Usnesení z 22. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané 18.12.2007

U s n e s e n í

z 22. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 26. listopadu 2007_________________________________________________________________________________________
391/22
Rada města v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, rozhodla, že Město Rožnov pod Radhoštěm bude uplatňovat v řízení o žalobě společnosti SVAS, a.s. proti rozhodnutí Zeměměřičského a katastrálního inspektorátu v Brně čj. ZKI-0-70/257/2006 vedeném u Krajského soudu v Brně pod čj. 30 Ca 111/2006 práva osoby zúčastněné na řízení a ukládá starostovi města tuto skutečnost oznámit Krajskému soudu v Brně.

392/22 Rada města nesouhlasí s tím, aby Město Rožnov pod Radhoštěm bylo v soudním řízení vedeném Okresním soudem ve Vsetíně pod č. j. 21C 234/2007 opatrovníkem pana Lubomíra Kaňáka, bytem v Rožnově p.R., Letenská 1385 a v souladu s § 102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukládá starostovi města podat odvolání proti usnesení Okresního soudu ve Vsetíně č. j. 21C 234/2007-19 ze dne 13.11.2007.

393/22 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru v částce 20.000,- občanskému sdružení Kamarád – Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže, IČ: 64123031. Zároveň ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 5.12.2007.

394/22 Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 102, odst.3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, aby schválilo předložený návrh rozpočtu města na rok 2008 dle předložené důvodové zprávy.

395/22 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, ukončení členství Města Rožnova pod Radhoštěm ve Sdružení pohřebnictví v ČR dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města podepsat žádost o ukončení členství.

396/22 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodavatele služby "Údržba dopravního značení na území města Rožnov pod Radhoštěm" firmu NVB LINE s.r.o., Zámostí 42, Otrokovice 765 02 dle důvodové zprávy. Zároveň schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci " Údržby dopravního značení na území města Rožnov pod Radhoštěm" s firmou NVB LINE s.r.o. a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

397/22 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, v platném znění, seznam uchazečů a jmenuje hodnotící komisi pro zakázku "Drobné stavební práce a služby související s údržbou mobiliáře a hnízd na tříděný odpad na území města Rožnov pod Radhoštěm" dle důvodové zprávy.

398/22 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o právu provést stavbu na městském pozemku p.č. 1291/1, 1319/3 a 4849/6, vše v k.ú. Rožnov p.R. s Richardem Peškem, Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu.

399/22 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 ke smlouvě na pronájem městských pozemků v k.ú. Rožnov p.R., Tylovice, Hážovice, Dolní Bečva, Hutisko, Valašská Bystřice a Vigantice se společností Městské lesy Rožnov, s.r.o, Rožnov p. R. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek č. 1 smlouvy podepsat.

400/22 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dohodu o narovnání , úpravě a vypořádání vzájemných práv a povinností mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm, Valašským golfovým klubem, s.r.o. Rožnov p.R., PRODEZ, a.s. Valašské Meziříčí a Ing. Zbyňkem Průšou, Rožnov p.R. na dostavbu klubovny se sociálním zařízením a přípojkami inženýrských sítí v k.ú. Dolní Bečva. Rada města ukládá starostovi města tuto dohodu podepsat.

401/22 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dvě smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene dle důvodové zprávy a seznamu smluv a pověřuje starostu města tyto smlouvy podepsat.
402/22 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na směnu části městského pozemku p.č. 509 o výměře cca 114 m2 za část pozemku p.č. 1091/7 v majetku Lubora Grigorescu o výměře cca 114 m2, vše k.ú. Tylovice, s tím že zbývající část městského pozemku p.č. 509 o výměře cca 691 m2 bude doplacena Luborem Grigosescu za cenu schválenou zastupitelstvem města. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zastupitelstvu města.

403/22 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na směnu části pozemku p.č. 342 o výměře cca 73 m2 ve vlastnictví Pavla Bolka, Rožnov p.R. za část městského pozemku p.č. 487/24 a p.č. 470/1 o celkové výměře cca 73 m2 vše v k.ú. Hážovice. Rada města ukládá Odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zastupitelstvu města.

404/22 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, pronájem bytu 1+0 č. 415 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje v Rožnově p. R. na zkušební dobu trvající 3 měsíce žadatelům dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušnou nájemní smlouvu, smlouvu o kauci a evidenční list.

405/22 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2008 u těchto městských bytů: byty č. 101, 303, 317 a 411 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, byty č. 2 a 27 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská a byty N64 – 606 a N77 – 702 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

406/22 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2008 u těchto městských bytů: byty č. 404 a 413 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje, byty č. 8, 43, 45 a 68 v domě č. p. 1443 na ulici Moravská a byt č. N51 - 508 v domě č. p. 2330 na ulici Lesní dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

407/22 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení nájemních smluv od 1. 1. 2008 do 31. 12.2010 u těchto městských bytů: byt č. 1 v domě č. p. 63 na ulici Videčská, byt č. 1 v domě č. p. 293 na ulici Bezručova a byt č. 218 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušné dodatky k nájemním smlouvám.

408/22 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 209 v domě č. p. 1059 na ulici 1. máje od 1. 1. 2007 do 31.3.2008 dle důvodové zprávy. Rada města ukládá starostovi podepsat příslušný dodatek k nájemní smlouvě.

409/22 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, přidělení zakázky a uzavření smlouvy o dílo na zaměření Městského parku a zhotovení dokumentace „Zaměření Městského parku v Rožnově p.R.“ mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a firmou Ing. Iveta Černotová dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

410/22 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 000135/2007/IO/DIL ze strany objednatele a č. 03 05 09 2126 ze strany zhotovitele „Stavební úpravy komunikace, chodníku a přemístění zastávky na ul. Svazarmovská, v Rožnově pod Radhoštěm“ dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

411/22 Rada města schvaluje dodatek č.2 smlouvy o dílo na zpracování změny č.5B územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm č.smlouvy zhotovitele 25/04/07 a 26/10/07 a č.smlouvy objednatele 000015/2007/VYST/DIL ze dne 12.3.2007.

412/22 Rada města schvaluje smlouvu o dílo č.000152/2007/VYST/DIL mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Ing.arch.Leopoldem Pšenčíkem , Atelier Utilis , pro zpracování změny č.6 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm.

413/22 Rada města schvaluje změnu v usnesení č. 362/19 (Schválení zahraniční služební cesty do Polska) v části týkající se vyplacení stravného. Poslední věta tohoto usnesení "Účastníkům nebude dle zákona 119/1992, o cestovních náhradách vyplaceno stravné ani kapesné" se mění na: "Cestovní náhrady (pouze stravné) budou účastníkům služební cesty vyplaceny v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. Účastníkům nebude vyplaceno kapesné".

414/22 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, v rámci rozpočtu prevence kriminality nákup projektoru a projekčního plátna v celkové hodnotě 24.752,- Kč.

415/22 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, harmonogram a priority grantového systému pro rok 2008 dle důvodové zprávy.

416/22 Rada města doporučuje v souladu s §102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, zastupitelstvu města ke schválení dodatky č. 1 k přílohám č. 1 zřizovacích listin Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, Pod Skalkou 293, okres Vsetín, příspěvková organizace, Základní školy Rožnov pod Radhoštěm, 5. května 1700, okres Vsetín, příspěvková organizace a T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace.

417/22 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2 písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 134 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, odměnu ředitelce příspěvkové organizace T klub – kulturní agentura za úspěšné splnění mimořádného pracovního úkolu dle důvodové zprávy.

418/22 Rada města doporučuje v souladu s §102, odst.1) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zastupitelstvu města schválit smlouvy o poskytnutí dotace občanským sdružením Tělovýchovná jednota Rožnov pod Radhoštěm, Fotbalový klub FC Rožnov pod Radhoštěm a HC Rožnov pod Radhoštěm.

419/22 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodavatele software pro personalistiku a mzdy firmu KS-program, spol. s r.o.

420/22 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu s firmou KS-program spol. s r.o. o poskytnutí a instalaci software pro zpracování a vedení personální a mzdové agendy a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

421/22 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu s firmou KS-program spol. s r.o. o poskytování technické podpory pro programové vybavení „KS mzdy PROFi“ a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

422/22 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytování služeb systémového servisu pro servery IBM a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

423/22 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, seznam oslovených uchazečů a členy hodnotící komise pro zakázku „Nákup výpočetní techniky“.

424/22 Rada města bere na vědomí Hodnotící zprávu Redakční rady Rožnovských malých tisků.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 10:19:55 - aktualizováno 13.3.2014 14:44:25 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load