Usnesení z 13. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané 18.12.2007

U s n e s e n í
z 13. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konané 25. června 2007____________________________________________________________________________________________
222/13
Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2006 Sb. o obcích, v platném znění, ceník nájmu hrobových míst a služeb spojených s nájmem hrobového místa na veřejném pohřebišti v Rožnově p.R. na Láni v k.ú. Rožnov p.R. - p.č. 842/3.

223/13 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 ve vazbě na §102 odst. 2 písm. m) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti Láň mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm, jako pronajímatelem a nájemcem hrobového místa, dle důvodové zprávy a zmocňuje vedoucího odboru správy majetku MěÚ Rožnov pod Radhoštěm podepisovat nájemní smlouvy s jednotlivými nájemci.

224/13 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o provozování sběrného dvoru města Rožnov pod Radhoštěm s Ing. Janem Pancem, Kulturní 1775 , 756 61 Rožnov p.R. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

225/13 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, darovací smlouvu o převodu zpevněné plochy na části p.č. 785/9 v k.ú. Tylovice z majetku Moniky Vostárkové, Rožnov p.R. do vlastnictví Města Rožnova pod Radhoštěm. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

226/13 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
1. text dohody o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu na st. p. č. 3685 v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm se společností NOVEST spol. s r. o., U Kantorka 419, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 47977817 z 20.7.2004.
2. text nové smlouvy o nájmu nebytových prostor na st. p.č. 3685 a části p.č. 2019/2 v k.ú. Rožnov p.R. se společností NOVEST s.r.o., U Kantorka 419, Rožnov p.R., IČ 47977817.
Rada města ukládá starostovi města podepsat předložené a schválené smlouvy.

227/13 Rada města v souladu s §102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vyhodnotila přihlášky k záměru na pronájem nebytového prostoru (NP) v objektu MěÚ Masarykovo nám. čp. 131 (Billbar) v Rožnově pod Radhoštěm a rozhodla v souladu se zadávacími podmínkami záměru vyhodnotit jako nejlepší nabídku pana Rudolfa Billa ml., podnikajícího na základě živnostenského listu v hostinské činnosti . Rada města ukládá odboru správy majetku připravit smlouvu na pronájem NP čp. 131 s panem Rudolfem Billem ml. do příštího zasedání rady města s tím, že nová nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 5ti let s účelem nájmu poskytování hostinských služeb v nekuřáckém prostředí.

228/13 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení nájemní smlouvy na byt č. 409 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje Rožnov p.R. dohodou k 31. 7. 2007 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou dohodu o ukončení nájmu bytu.

229/13 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pronájem bytu 1+1 č. 409 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje a pronájem malometrážního bytu č. 83 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově p. R. na zkušební dobu trvající 3 měsíce nájemcům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné nájemní smlouvy, smlouvy o kauci a evidenční listy.

230/13 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pronájem nebytového prostoru č. N4 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní manželům Janovi a Ivaně Klossovým dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou nájemní smlouvu.

231/13 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu o 3 roky u těchto městských bytů: byt č. 412 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje a byt č. 401 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

232/13 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu o 1 rok u těchto městských bytů: byt č. B74 - 901 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní, byt č. B78 - 905 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní a byt č. 14 v domě č. p. 1684 na ulici Svazarmovská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

233/13 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu o 6 měsíců u těchto městských bytů: byt č. 403 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, byt č. 4 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská a byt č. 30 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

234/13 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu o 5 měsíců u městského bytu č. 68 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě.

235/13 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení doby nájmu o 1 měsíc u městského bytu č. B68 - 806 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě.

236/13 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, DODATEK č. 2 k „Mandátní smlouvě o výkonu správy bytového fondu“ ze dne 27. 8. 2004. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě.

237/13 Rada města pověřuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, na základě doporučení bytové komise Mgr. Jana Vaška, referenta odboru správy majetku vyhotovením a podáním žaloby na vyklizení bytu vůči manželům Rohanovým.

238/13 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Okružní křižovatka ul. Pionýrská, Nádražní, Videčská, včetně jednosměrného napojení Bayerovy ulice na obchvat“ v Rožnově p.R., mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

239/13 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 23 odst. 3 zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, povolení výjimky z počtu dětí ve třídě se zdravotním postižením vady řeči pro Mateřskou školu Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1153, okres Vsetín, příspěvková organizace dle důvodové zprávy.

240/13 Rada města bere na vědomí návrh komise pro tělovýchovu a sport na rozdělení dotace sportovním subjektům (položka 3419) dle přílohy a schvaluje v souladu se zněním § 102, odst. 2) písm. a) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyplacení zúčtovatelné zálohy na dotaci občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm (dále jen „TJ“) v částce 300.000,- Kč a dále doporučuje zastupitelstvu města schválit na jeho příštím zasedání smlouvu o poskytnutí dotace TJ v celkové výši 750 tis. Kč pro rok 2007.

241/13 Rada města bere na vědomí informaci o záměru zpracování koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy na území města Rožnova pod Radhoštěm a ukládá vedoucímu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu předkládat radě města informace o plnění jednotlivých bodů tohoto záměru.

242/13 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, výpověď smlouvy číslo 000162/2006/OMIS/LIC, uzavřené mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a společností CSH, spol. s r.o. dne 4. 12. 2006 a ukládá starostovi tuto výpověď podepsat.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 10:17:44 - aktualizováno 13.3.2014 14:45:36 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load