Usnesení z 1. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 12.12.2006

U s n e s e n í

I. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm,
konané 22. listopadu 20061/1 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 75.000,- Kč na zajištění provozu lékařské služby první pomoci od společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o., IČ: 48390453 a ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 30.11.2006.

2/1 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek číslo 1 k mandátní smlouvě o výkonu správy, údržby a oprav systému televizního kabelového rozvodu TKR Město Rožnov pod Radhoštěm ze dne 1.3.2005 se společností 4 M Rožnov spol. s r.o., IČ 45195579, se sídlem Videčská 473, Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi města tento dodatek číslo 1 podepsat v termínu do 10.12.2006.

3/1 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí daru – televizoru zn. Panasonic VIERA TX-20LA5P od společnosti 4 M ROŽNOV spol. s r.o., IČ: 45195579. Rada města ukládá starostovi města, aby darovací smlouvu podepsal v termínu do 30.11.2006.

4/1 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s §17 odst.5) zákona 185/2001 Sb. o odpadech, vzorovou smlouvu o odstraňování komunálního odpadu v roce 2007, která bude uzavírána mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a podnikatelskými subjekty zapojenými do systému svozu odpadu v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a zmocňuje Ing. Simonu Vojkůvkovou podepsat tuto smlouvu.

5/1 Rada města v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zmocňuje v jednacím řízení bez uveřejnění (dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) na zakázku „Zajištění letní a zimní údržby pro město Rožnov pod Radhoštěm.“ k jednání JUDr. Jaroslava Kubína, p. Aloise Vychodila, p. Markétu Blinkovou, Ing. Simonu Vojkůvkovou, p. Jaroslava Zemana a p. Břetislava Blinku dle důvodové zprávy.

6/1 Rada města zmocňuje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, v jednacím řízení bez uveřejnění (dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách) na zakázku „Svoz a odstranění směsného komunálního, velkoobjemového, nebezpečného a tříděného odpadu na území města Rožnova pod Radhoštěm “k jednání JUDr. Jaroslava Kubína, p. Aloise Vychodila, p. Markétu Blinkovou, Ing. Simonu, Vojkůvkovou a p. Lenku Němcovou dle důvodové zprávy.

7/1 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č.1 smlouvy č.000015/2006/IO/NAB „ O podnájmu manipulační plochy“, kterým je prodloužena doba nájmu a upravena výše nájemného, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města dodatek č.1 podepsat.

8/1 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č.1 smlouvy o dílo č.000117/2006/IO/DIL, na realizaci stavby „Oprava vodovodu k budově č.p. 2330 na ulici Lesní“ v Rožnově pod Radhoštěm, kterým je upraven termín ukončení díla a cena díla , dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města dodatek č.1 podepsat.

9/1 Rada města schvaluje smlouvy o dílo č.30-51/Vyst/Ža/5/O/06 mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a žadateli o změnu územně plánovací dokumentace na úhradu nákladů spojených s pořízením změny č.5 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

10/1 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 3 odst. 5 zákona číslo 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. b) nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění odměnu paní Heleně Klimkové – ředitelce MŠ Koryčanské Paseky k ocenění jejich pracovních zásluh při dovršení 50 let věku dle předloženého návrhu.

11/1 Rada města nemá námitek k zápisu těchto nových oborů základního vzdělávání do rejstříku škol a školských zařízení u právnické osoby Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm:
79-01-B/001 Pomocná škola, nejvyšší povolený počet žáků 35
79-01-B/01 Základní škola speciální, nejvyšší povolený počet žáků 35
dle důvodové zprávy.

12/1 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu s firmou CSH spol. s r.o. o poskytnutí, instalaci a údržbě software pro zpracování a vedení personální a mzdové agendy a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

13/1 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Smlouvu o zajištění vzdělávacího programu pro zvolené zástupce a pracovníky obcí a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

14/1 Rada města v souladu s § 102, odst. 3 ve vazbě na § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ruší své usnesení č. 1408/57 ze dne 19. 10 .2006.

15/1 Rada města v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,
1. odvolává dnem 22. 11. 2006
a) z funkce předsedkyně bytové komise Mgr. Libuši Rousovou
b) z funkce členů bytové komise Mgr. Jarmilu Maleňákovou, Bc.Ladislavu Štěpaníkovou, Alenu Kudlákovou, Libuši Tesařovou, Helenu Poláškovou, Romana Krystyníka, Ing. Helenu Lačíkovou, Mbr. Olgu Vrublovou, Pavlu Bambuškovou a Mgr. Libuši Vlčkovou.
2. jmenuje dnem 22. 11. 2006
a) do funkce předsedkyně bytové komise Markétu Blinkovou
b) do funkce členů bytové komise Mgr. Jarmilu Maleňákovou, Olgu Tobolovou, Annu Vašutovou, Bc.Ladislavu Štěpaníkovou, Alenu Kudlákovou, Libuši Tesařovou, Mgr. Libuši Rousovou, Helenu Poláškovou a Ludvíka Frňku.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta


Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 9:58:44 - aktualizováno 13.3.2014 14:42:24 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load