Usnesení z 2. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané dne 12.12.2006

U s n e s e n í

II. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm, konané 12. prosince 200616/2 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mandátní smlouvu o provozování veřejných WC s Marianem Bartoňem, 1. máje 1354, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat, dle důvodové zprávy.

17/2 Rada města se rozhodla v rámci stanovení rovných podmínek pro účastníky veřejné obchodní soutěže na prodej volného bytu č.5 v domě čp.1571 na ul.Oděská nevyhlásit za vítěze žádného z účastníků této veřejné obchodní soutěže. Rada města ukládá bytové komisi připravit podklady pro vyhlášení nové soutěže.

18/2 Rada města se rozhodla v rámci stanovení rovných podmínek pro účastníky veřejné obchodní soutěže na prodej volného bytu č.39 v domě čp.1574 na ul.Svazarmovská nevyhlásit za vítěze žádného z účastníků této veřejné obchodní soutěže. Rada města ukládá bytové komisi připravit podklady pro vyhlášení nové soutěže.

19/2 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3, zák.č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyhlášení veřejné obchodní soutěže podle §281 a násl. obchodního zákoníku na prodej volného bytu 1+0 č.3 v domě čp.1696 na ul. Borová, a současně vyhlašuje v souladu s §39, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej výše uvedeného bytu v souladu s podmínkami vyhlášené obchodní soutěže, dle důvodové zprávy.

20/2 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č.1 smlouvy o dílo č.0000138/2006/IO/DIL „Vodovod Rožnov pod Radhoštěm – Horní Paseky“, kterým je prodloužen termín ukončení a předání díla, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města dodatek č.1 podepsat.

21/2 Rada města v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění, projednala žádost firmy 4M Rožnov s.r.o. a souhlasí s prodloužením termínu provádění díla v souladu se smlouvou č.0000153/2006/IO/DIL „Napojení objektu „Dům na půli cesty“ k MIS Rožnov“ a při nedodržení nově stanoveného termínu předání díla bude smluvní pokuta uplatněna v plné výši, dle uzavřené smlouvy.

22/2 Rada města jmenuje v souladu s §102, odst.2, písm.h.) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, do funkce člena bytové komise rady města pana Romana Krystyníka, paní Helenu Lačíkovou a paní Pavlu Bambuškovou zaměstnance Města Rožnov pod Radhoštěm, zařazené do MěÚ Rožnov p.R.

23/2 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci se Zlínským krajem, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi dodatek podepsat.

24/2 Rada města bere na vědomí zprávu paní Markéty Blinkové – místostarostky města o výsledcích pravidelného hodnocení práce paní Věry Pokorné – ředitelky MŠ Na Zahradách a souhlasí s tím, aby hodnocená ředitelka dále pokračovala ve výkonu své funkce.

25/2 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytnutí finančního daru v částce 5.000,- Kč Ondřeji Blinkovi, bytem Rožnov pod Radhoštěm, jako ocenění jeho umístění na 2. místě v juniorské kategorii mistrovství světa v terénním triatlonu, který se konal v říjnu 2006 v USA na Havaji.

26/2 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zák. č. 128/2004 Sb., o obcích, v platném znění, vyhlášení výběrového řízení na vypracování studie proveditelnosti Revitalizace průmyslového areálu Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a příloh.

27/2 Rada města v souladu s § 102, odst. 2, písm. g, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a na základě svého usnesení ze dne 5.8.1992, č. 559/92 mění s účinností od 1.1.2007 jmenování RNDr. Jaroslava Klimka, vedoucího odboru sociálního na jmenování na dobu určitou do 31.12.2007, dle důvodové zprávy.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 9:58:52 - aktualizováno 13.3.2014 14:42:19 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load