Usnesení z 14. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané 18.12.2007


U s n e s e n í

z 14. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konané 13. července 2007243/14 Rada města souhlasí v souladu s ust. §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, se záměrem umožnit organizaci „Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm“, IČO 00098604, využít úplatně majetek města – optická datová vlákna mezi budovami městského úřadu na Masarykově náměstí 128 a budovou hasičské zbrojnice na ulici Wolkerově 1144. Rada ukládá finančnímu odboru připravit smlouvu odpovídající platné legislativě.

244/14 Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků schvaluje "Smlouvu o výpůjčce" s firmou EKO-KOM, a.s. k bezplatnému úžívání odpadových nádob na sběr nápojových kartonů vytříděných z komunálního odpadu na území města Rožnov pod Radhoštěm a ukládá starostovi města smlouvu podepsat do 20.7.2007.

245/14 Rada města Rožnova p.R. v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje smlouvu o dílo „Na údržbu zeleně na veřejném pohřebišti v Rožnově pod Radhoštěm „Na Láni“ s Milanem Olšanským, Lesní 2330, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

246/14 Rada města Rožnova p.R. v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 66/2007/OSM/DIL na opravu komunikací penetrační technologií v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm s firmou Swietelský stavební s.r.o.,Odštěpný závod Dopravní sptavby MORAVA, oblast Valašské Meziříčí, Zašovská 71, 757 01 Valašské Meziříčí dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

247/14 Rada města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na městském pozemku p.č. 387 a 1142/5 v k.ú. Tylovice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 8, 405 49 Děčín 4, IČ 27232425. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu.

248/14 Rada města Rožnova pod Radhoštěm schvaluje v souladu s ust. §102 odst. 2) písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění smlouvu na pronájem nebytového prostoru v objektu MěÚ Masarykovo nám. čp. 131 (Billbar) na st. p.č. 114 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm s Rudolfem Billem jako o.s.v.č., IČ 12649007, Rožnov p.R.. Rada města ukládá starostovi města tuto schválenou nájemní smlouvu podepsat.

249/14 Rada města v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků schvaluje objednávky č. 201/2007/OSM/OBJ, 219/2007/OSM/OBJ, na zpracování znaleckého posudku ocenění nemovitostí pro majetkoprávní řízení a objednávky č.216/2007/OSM/OBJ, předložené radě města odborem správy majetku.

250/14 Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků schvaluje přidělení zakázky „TKR Město Rožnov pod Radhoštěm, Záhumení-Tylovice, ulice Sluneční- dodatečná přípolož k MTS“ firmě 4M Rožnov s.r.o.

251/14 Rada Města Rožnova pod Radhoštěm v souladu s ustanovením §102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, schvaluje objednávku č. 191/2007/IO/OBJ na provedení sádrových terčíků pro zjištění pohybu trhlin, objednávku č. 208/2007/IO/OBJ na vybudování kanalizačního odbočení, objednávku č. 217/2007/IO/OBJ na dodávku a montáž pamětní desky, , objednávku č. 218/2007/IO/OBJ na vypracování energetického auditu, objednávku č. 220/2007/IO/OBJ na vypracování projektové dokumentace, objednávka č. 222/2007/IO/OBJ Kompletní dodávka, montáž a uvedení do provozu „Klimatizační jednotky v objektu MěÚ Masarykovo nám.128“ v Rožnově pod Radhoštěm“

252/14 Rada města schvaluje, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření Smlouvy o dílo a poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí a podlicencí k užití díla s Břetislavem Vaškem a Michalem Halamíčkem a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

253/14 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění objednávku č. 000213/2007/OS/OBJ na prezentaci města v Obrazovém atlasu turistických výletů EUROBEDS, objednávku č. 000214/2007/OS/OBJ na 11 ks publikace Beskydy a objednávku č. 000215/2007/OS/OBJ na 20 ks bund Surf 32000.

254/14 Rada města Rožnova pod Radhoštěm, v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje uzavření smlouvy č. 81012/2007 s Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí o přenechání majetku do užívání, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

255/14 Rada města Rožnova pod Radhoštěm, v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje uzavření smlouvy č. S-57-160/2007 s Českou republikou – Ministerstvem dopravy o zapůjčení majetku do užívání, a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

256/14 Rada města schvaluje ve smyslu §102, odst.2) písm. m) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění Dohodu o ukončení nájmu dle nájemní smlouvy ze dne 18. června 1999 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi uvedenou dohodu podepsat.

257/14 Rada města schvaluje ve smyslu §102, odst.2) pís. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 136 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce platový výměr řediteli Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, okres Vsetín, příspěvková organizace panu Mgr. Miroslavovi Kokinopulosovi dle důvodové zprávy.

258/14 Rada města schvaluje ve smyslu §102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 123 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a s § 4 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení platových stupňů k 1.8. 2007 ředitelkám a řediteli příspěvkových organizací zřizovaných městem Rožnov pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

259/14 Rada města schvaluje ve smyslu §102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 224 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce odměnu k ocenění pracovních zásluh ředitelce ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700 pí Mgr. Jarmile Nesvadbové při prvním skončení jejího pracovního poměru po nabytí nároku na starobní důchod dle důvodové zprávy.

260/14 Rada města schvaluje ve smyslu § 102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 134 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, výši odměn ředitelům příspěvkových organizací za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů v I. pololetí roku 2007 dle důvodové zprávy.

261/14 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění schvaluje uzavření dohody o podmínkách podávání poštovních zásilek PROFI BALÍK, uzavřenou s Českou poštou, s.p., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města dohodu podepsat.

262/14 Rada města bere na vědomí informaci o výstavbě sportovního centra pro gymnastické a úpolové sporty a vyslovuje tomuto záměru podporu.

263/14 Rada města bere na vědomí informaci o I. fázi koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy na území města Rožnova pod Radhoštěm a ukládá vedoucímu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu průběžně plnit jednotlivé úkoly stanovené pro I. fázi této koncepce. Rada města souhlasí se složením odborné pracovní skupiny pro koncepci rozvoje sportu a tělovýchovy na území města Rožnova pod Radhoštěm dle důvodové zprávy..

264/14 Rada města bere na vědomí informaci o postupu prací na přemístění skateparku a doporučuje zastupitelstvu města schválit na nejbližším zasedání dodatek č. 1. Smlouvy o poskytnutí dotací společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV s.r.o. ze dne 17.10.2006 – změna termínu vyúčtování.

JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 10:17:53 - aktualizováno 13.3.2014 14:45:30 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load