Usnesení z 23. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané 18.12.2007

U s n e s e n í

z 23. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm

konané 10. prosince 2007______________________________________________________________________________________________
425/23
Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s §17 odst. 5 zákona 185/2001 Sb. o odpadech, smlouvu na provozování sběrného dvora v Rožnově pod Radhoštěm, uzavřené s ing. Janem Pancem. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou a to do 31.3.2008. Zároveň ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

426/23 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, rozšíření ceníku zpoplatněných stavebních odpadů ve sběrném dvoře v Rožnově pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

427/23 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, jako dodavatele 2 ks skokových regulačních jednotek RVO 3xA7 firmu ALSICO s.r.o., Velký Újezd 368, 783 55 Velký Újezd a pověřuje starostu města podepsat žádost o poskytnutí leasingu na movitou věc a následně leasingovou smlouvu dle důvodové zprávy.

428/23 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na prodej části městského pozemku p.č. 1406/6 o výměře cca 138 m2 v k.ú. Rožnov p.R. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v zastupitelstvu města.

429/23 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, záměr na pronájem městského pozemku p.č. 1692/2 v k.ú. Rožnov p.R. o výměře 23.381 m2 za účelem provozování sportovní činnosti. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na radě města.

430/23 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na směnu městského pozemku p.č. 545/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 včetně na pozemku situované jiné stavby bez č.p. (vážní domek) za pozemek p.č. 1091/4 – ostatní plocha o výměře 25 m2 ve vlastnictví Ing. Jana Jelínka a Heleny Jelínkové, vše k.ú. Tylovice. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit k projednání na zastupitelstvu města.

431/23 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění : 1. smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p.č. 2701/1 a 2702/2, vše v k.ú Dolní Bečva s obcí Dolní Bečva, 2. smlouvu o právu provést stavbu na pozemku p.č. 2769/1, 2769/4 a 411/4, vše v k.ú. Dolní Bečva s Ing. Zbyňkem Průšou, Rožnov p.R. Rada města ukládá starostovi města podepsat tyto schválené smlouvy.

432/23 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, „Smlouvu o právu provést stavbu“ dle projektové dokumentace „KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – ČÁST 1: TYLOVICE, HÁŽOVICE“. Rada města ukládá starostovi města smlouvy v souladu s přiloženým seznamem dotčených vlastníků podepsat.

433/23 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodatek č. 2 ke smlouvě na pronájem nebytových prostor v k.ú. Rožnov p.R. se společností Komerční domy Rožnov, s.r.o, Rožnov pod Radhoštěm. Rada města ukládá starostovi města tento dodatek č. 2 smlouvy podepsat.

434/23 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájemní smlouvu na pozemek p.č.st. 1359 o výměře 144 m2 v k.ú. Dolní Bečva, s Ing. Zbyňkem Průšou, Rožnov p.R., Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

435/23 Rada města scvhaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na městském pozemku p.č. 3575/1 a 3575/4 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou smlouvu.

436/23 Rada města konstatuje, že přihláška společnosti FAGUS 21 a.s. k vyhlášenému záměru nesplňuje podmínky zadání záměru. Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, záměr na prodej pozemků p.č. 52, 53, 54, 55, resp. jejich částí o celkové výměře cca 12.000 m2, vše v k.ú. Tylovice, dle přiloženého textu záměru, přiloženého katastrálního snímku a ortofoto mapy. Rada města ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce.

437/23 Rada města neprodlužuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, nájemní smlouvu mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a slečnou Marcelou Mádlovou, Lesní 2330, byt číslo B68 - 806, dle důvodové zprávy.

438/23 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu povolení pro zadání a realizaci stavby na stavbu: „Rekonstrukce kuchyně včetně zázemí MŠ Na Zahradách v Rožnově pod Radhoštěm“ společnosti BP projekt, s.r.o. dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat.

439/23 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu na zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení na stavbu "Cyklostezka údolím Rožnovské Bečvy" a ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

440/23 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, „dohodu č.150/07 o podmínkách zřízení staveb:
„Silnice III/4867 : Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice – Hážovice, (Úsek 2)“
„Silnice III/4867 : Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice – Hážovice, (Úsek 5)“
„Silnice III/4867 : Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice – Hážovice, (Úsek 7)“
dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města dohodu podepsat.

441/23 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, „dohodu č.169/07 o podmínkách zřízení staveb:
„Komunikace pro pěší – část 1 : Tylovice, Hážovice“
„Komunikace pro pěší – část 2 : Rožnov p. R., Tylovice“
dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města dohodu podepsat.

442/23 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, "dohodu o narovnání mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a společností ALPINE“

. 443/23 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, „ smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie “dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města dohodu podepsat.

444/23 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2, písm. j), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vyhlášení výběrového řízení na vypracování "Studie proveditelnosti revitalizace průmyslového areálu Rožnov pod Radhoštěm" dle důvodové zprávy a příloh.

445/23 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, žádost o podání nabídky na vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na akci: „Revitalizace městského parku Rožnov pod Radhoštěm“ a schvaluje návrh komise pro hodnocení nabídek.

446/23 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvy o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí k užití díla s Agenturou Motýl, smlouvy o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí k užití díla s firmou Miger - Ivo Mischinger,smlouvy o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí k užití díla s Janem Kramolišem, smlouvy o poskytnutí oprávnění tvořících součásti licencí k užití díla se Zdeňkem Hartingerem a ukládá starostovi města tyto smlouvy podepsat.

447/23 Rada města rozhodla v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, že Město Rožnov pod Radhoštěm bude ve všech soudních a správních řízeních vedených před soudy a správními orgány všech stupňů v právních věcech souvisejících nebo vztahujících se k soudnímu sporu o určení vlastnictví k nemovitostem se společností IMMOBILIEN PIRKER REALITY, s.r.o. se sídlem v Praze (nyní vedeném Okresním soudem ve Vsetíně, pobočka ve Valašském Meziříčí pod čj. 15 C 1/2000) zastupovat JUDr. Jiří Novák, advokát advokátní kanceláře Brož&Sokol&Novák se sídlem v Praze, Sokolská 60, pobočka v Přerově a uděluje mu k tomu plnou moc. Rada města schválila smlouvu o poskytnutí právní pomoci za finančních podmínek dle důvodové zprávy a ukládá starostovi podepsat tuto smlouvu a plnou moc a odvolat pověření udělené Mgr. Olze Vrublové k zastupování města v uvedeném soudním sporu v právní věci o určení vlastnictví k nemovitostem.

448/23 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 70.000,- Kč za účelem podpory mládeže v rámci Her III. zimní olympiáda dětí a mládeže ČR od společnosti .A.S.A., spol. s r.o. se sídlem Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 – Ďáblice , IČ:45809712.

449/23 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění „zásady pro stanovení platových tarifů, ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Rožnovem pod Radhoštěm dle důvodové zprávy“.

450/23 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dodavatele výpočetní techniky.

451/23 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odstavec 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu s Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním, o založení zákaznického účtu k údajům katastru nemovitostí pro Czech POINT a ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat.

452/23 Rada města jmenuje v souladu s § 102, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, do funkce vedoucího odboru správy majetku Městského úřadu Rožnov Radhoštěm pana Ing. Jaroslava Poláška dle důvodové zprávy.

453/23 Rada města pověřuje v souladu s § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Mgr. Evu Urbanovou Vilkovskou vedoucí sociálního odboru Městského úřadu Rožnov Radhoštěm k zastupování Města Rožnova pod Radhoštěm před správními orgány a soudy všech stupňů v řízení správním i soudním ve věcech sociálních, dle důvodové zprávy.

454/23 Rada města ukládá starostovi města JUDr. Jaroslavu Kubínovi zahájit jednání s KUZL k sjednocení stanoviska státní správy a města k síti zdravotnických zařízení v regionu rožnovska a jednání o zabezpečení LSPP a jejího financování.

455/23 Rada města pověřuje, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, Mgr. Tomáše Grosse zastupováním Města Rožnova p.R. v Poradním sboru ředitelky Centrály cestovního ruchu Východní Moravy za město Rožnov p.R. Toto pověření je stanoveno na dobu neurčitou.

456/23 Rada města bere na vědomí informaci společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. o změně cen vodného a stočného pro rok 2008.

457/23 Rada města bere na vědomí informaci o nabídce provozování plynové kotelny ZŠ Pod Skalkou společností VAE THERM, spol. s. r. o. a vyslovuje souhlas ZŠ Rožnov pod Radhoštěm, Pod Skalkou 293, okres Vsetín, příspěvková organizace připravit realizaci reprodukce topného systému školy dle této nabídky.JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Markéta Blinková
místostarostka
Vytvořeno 13.3.2014 10:20:03 - aktualizováno 13.3.2014 14:44:14 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load