Usnesení z 10. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané 18.12.2007

U s n e s e n í

10. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm, konané 21. května 2007188/10 Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s § 102, odst.3, zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 18, odst. 3, zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění schvaluje "Řád veřejného pohřebiště Rožnov p/R – Láň“, dle důvodové zprávy.

189/10 Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s §102, odst.3, zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s §17 odst.5 zákona 185/2001 Sb., o odpadech, schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na svoz a odstranění směsného komunálního, velkoobjemového, nebezpečného a tříděného odpadu na území města Rožnova pod Radhoštěm a ukládá starostovi města dodatek podepsat.

190/10 Rada města Rožnova pod Radhoštěm doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu č. 000042/2007/VYST/OS o partnerství při jednotném pořízení a správě územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu zadavatelů mezi Zlínským krajem, Městem Rožnovem pod Radhoštěm a dalšími dvanácti partnerskými města Zlínského kraje a souhlasí se jmenováním Ing. Hany Žatkové a zastupujícího pracovníka Mgr. Jana Trusiny jako odpovědných pracovníků pro účely této smlouvy.

191/10 Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s ustanovením § 102, odst.3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků schvaluje členy hodnotící komise, včetně jejich náhradníků pro posouzení a hodnocení nabídek na realizaci stavby: "Splašková kanalizace Rožnov pod Radhoštěm - Horní Paseky“, dále schvaluje seznam oslovených firem pro podání cenové nabídky v podlimitním zjednodušeném řízení, dle z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

192/10 Rada města Rožnova pod Radhoštěm souhlasí se záměrem zpracování pravidel pro zvýhodněné využití tělocvičen pro sportování a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže a ukládá odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu jejich dopracování podle připomínek rady města.

193/10 Rada města v souladu s § 1, odst. 3, vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, odvolává p. Stanislava Kretka z konkursní komise pro konkurs na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, okres Vsetín, příspěvková organizace. Rada města v souladu s § 1, odst. 3, vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, jmenuje pana Daniela Dohnálka členem konkursní komise pro konkurs na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, okres Vsetín, příspěvková organizace ve složení uvedeném v příloze.

194/10 Rada města Rožnova pod Radhoštěm, v souladu s § 102, odstavec 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb REP č. R701394-000006 mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Českou poštou, s.p., ze dne 27.6.2006, a ukládá starostovi tento dodatek č. 1 podepsat.

195/10 Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zahraniční služební cestu Věry Krajčové a Libuše Rousové do města Śrem (Polsko) ve dnech 8. - 11. června 2007, dle důvodové zprávy. Rada města zároveň přiznává Libuši Rousové krácené stravné v cizí měně ve výši 25% stravného na dobu pobytu v zahraničí a kapesné v cizí měně na této služební cestě na nutné výdaje ve výši 40 % stravného na dobu pobytu v zahraničí, dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění. Jako náhradníky na uvedenou zahraniční cestu schvaluje rada města Lubomíra Kmentu a Blanku Mikolajkovou.

196/10 Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, objednávku na dopravu do města Śrem (Polsko).

197/10 Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje v souladu s ust. §102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, text mandátní smlouvy na provozování parkoviště, znění provozního řádu parkoviště a ukládá starostovi města tento provozní řád parkoviště podepsat.

198/10 Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje v souladu s §102, odst. 2, písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu na pronájem nebytového prostoru v objektu MěÚ Masarykovo nám. čp. 130 (pekárna) v Rožnově pod Radhoštěm se společností ARETE, s.r.o. se sídlem Rožnov p.R. , IČ 18055346. Rada města ukládá starostovi podepsat tuto schválenou nájemní smlouvu. Tímto návrhem smlouvy je město vázáno do 31.05.2007.

199/10 Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s ustanovením § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje uzavření dohody o zrušení Smlouvy o budoucí smlouvě o poskytování sociálních služeb uzavřené mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a občanským sdružením Naděje dne 20.12.2005. Zároveň ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 10:14:00 - aktualizováno 13.3.2014 14:45:54 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load