Usnesení z 16. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané 18.12.2007

U s n e s e n í

z 16. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 3. září 2007285/16 Rada města doporučuje v souladu s § 102, odst. 2), písm.a) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zastupitelstvu města, aby na svém řádném zasedání dne 11.9.2007 schválilo předložený návrh rozpočtových opatření v příjmové i výdajové části rozpočtu v částce 809 tis. Kč.

286/16 Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aby schválilo ukončení „Smlouvy o obhospodařování portfolia“ ze dne 30.4.2003 uzavřené s Komerční bankou a.s. a v souladu s § 109, odst.3) písm. a/1) ukládá Městskému úřadu připravit na jednání zastupitelstva města konaného v říjnu 2007 příslušnou písemnou dohodu s Komerční bankou a.s. o ukončení výše uvedeného smluvního vztahu.

287/16 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 78.000,- Kč na zajištění provozu lékařské služby první pomoci od společnosti KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV spol. s r.o., IČ: 48390453 a ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 30.9.2007.

288/16 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu na demolici objektu "dřevostavby klubovny ZŠ Pod Skalkou" s firmou COBBLER s.r.o., Luhy 633, 756 51 Zašová a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

289/16 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, objednávky č. 284/2007/OSM/OBJ a 285/2007/OSM/OBJ na zpracování znaleckého posudku ocenění věcného břemene a nemovitostí pro majetkoprávní řízení.

290/16 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, 8 smluv budoucích o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a přiloženého textu smluv a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

291/16 Rada města neschvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, žádost o snížení kupní ceny při prodeji odměřených pozemků p.č. 1306/2 a 1306/3 panu Robertu Maléřovi, schválené zastupitelstvem města dne 21.10.2003, usnesením č. 4/VII. Rada města ukládá odboru správy majetku seznámit s touto skutečností pana Maléře a předložit mu k podpisu původní kupní smlouvu z 22.9.2004 .

292/16 Rada města doporučuje v souladu s § 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků z majetku TJ Rožnov do majetku Města Rožnov pod Radhoštěm, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá odboru správy majetku připravit pro následující jednání zastupitelstva města darovací smlouvu.

293/16 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na prodej pozemků p.č. 52, 53, 54, 55, o celkové výměře cca. 12.000 m2 včetně objektu občanské vybavenosti (šatny) na p.č. 52 v areálu fotbalového stadionu Harcovna s využitím pro sport, tělovýchovu a rekreaci dle územního plánu města Rožnov pod Radhoštěm a podmínek uvedených v důvodové zprávě. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města.

294/16 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 10. 2007 do 31. 12. 2007 u těchto městských bytů: byty č. 2, 8 a 27 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská a byt č. 303 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

295/16 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemní smlouvy od 1. 10. 2007 do 31. 3. 2008 u městského bytu č. 7 v domě č. p. 1779 na ulici Kulturní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě.

296/16 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemní smlouvy od 1. 10. 2007 do 30. 6. 2008 u městského bytu č. N85 - 816 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě.

297/16 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pronájem bytu 1+0 č. 404 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově p. R. na zkušební dobu trvající 3 měsíce nájemcům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou nájemní smlouvu, smlouvu o kauci a evidenční list.

298/16 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výpověď z nájmu bytu č. 7 domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově p. R. dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi příslušnou výpověď podepsat.

299/16 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zvýšení nájmů v městských bytech v souladu se zákonem č.107/2006 Sb. o zvyšování nájemného a sdělení č. 151/2007 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj dle důvodové zprávy.

300/16 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zásady pro pronájem bezbariérových bytů dle důvodové zprávy.

301/16 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zhotovení projektové dokumentace pro účely územního řízení na stavbu “Parkoviště Sokolská“ v Rožnově p.R.

302/16 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na výměnu výtahu v bytovém domě č.p.1443 – Koryčanské Paseky v Rožnově p.R.

303/16 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na pokládku podlahové krytiny v budově MěÚ Masarykovo náměstí 128, Rožnov p.R.

304/16 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č.1 na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Okružní křižovatka ul. Pionýrská, Nádražní, Videčská, včetně jednosměrného napojení Bayerovy ulice na obchvat“ v Rožnově p.R., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

305/16 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, objednávku č. 287/2007/IO/OBJ na „Zateplení ředitelny v budově městské knihovny“, objednávku č. 288/2007/IO/OBJ na realizaci „Vodovodní přípojky pro MŠ Horní Paseky“, objednávku č. 289/2007/IO/OBJ na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení „Osobní výtah v budově MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov p.R.“, objednávku č. 290/2007/IO/OBJ na vypracování dokumentace svislého dopravního značení širšího centra města Rožnov p.R.

306/16 Rada města schvaluje objednávku č.000276/2007/VYST/OBJ na sběr, zpracování a administraci veškerých grafických i negrafických dat v rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů úřadem územního plánování, dodavatel T-MAPY spol.s.r.o., Nezvalova 850, Hradec Králové a pověřuje starostu města JUDr. Jaroslava Kubína k podpisu této objednávky.

307/16 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, „Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Rožnov pod Radhoštěm“, dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města a tajemníkovi MěÚ „Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Rožnov pod Radhoštěm“ podepsat.

308/16 Rada města předkládá a doporučuje zastupitelstvu města k přijetí tyto dokumenty : 1. Program města Rožnova pod Radhoštěm v boji proti korupci, korupčnímu jednání pro období let 2007-2011.
2. Rozpracování Programu města Rožnova pod Radhoštěm v boji proti korupci, korupčnímu jednání pro období let 2007-2011.

309/16 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohodu o zrušení smlouvy č.j. 102/96, uzavřené dne 2.2.1996 mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing. Pavlem Brňákem, a ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.

310/16 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohodu o zrušení smlouvy č.j. 108/95, uzavřené dne 3.5.1995 mezi Městem Rožnov p.R. a Ing. Pavlem Brňákem, a ukládá starostovi tuto dohodu podepsat.

311/16 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dohodu o zrušení smlouvy č.j. 03-07-05-NS , uzavřené dne 20.8.2003 mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Copytechnik KT s.r.o , a ukládá starostovi tuto dohodu podepsat.

312/16 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu č.j. 07-08-09-S, ev. č. 000116/2007/OMIS/OS s firmou Kopier Servis, spol. s r.o., o komplexní podpoře provozu kopírovací techniky Canon NP 612 a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

313/16 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu č.j. 07-08-08-S, ev. č. 000115/2007/OMIS/OS s firmou Kopier Servis, spol. s r.o., o komplexní podpoře provozu kopírovací techniky Canon NP 1550 a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

314/16 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu č.j. 07-08-07-S, ev. č. 000114/2007/OMIS/OS s firmou Kopier Servis, spol. s r.o., o dodání kopírovací techniky Canon iR 2200 a komplexní podpoře jejího provozu a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

315/16 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu ev. č. 000117/2007/OMIS/ OS s firmou MEDIATEL, spol. s r.o., o zveřejnění údajů tel. seznamu města ve ZLATÝCH STRÁNKÁCH a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

316/16 Rada města ukládá ředitelce T klubu - kulturní agentury Lence Vičarové zpracovat ve spolupráci s Kulturní komisí města, příspěvkovými organizacemi města a Valašským muzeem v přírodě, koncepci kulturních potřeb města Rožnova pod Radhoštěm v termínu do 30.11.2007.

317/16 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, objednávku č. 000268/2007/OS/OBJ na aktualizovaný dotisk 10.000 ks trhacích map Rožnova p.R. v ceně 44.625,- Kč.

318/16 Rada města ukládá Mgr. Tomáši Grossovi (OŠMTCR) realizovat ve spolupráci s Valašským muzeem v přírodě a společností Motýl Média kalendáře města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2008 "Rožnovsko ve starých pohlednicích“. Zároveň rada města ukládá Mgr. Grossovi připravit na nejbližší zasedání rady města objednávku se společností Motýl Média na grafickou přípravu a tisk těchto kalendářů.

319/16 Rada města bere na vědomí informaci o připravenosti jednotlivých variant stavby šaten zimního stadionu k zahájení vlastních stavebních prací a souhlasí, aby stavba šaten zimního stadionu probíhala podle projektu „Sportovně rekreační areál Rožnov pod Radhoštěm, 1.etapa – šatny HC Rožnov“.

320/16 Rada města ruší své usnesení č. 194/10 ze dne 10.06.2003 a v souladu s §102, odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, svěřuje právnímu odboru městského úřadu zcela působnost vedení řízení o správních deliktech a ukládání pokut dle § 58 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

321/16 1) Rada města v souladu s §102 odst. 2, písm. f) ve vazbě na §109 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, schvaluje nové rozdělení pravomocí mezi odbory a odděleními Městského úřadu Rožnov p.R., dle důvodové zprávy.
2) Rada města v souladu s §102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, schvaluje organizační řád Městského úřadu Rožnov p/R a ukládá městskému úřadu vydat úplné znění organizačního řádu.
3) Rada města v souladu s §102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, schvaluje celkový přepočtený počet zaměstnanců města 143 v pracovním poměru, zařazených do Městského úřadu Rožnov p.R.
V tomto počtu nejsou zařazení pracovníci na veřejně prospěšných pracích.

322/16 Rada města bere na vědomí informaci o schválené verzi Integrované rozvojové strategii cestovního ruchu Rožnovska a ukládá T. Grossovi připravit pro nejbližší jednání zastupitelstva města podrobnou informaci včetně návrhu dalších postupů při realizaci schválených projektů v rámci této strategie.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 10:18:09 - aktualizováno 13.3.2014 14:45:17 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load