Usnesení z 17. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané 18.12.2007


U s n e s e n í

ze 17. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 24. září 2007____________________________________________________________________________________________
323/17
Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo "O provozování městského útulku pro psy v Rožnově pod Radhoštěm", uzavřené s MVDr. Radimem Korbášem, dne 1. 2. 2005, jímž se mění platnost a účinnost této smlouvy. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Dále se mění cena za pobytový den dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi dodatek č. 2 podepsat.

324/17 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, seznam uchazečů a jmenuje hodnotící komisi pro zakázku „Údržba dopravního značení na území města Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy.

325/17 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, seznam uchazečů v počtu pěti a jmenuje hodnotící komisi pro zakázku „Zimní údržba komunikací chemickým materiálem – zkrápění solí na území města Rožnov pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy.

326/17 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dvě smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a seznamu smluv a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

327/17 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na směnu části městského pozemku p.č. 1224/20 ostatní plocha o výměře cca 92 m2 za část pozemku p.č. 1214/7 ostatní plocha o výměře cca 92 m2 ve vlastnictví ČR, Finančního ředitelství Brno, vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zastupitelstvu města.

328/17 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zprostředkovatelskou smlouvu s realitní kanceláří Beskyd, Rožnov p.R., IČ 26852055, na koupi stavebního pozemku. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

329/17 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene za cenu dle znaleckého posudku s ČR-Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p.R., p.o., IČ 00098604 na pozemky v k.ú. Rožnov p.R. pro uložení inženýrských sítí a provozování veřejného parkoviště na Palackého ul. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

330/17 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přidělení zakázky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu povolení pro zadání stavby na stavbu: „Rekonstrukce mostu Bučiska, Rožnov p.R.“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Rybák-projektování staveb dle důvodové zprávy.

331/17 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přidělení zakázky na zhotovení výstupu „Strategický plán rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm“ společnosti DHV CR spol. s r.o. dle důvodové zprávy.

332/17 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přidělení zakázky na realizaci stavby „Oprava vodovodu ve stávající trase – ul. Květinová, Dolní Paseky, Rožnov pod Radhoštěm“ firmě Jaromír Matula dle důvodové zprávy.

333/17 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění:
• zahraniční studijní služební cestu do Bruselu, Belgie, pro Ing. Danuši Kovářovou ve dnech 30.9 – 4. 10. 2007
• stravné na této služební cestě dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a vyhlášky č.549/2006 Sb., v platném znění,
• kapesné v cizí měně na této služební cestě na nutné výdaje ve výši 40 % stravného na dobu pobytu v zahraničí dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění.

334/17 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění smlouvu ev.č. 000064/2007/OMIS/DIL s fy OBIS Praha s.r.o. o multilicenčním použití počítačového programu ZAK a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

335/17 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek číslo 1 smlouvy ev.č. 000051/2005/OMIS/STP/SCAN s fy OBIS Praha s.r.o o podpoře počítačových programů CSA a CES a ukládá starostovi tento dodatek smlouvy podepsat.

336/17 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s § 123 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a s § 8 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí zvláštního příplatku ředitelce MŠ Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 1153, okres Vsetín, příspěvková organizace, dle důvodové zprávy.

337/17 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, sociální partnerství města v projektu Tvorba a realizace vzdělávacích programů na SŠ Zlínského kraje.Alois Vychodil
místostarosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 10:18:19 - aktualizováno 13.3.2014 14:45:10 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load