Usnesení z 21. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané 18.12.2007

U s n e s e n í

z 21. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 05. listopadu 2007_____________________________________________________________________________________________
372/21
Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 500.000,- Kč na údržbu zeleně v Rožnově p.R. od společnosti CS CABOT, spol. s r.o. se sídlem Masarykova 753, 757 27 Valašské Meziříčí, IČ: 14612411. Zároveň ukládá starostovi města, aby darovací smlouvu podepsal v termínu do 15.11.2007.

374/21 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření nájemní smlouvy s valašským muzeem v přírodě pro akci „Běh rodným krajem Emila Zátopka“ a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

375/21 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s §17 odst.5) zákona 185/2001 Sb. o odpadech, vzorovou smlouvu o odstraňování komunálního odpadu v roce 2008, která bude uzavírána mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a podnikatelskými subjekty zapojenými do systému svozu odpadu v Rožnově p.R. dle důvodové zprávy a zmocňuje vedoucího odboru správy majetku podepsat tuto smlouvu.

376/21 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodavatele služby "Monitoring skládky "Kozák" - Rožnov p.R." firmu ENERGOAQUA, a. s., 1. máje 823, 756 61 Rožnov p.R. dle důvodové zprávy. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci "Monitoringu skládky "Kozák" - Rožnov p.R." s firmou ENERGOAQUA, a. s. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

377/21 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,v platném znění, "Smlouvu o výpůjčce" s firmou EKO-KOM, a.s. k bezplatnému užívání odpadových nádob pro intenzifikaci odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejích obalové složky ve Zlínském kraji a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

378/21 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „ Zajištění letní a zimní údržby pro město Rožnov p.R.“ uzavřené dne 24.11.2005. Předmětem dodatku je změna subdodavatelského schématu a rozsahu prací a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

379/21 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo „ Zimní údržba chemickým materiálem – zkrápění solí na území města Rožnov p.R." s firmou Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, Valašské Meziříčí a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

380/21 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu na městském pozemku p.č. 3603/8, 1040/25 a 1002/10, vše v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p.R., Školní 1610, IČ 00843474. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu.

381/21 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat.

382/21 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přidělení zakázky na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu povolení pro zadání a realizaci stavby na stavbu: „Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí MŠ Na Zahradách v Rožnově p.R.“ společnosti BP projekt, s.r.o. dle důvodové zprávy.

383/21 Rada města souhlasí s uzavřením smluv č.54-69/Vyst/Ža/6/O/07 o způsobu úhrady nákladů spojených s pořízením změny č.6 územního plánu města Rožnova p.R. mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a žadateli o změnu územně plánovací dokumentace dle důvodové zprávy.

384/21 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavec 3, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitální technické mapy obce, uzavřené se Zlínským krajem a ukládá starostovi tento dodatek smlouvy podepsat.

385/21 Rada města jmenuje v souladu s § 102, písm. g) zákona č. 128/200 Sb., o obcích v platném znění, do funkce vedoucího sociálního odboru Městského úřadu Rožnov Radhoštěm paní Mgr. Evu Urbanovou Vilkovskou dle důvodové zprávy.

386/21 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí dotace příspěvkové organizaci Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p.R. dle důvodové zprávy. Zároveň ukládá starostovi města, aby smlouvu podepsal v termínu do 15.11.2007.

387/21 Rada města schvaluje rozdělení dotace občanským sdružením na provoz sportovišť a navýšení příspěvku ZŠ Videčská pro sportovní třídu dle důvodové zprávy a ukládá Odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu připravit smlouvy o poskytnutí dotací občanským sdružením ke schválení v radě města.

388/21 Rada města bere na vědomí záměr podpory města školám při čerpání finančních prostředků z fondů EU a souhlasí s finančním zabezpečením této podpory pro rok 2008 dle důvodové zprávy.

389/21 Rada města pověřuje místostarostu Aloise Vychodila, vedoucí odboru výstavby a ÚP Ing. Lenku Vojkůvkovou, pověřenou vedoucí odboru správy majetku Ing. Simonu Vojkůvkovou a pracovníka silničního a správního úřadu Bc. Dagmar Malinovou zastupováním města na jednáních se zástupci petitentů v části města Kramolišov a se zástupci podnikatelů a vlastníků nemovitostí v areálu bývalého školního statku Tylovice a to v souladu s usnesením zastupitelstva města č. VII/5 ze dne 23.10.2007.

390/21 Rada města po seznámení s dopisem společnosti IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o., který byl rozeslán vlastníkům nemovitostí v Rožnově p.R. se rozhodla podat trestní oznámení na tuto společnost a ukládá právnímu odboru tuto žalobu připravit do 26.11.2007.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 10:19:48 - aktualizováno 13.3.2014 14:44:31 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load