Usnesení z 12. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané 18.12.2007

U s n e s e n í

12. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm,
konané 11. června 2007202/12 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvy na přijetí finančních darů v částce 174.000,- Kč od Christiany Ivany Herman, bytem Malá Tyršovka 375/7, Praha -Modřany, 44.000,- Kč od Barbory Konečné, bytem Bučiska 616, Rožnov p.R., 44.000,- Kč od Ing. Ivo Hanáčka, bytem Pod Kozincem 1309, Rožnov p.R. a 44.000,- Kč od manželů Grůzových, bytem 5. května 1346, Rožnov p.R. Zároveň ukládá starostovi města, aby darovací smlouvy podepsal v termínu do 20.6.2007.

203/12 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na opravu komunikací na ulici Partyzánská, Horní Paseky a Hrnčířská v k.ú. Rožnov p.R. s firmou ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o., Jiráskova 613/12, 757 01 Valašské Meziříčí a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

204/12 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na opravu komunikací na ulici Nad školním statkem a Horní Paseky pod Pindulí v k.ú. Rožnov p.R. s firmou Swietelský stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Valašské Meziříčí, Zašovská 71, 757 01 Valašské Meziříčí a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

205/12 Rada města v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, svěřuje rozhodování o uzavírání nájemních smluv na hrobová místa MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odboru správy majetku.

206/12 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu na pronájem nebytových prostor - smuteční obřadní síně č. p. 1690 na pozemku p.č. 4193 a nebytových prostor - technického zázemí hřbitova na pozemku p.č. 3682 v k.ú. Rožnov p.R. za účelem zabezpečení provozu veřejného pohřebiště a provozování pohřebních služeb ve prospěch Milana Olšanského, bytem Lesní 2330, 756 61 Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

207/12 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o výkonu správy nemovitého majetku s Milanem Olšanským, Lesní 2330, 756 61 Rožnov p.R. uzavřenou za účelem správy veřejného pohřebiště na Láni. Rada města ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

208/12 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39, odst. 1 a §102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej městského pozemku p.č. 1224/21 ostatní plocha o výměře 88 m2 a části městského pozemku p.č. 1224/20 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 vše v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá Odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zastupitelstvu města.

209/12 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, leasingové smlouvy na pořízení služebních vozidel s leasingovou společností ŠkoFIN s.r.o., Pekařská 6, Praha jako poskytovatelem a Městem Rožnov pod Radhoštěm jako příjemcem. Rada města ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

210/12 Rada města schvaluje ve souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu o 3 roky u bytu č. 405 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje a o jeden rok u bytu č. N93 - 915 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

211/12 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu městského bytu č. 317 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje o 4 měsíce dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě.

212/12 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu o 3 měsíce u těchto městských bytů: byt č. 7 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní a byt č. 8 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

213/12 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pronájem nebytových prostor č. 5 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní na 1 rok nájemci, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou nájemní smlouvu.

214/12 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pronájmy městských bytů 1+0 č. 216 a č. 417 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje na zkušební dobu trvající 3 měsíce nájemcům, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné nájemní smlouvy, smlouvy o kauci a evidenční listy.

215/12 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro zadání stavby na akci „Rožnov p.R., Tylovice, Hážovice – komunikace pro pěší“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, s.r.o., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

216/12 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na realizaci akce „Inženýrské sítě Kramolišov – 4.etapa - SO 01 Venkovní kanalizace splašková a SO 02 Venkovní kanalizace dešťová“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou MOBIKO plus a.s., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

217/12 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.3, zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, objednávku č.120/2007/IO/OBJ na geodetické zaměření , objednávku č.171/2007/IO/OBJ na stavební úpravy v budově MěÚ, Masarykovo nám. 128, objednávku č.172/2007/IO/OBJ na úpravu vodovodního řadu na ulici Luční v Rožnově pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy.

218/12 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek číslo 1 ke smlouvě o postoupení užívacích práv k systému právních informací ASPI mezi Městem Rožnov p.R. a společností ASPI, a.s., ze dne 30.12.2002 a ukládá starostovi tento dodatek č. 1 podepsat.

219/12 Rada města jmenuje v souladu s § 166, odst. 2) zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání pana Mgr. Miroslava Kokinopulose do funkce ředitele Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, okres Vsetín, příspěvková organizace s účinností od 1.8. 2007.

220/12 Rada města ruší své usnesení č. 89/5 ze dne 20. 2. 2007 a v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje, dle důvodové zprávy, strukturu řídící skupiny pro KPSS v Rožnově p.R. ve změněném složení: Markéta Blinková, předseda, Petr Jelínek, člen, Ing. Jan Kučera, člen.

221/12 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s pobytem občanky Rožnova p.R. a jejího dítěte v Domově pro matky v tísní, manž. Curieových 604, Třebíč a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 10:17:36 - aktualizováno 13.3.2014 14:45:42 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load