Usnesení z 19. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané 18.12.2007

U s n e s e n í

ze 19. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 15. října 2007_______________________________________________________________________________________________
339/19
Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodavatele stavby  "Úprava místní komunikace ul. Na Drahách - Rožnov pod Radhoštěm " firmu KMO Zubří s.r.o., U Bečvy 300, 756 54 Zubří dle důvodové zprávy, zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby s firmou KMO Zubří s.r.o., U Bečvy 300, 756 54 Zubří a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

340/19 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodavatele služeb - zimní údržba chemickým materiálem - zkrápění solí na území města Rožnov pod Radhoštěm firmu Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. a ukládá odboru správy majetku předložit na příštím zasedaní rady města ke schválení smlouvu na provádění služeb.

341/19 Rada města doporučuje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nabídku ing. Jana Pance, Kulturní 1775, na provozování sběrného dvoru v Rožnově pod Radhoštěm k projednání zastupitelstvem města Rožnova pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

342/19 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,v platném znění, dvě smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a seznamu smluv a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.

343/19 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst.1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, záměr na prodej městského pozemku p.č. 145/1 o výměře 451 m2, p.č. 828/2 o výměře 141 m2 a p.č. 828/4 o výměře 12 m2, vše v k.ú. Hážovice. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města.

344/19 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dohodu o narovnání, úpravě a vypořádání vzájemných práv a povinností ke smlouvě o dílo č. 06009 se společností PRODEZ, a.s. Valašské Meziříčí, Masarykova 810, Vlašské Meziříčí. IČ 60792019, na dostavbu klubovny se sociálním zařízením a přípojkami inženýrských sítí v k.ú. Dolní Bečva. Rada města ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.

345/19 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na prodej pozemků p. č. 52, 53, 54, 55, o celkové výměře cca. 12 000 m2 včetně objektu občanské vybavenosti (šatny) na p.č. 52 v areálu fotbalového stadionu Harcovna dle územního plánu Města Rožnova pod Radhoštěm a podmínek uvedených v důvodové zprávě s termínem podání přihlášek k záměru do 15.11.2007. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města.

346/19 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pronájem bytu 3+1 č. 1 v domě č. p. 1700 na ulici 5. května v Rožnově p. R. na dobu určitou od 1. 11. 2007 do 31. 8. 2008 nájemci dle důvodové zprávy. Výše nájemného je Kč 26,--/m2/měsíc. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou nájemní smlouvu, smlouvu o kauci a evidenční list.

347/19 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemní smlouvy od 1. 11. 2007 do 30. 9. 2010 u městského bytu č. 82 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě.

348/19 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv do 30. 6. 2008 u těchto městských bytů: byty č. 203, 216, 409 a 417 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, byt č. 83 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská a byty č. B20 – 521, B56 – 710 a N67 – 608 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

349/19 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv do 31. 12. 2007 u těchto městských bytů: byty č. 101, 317 a 411 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje a byty č. 43 a 45 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

350/19 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výpověď z nájmu bytu č. 65 domě č. p. 1443 na ulici Moravská v Rožnově p. R. dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi příslušnou výpověď podepsat.

351/19 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájemní smlouvu pro dům s byty na půli cesty dle důvodové zprávy.

352/19 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemní smlouvy mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a paní Dášou Křenkovou, 1. máje 1059, byt č. 209, od 1.11.2007 do 31.12.2007. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě.

353/19 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu povolení pro zadání stavby na stavbu: „Rekonstrukce mostu Bučiska, Rožnov p.R.“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Rybák-projektování staveb, spol. s r.o. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

354/19 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o dílo na zhotovení výstupu „Strategický plán rozvoje města Rožnov p.R.“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a společností DHV CR spol. s r.o. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

355/19 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Oprava vodovodu ve stávající trase – ul. Květinová, Dolní Paseky, Rožnov p.R.“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Jaromír Matula dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

356/19 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č.2 na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na akci „Okružní křižovatka ul. Pionýrská, Nádražní, Videčská, včetně jednosměrného napojení Bayerovy ulice na obchvat“ v Rožnově p.R., dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

357/19 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přidělení zakázky a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy komunikace, chodníku a přemístění zastávky na ul. Svazarmovská“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a společností SWIETELSKY stavební s.r.o. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

358/19 Rada města schvaluje dodatek č.1 smlouvy o dílo na zpracování změny č.5A územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm č.smlouvy zhotovitele 25/04/07 a 26/10/07 a č.smlouvy objednatele 000015/2007/VYST/DIL ze dne 12.3.2007.

359/19 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, jako dodavatele služebního vozidla pro sociální odbor autoservis 999 SUZUKI, Vendryně 999, v souladu s novelizací zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, konkrétně novelou č. 134/2006 Sb. a pověřuje starostu města podepsat objednávku na jeho dodání a následně schválenou leasingovou smlouvu.

360/19 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ruší pověření Ing. Aleny Jaremejkové zastupováním města v řízeních, kde město vystupuje jako navrhovatel nebo stavebník, dle důvodové zprávy.

361/19 Rada města v souladu s §102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nové znění Zásad pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm.

362/19 Rada města schvaluje zahraniční služební cestu Markéty Blinkové, Mgr. Karla Klepsy, Mgr. Tomáše Grosse a dvou volejbalových týmů (14 osob) dle přílohy č.1 tohoto podání do města Śrem v Polsku ve dnech 15.-18.11.2007, dle důvodové zprávy. Účastníkům nebude dle zákona 119/1992, o cestovních náhradách vyplaceno stravné ani kapesné.

363/19 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, objednávku č. 362/2007/OS/OBJ na dopravu do města Śrem, objednávku č. 000363/2007/OS/OBJ na výrobu propagačních materiálů k Rožnovským malým tiskům, objednávku č. 000364/2007/OS/OBJ na ubytování v Hotelu Relax.

364/19 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit na řádném zasedání zastupitelstva dne 23.10.2007 prioritní investiční záměry v oblasti cestovního ruchu dle schválené integrované rozvojové strategie cestovního ruchu včetně závazku předfinancování a následné finanční spoluúčasti na projektech schválených v rámci integrovaného plánu rozvoje území Rožnovska z rozpočtu města Rožnova p.R. v letech 2008-2009.

365/19 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rožnova p.R. společnosti Valašské království, spol. s r.o. a doporučuje k projednání na Zastupitelstvu města.

366/19 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření Smlouvy o vzájemné spolupráci za účelem přípravy a realizace integrovaného plánu rozvoje území Rožnovska a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

367/19 Rada města deleguje ve smyslu § 102 odst.3), zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, místostarostku města Markétu Blinkovou k zastupování města Rožnova pod Radhoštěm v řídícím výboru integrovaného plánu rozvoje území Rožnovska. Jako náhradníka deleguje Ing. Jana Kučeru, vedoucího oddělení projektového řízení MěÚ Rožnov p.R.

368/19 Rada města bere na vědomí informaci o doporučeních sportovní komise ke zpracování koncepce rozvoje sportu a tělovýchovy na území města Rožnova pod Radhoštěm a ukládá vedoucímu odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu předkládat radě města informace o zpracování jednotlivých etap koncepce.

369/19 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, veřejnoprávní smlouvu o působení městské policie na území města Zubří na období do 30.6.2008 a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 10:19:32 - aktualizováno 13.3.2014 14:44:58 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load