Usnesení z 3. zasedání Rady města

Rožnova pod Radhoštěm, konané 18.12.2007

U s n e s e n í

3. zasedání Rady města Rožnova pod Radhoštěm,
konané 9. ledna 200728/3 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2), písm.a) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, § 16 odst. 2 písm.c) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a usnesení zastupitelstva města číslo IV./3 ze dne 15.4.2003, rozpočtová opatření pro rok 2006 dle důvodové zprávy, v celkové výši + 460 tis. Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.

29/3 Rada města schvaluje v souladu s 102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o poskytnutí dotace v částce 50.000,- Kč občanskému sdružení „Kamarád – Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže, IČ: 64123031 za účelem pořízení devítimístného osobního automobilu Toyota Hi-Ace 2,5 D a ukládá starostovi města, aby tuto smlouvu podepsal v termínu do 20.1.2007. Zároveň ukládá Městskému úřadu v Rožnově p.R. připravit návrh usnesení, kterým se bude rušit usnesení zastupitelstva města číslo 5/II. ze dne 19. prosince 2006.

30/3 Rada města schvaluje v souladu s §102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvu na přijetí finančního daru v částce 900.000,- Kč na údržbu zeleně v Rožnově p.R. od společnosti DEZA a.s. se sídlem Masarykova 753, 757 28 Valašské Meziříčí, IČ: 00011835. Zároveň ukládá starostovi města, aby darovací smlouvu podepsal v termínu do 20.1.2007.

31/3 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2006 Sb. o obcích v platném znění ceník nájmu hrobových míst a služeb spojených s nájmem hrobového místa na veřejném pohřebišti v k.ú. Rožnově p.R. - p.č. 1309/1 na ul. 5. května (Starý hřbitov)

32/3 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst.2 písm.m) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, a v souladu s § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění, vzorovou nájemní smlouvu mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm, jako pronajímatelem a nájemcem hrobového místa na hřbitově na ul. 5.května (starý hřbitov), dle důvodové zprávy a zmocňuje Ing. Simonu Vojkůvkovou tuto smlouvu podepsat.

33/3 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst. 2, písm. m), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o výpůjčce betonového podstavce pro umístění sochy svatého Kryštofa na městském pozemku p.č. 1330/2 v k.ú. Rožnov p.R. (u kina Panorama) s akademickým sochařem Mariem Kotrbou. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

34/3 Rada města vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 a §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, záměr na pronájem veřejných WC na ulici Sokolská a ulici Palackého a schvaluje zadávací podmínky na pronájem. Rada města ukládá odboru správy majetku zajistit zveřejnění záměru na úřední desce a následně připravit pro jednání v radě města.

35/3 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 2 a dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Svoz a odstranění směsného komunálního, velkoobjemového, nebezpečného a tříděného odpadu na území města Rožnova pod Radhoštěm “ ze dne 31.1.2006 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

. 36/3 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst.3) zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „ Zajištění letní a zimní údržby pro město Rožnov pod Radhoštěm.“ ze dne 24.11.2005 dle důvodové zprávy a ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

37/3 Rada města v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění, smlouvu o nájmu pozemků st.p.č. 2830/27, st. 2830/52 a st. 3295 včetně budovy na st. 3295 a včetně součástí a příslušenství v k.ú. Rožnov p.R. v majetku společnosti ENERGOAQUA, a.s. se sídlem v Rožnově p.R., 1. máje 823, IČ 15503461 na dobu určitou. Rada města ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat.

38/3 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene na pozemku p.č. 3689/1 a 3689/6 v k.ú. Rožnov p.R. v majetku Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, IČ 70890013,ve prospěch Města Rožnova pod Radhoštěm . Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto smlouvu.

39/3 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, výpověď smlouvy o nájmu městských pozemků p.č. st.762, st.765/3, 765/5, 765/6 a podnájmu p.č. 765/4, vše v k.ú. Tylovice dle nájemní smlouvy č. SO44300096 a dodatku č.1 uzavřených mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a .A.S.A. spol. s r.o. , IČ 45809712, Praha 82 jako nájemcem, ke dni 31.1.2007. Rada města ukládá odboru správy majetku připravit písemné podání výpovědi a starostovi města ukládá podepsat tuto výpověď.

40/3 Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, mandátní smlouvu o provozování veřejného parkoviště na Palackého ul.v k.ú. Rožnov p.R. s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod p.R. se sídlem Palackého 147, Rožnov p.R., IČ00098604, jako mandatářem. Rada města ukládá starostovi města podepsat tuto schválenou mandátní smlouvu.

41/3 Rada města schvaluje v souladu s §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, vystavení celoroční parkovací karty pro vozidlo společnosti Myonic s.r.o., pro městská parkoviště na ulici Bayerova, Náměstí míru (u pošty) a Masarykově náměstí s volným parkováním max. dvě hodiny denně v pracovní dny s platností pro rok 2007. Rada města ukládá odboru správy majetku celoroční parkovací kartu vystavit a tajemníkovi města tuto kartu podepsat po zaplacení příslušné finanční částky.

42/3 Rada města schvaluje smlouvy o úhradě nákladů č.52/Vyst/Ža/5/O/06 a č.53/Vyst/Ža/5/O/06 mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a žadateli o změnu územně plánovací dokumentace na úhradu nákladů spojených s pořízením změny č.5 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm dle důvodové zprávy.

43/3 Rada města bere na vědomí rozsudek OS ve Vsetíně o ustanovení Městského úřadu v Rožnově p.R. poručníkem nezletilému dítěti. V intencích ust. § 78, § 79, odst. 3 zákona o rodině a podle §102, odst. 3 zákona o obcích pověřuje předmětným výkonem funkce poručníka Miroslavu Žitníkovou, zaměstnankyni městského úřadu, zařazenou v sociálním odboru a ukládá starostovi města podepsat příslušnou pověřovací listinu do 11. 1. 2007.

44/3 Rada města projednala v souladu s § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, smlouvu o dotaci mezi Městem Rožnov pod Radhoštěm a Valašským královstvím, s.r.o. na provozování Informačního centra města a Valašského království na rok 2007 a doporučuje zastupitelstvu města smlouvu schválit.

45/3 Rada města odvolává v souladu s § 73, odst. 1, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, z funkce ředitelku Základní školy Rožnov p.R., 5. května 1700, okres Vsetín, příspěvková organizace paní Jarmilu Nesvadbovou k 31.7.2007 a nemá námitek ke změně pracovního poměru z doby neurčité na dobu určitou a to do 31.7.2007.

46/3 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, „Zásady pro stanovení platových tarifů, ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Městem Rožnovem pod Radhoštěm dle důvodové zprávy“.

47/3 Rada města schvaluje v souladu s § 102, odst.2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s § 134 zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, výši odměn ředitelů(lek) příspěvkových organizací zřizovaných Městem Rožnovem pod Radhoštěm za II. pololetí roku 2006 dle důvodové zprávy.

48/3 Rada města v souladu s § 102, odst. 2. písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, odvolává všechny členy komise výstavby a územního plánování, komise sociální, komise kulturní, komise tělovýchovy a sportu, komise životního prostředí, komise prevence kriminality a komise mediální, včetně jejich předsedů a jmenuje nové předsedy a členy těchto komisí:

Komise výstavby a územního plánování
předseda : Ing. arch. Karel Janča
členové : Rudolf Bill, Ivo Jelínek, Stanislav Novák, Zdeněk Koryčanský, Ing. Bohdan Kyšák, Pavel Jaška, Ing. Milan Gesierich, Ing. Michael Bambuch, Ing. Lenka Vojkůvková, Ing. Hana Žatková,

Komise sociální
předseda : Eva Rudolphij
členové: Jiřina Hlucháňová, Květoslava Řehořková, Helena Kryšková, Mgr. Jana Flesarová, Pavel Solanský, Petr Jelínek, Blanka Mikolajková, Vít Kalman, Mgr. Marta Luzarová, RNDr. Jaroslav Klimek,

Komise kulturní
předseda: Lenka Vičarová
členové : Svatava Billová, Ing. Václav Majkus, PhDr. Jaroslav Štika, Eva Rudolphij, Bc. Pavel Zajíc, Mgr. Daniel Drápala, Ing. Vítězslav Koukal, CSc., Petr Hofman, Mgr. Ludmila Linhartová, Vlasta Nováková, Mgr. Tomáš Gross, Jitka Žitníková, DiS,

Komise tělovýchovy a sportu
předseda : Ing. Petr Holý
členové : Ing. Jindřich Seibert, Ing. Lubor Kmenta, Luděk Šebestýen, Mgr. Zdenka Solanská, Břetislav Michálek, Ludvík Hlucháň, Mgr. Jan Pargač, Ivan Soška,

Komise životního prostředí
předseda : Josef Mikunda
členové : Ing. Jan Panc, Helena Valentová, RNDr. Ivan Lukáš, Ing. František Šulgan, Jaromír Koryčanský, Josef Kroupa, Ing. Zbyněk Ševčík, Ing. Petr Salamon,

Komise prevence kriminality
předseda : Marek Grossmann
členové: Rudolf Bill, Ivo Jelínek, Ing. Roman Koláček, Veronika Mičolová, Mgr. Olga Černá, Jan Borkovec, mjr. Ing. Andrzej Sikora,

Komise mediální
předseda : Ing. Lenka Hrstková
členové : Tomáš Hradil, Ing. Václav Majkus, Stanislav Šenkýř, Jitka Žitníková, DiS,

Zároveň rada města v souladu s § 102, odst. 2. písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zřizuje komisi cestovního ruchu a jmenuje:
předsedu: Markétu Blinkovou
členy : Michaelu Kleinovou, Mgr. Tomáše Grosse, Ing. Jana Kučeru, Tomáše Smočka, Amálii Dvořákovou, Mgr. Naděždu Pavlíkovou, RNDr. Václava Mikuška, Mgr. Evu Torčíkovou, Mgr. Jana Pargače, Vladimíra Ondrucha, Ing. Jaroslava Trhlíka, Stanislava Hrstku,

49/3 Rada města schvaluje v souladu s 102, odst.3) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, darovací smlouvy na poskytnutí finančních darů manželům Mgr.A. Dagmar Hrabalové a Miroslavu Hrabalovi, bytem 5. května 1551, Rožnov p.R. v částce 10.000,- Kč a Robertu Smetanovi, bytem Sadová 2446, Rožnov p.R. v částce 10.000,- Kč jako příspěvek na zakoupení letenek do USA k účasti na akci tvorby sněhových soch „International Snow Sculpture Championships in Breckenridge 2007“ konanou ve dnech 23.1.- 29.1.2007 v Coloradu v USA. Zároveň ukládá starostovi města, aby tyto smlouvy podepsal v termínu do 12.1.2007.

50/3 Rada města mění usnesení číslo 966/39 ze dne 20.9.2005 tak, že pověřuje pana Daniela Vašuta řízením městské policie do 31.3.2007

JUDr. Jaroslav Kubín
starosta

Alois Vychodil
místostarosta
Vytvořeno 13.3.2014 10:13:07 - aktualizováno 13.3.2014 14:50:50 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load