařem, dle důvodové zprávy.

1405/56 Rada města schvaluje zřízení místa koordinátora komunitního plánování sociálních služeb a v souladu s § 102, odst. 2, písm. j, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje změnu celkového počtu zaměstnanců zařazených do městského úřadu na 143, dle důvodové zprávy.

1406/56 Rada města stanovuje v souladu s § 144, odst. 1, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), nejvyšší počet žáků, kteří se mohou účastnit zájmového vzdělávání ve školní družině Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Koryčanské Paseky 467, okres Vsetín, příspěvková organizace na 80 žáků, dle důvodové zprávy.

1407/56 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 2 písm. m), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 2 k Mandátní smlouvě o výkonu správy nemovitého majetku ze dne 1.4.2005 mezi Městem Rožnov p.R. a Komerčními domy Rožnov , s.r.o., 1. máje 1000, Rožnov p.R. a ukládá starostovi města tento dodatek podepsat.RNDr. Václav Mikušek
starosta


Ing. František Šulgan
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 9:58:12 - aktualizováno 13.3.2014 14:42:29 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load