Usnesení z 15. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané 18.12.2007

U s n e s e n í
z 15. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm
konané 6. srpna 2007______________________________________________________________________________________________
265/15
Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o pronájmu datových optických vláken organizaci „Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm“, IČO 00098604. Zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal.

266/15 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na rekonstrukci komunikace IV. třídy na ulici Wolkerova v Rožnově p.R. s firmou KMO Zubří, s.r.o., U Bečvy 300, 756 54 Zubří a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

267/15 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na městském pozemku p.č. 3623/1 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 8, 405 49 Děčín 4, IČ 27232425. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu.

268/15 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na směnu části pozemku p.č. 4907 o výměře cca 415 m2 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Pavla Holuba, Ostrov n.O. za část pozemku p.č. st. 19 o výměře cca 165 m2 v k.ú. Rožnov p.R. v budoucím majetku Města Rožnova pod Radhoštěm. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání zastupitelstva města.

269/15 Rada města doporučuje v souladu s § 102 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zastupitelstvu města schválit smlouvu o budoucí směnné smlouvě mezi Městem Rožnovem pod Radhoštěm a Pavlem Holubem , bytem Krušnohorská 1078, Ostrov n.O., týkající se směny části pozemku p.č. 4907 o výměře cca 415 m2 za budoucí městský pozemek p.č. st. 19, část o výměře cca 165 m2 vše v k.ú. Rožnov p.R., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

270/15 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, objednávku na zaměření a zhotovení geometrického plánu areálu fotbalového stadionu Horní Paseky v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá vedoucímu majetkoprávního oddělení podepsat tuto schválenou objednávku.

271/15 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 9. 2007 do 30. 6. 2010 u těchto městských bytů: byt č. 213 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje a byt č. 11 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

272/15 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 9. 2007 do 30. 6. 2008 u těchto městských bytů: byt č. 70 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská a byt č. B10 - 402 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

273/15 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 9. 2007 do 31. 12. 2007 u těchto městských bytů: byt č. N77 - 702 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní a byt č. 413 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

274/15 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemní smlouvy od 1. 9. 2007 do 31. 3. 2008 u bytu č. B63 - 801 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě.

275/15 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemní smlouvy od 1. 9. 2007 do 31.12.2007 u bytu č. B68 - 806 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě.

276/15 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na realizaci akce „TKR Město Rožnov p.R., Záhumení-Tylovice, ulice Sluneční- dodatečná přípolož k MTS“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou 4M Rožnov s.r.o.

277/15 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace „Rekonstrukce kuchyně, včetně zázemí - ZŠ Koryčanské paseky, Sevastopolská 467, v Rožnově p.R.“, mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou BP projekt, s.r.o. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

278/15 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení „Vjezd do průmyslového areálu Tylovice“ v Rožnově p.R., mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Elektroprojekta Rožnov, a.s. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

279/15 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, objednávku č. 234/2007/IO/OBJ na studii sběrného dvora, objednávku č. 255/2007/IO/OBJ na úpravu projektové dokumentace „Regenerace panelového sídliště Rožnov p.R. – 1.etapa“, objednávku č. 256/2007/IO/OBJ na dodávku a montáž klimatizace v budově MěÚ v Rožnově p.R., objednávku č. 257/2007/IO/OBJ na dokumentaci pro povolení stavby „Stavební úpravy ulice 5.května-Rožnov p.R.“, objednávku č. 258/2007/IO/OBJ na přemístění překážek stávajícího skateparku na dočasné úložiště v areálu bývalého školního statku a montáž U-rampy.

280/15 Rada města schvaluje v souladu s § 122 odst. 1, zákona č. 128/2000 sb. o obcích, v platném znění, zřízení komise obce „Řídící komise pro strategický plán města Rožnov pod Radhoštěm“ a jmenuje následující členy komise:
Alois Vychodil
JUDr. Jaroslav Kubín
Markéta Blinková
Mgr. Karel Klepsa
Ing. Mojmír Pápol
Ing. Jan Kučera
Ing. Alena Jaremejková
Ing. Lenka Vojkůvková
Mgr. Tomáš Gross
Lenka Vičarová
Vladislav Chmelař
Zdeněk Koryčanský
Ing. Antonín Švarc
Ing. Jaroslav Kučera
RNDr. Václav Mikušek

281/15 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyřazení nepotřebného majetku dle důvodové zprávy.

282/15 Rada města jmenuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Lukáše Martinka šéfredaktorem Spektra Rožnovska s platností od 1.8.2007.

283/15 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 2 ke smlouvě č. R701394-000006 s Českou poštou, s.p. o poskytování služeb REP a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

284/15 Rada města projednala záměr na dostavbu šaten a tribun na zimním stadionu a ukládá investičnímu oddělení a odboru školství a mládeže a jednateli Komerčních domů, a.s., panu Žákovi dopracovat varianty této dostavby s tím, že návrh řešení bude předložen na jednání rady dne 3.9.2007 a na jednání zastupitelstva dne 11.9.2007.
JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 10:18:01 - aktualizováno 13.3.2014 14:45:24 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load